Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536617-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2021/S 206-536617

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Postal address: p. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Gałecka
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Telephone: +48 226956685
Fax: +48 226956687
Internet address(es):
Main address: https://bip.mazowieckie.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Urzędem

Reference number: BOU-IV.272.27.2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Urzędem” w siedzibie Zamawiającego wraz z zainstalowaniem go na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej z dostawą niezbędnego Oprogramowania

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48440000 Financial analysis and accounting software package
48443000 Accounting software package
48450000 Time accounting or human resources software package
48600000 Database and operating software package
72212517 IT software development services
72260000 Software-related services
72263000 Software implementation services
72265000 Software configuration services
72267000 Software maintenance and repair services
72268000 Software supply services
80533100 Computer training services
72611000 Technical computer support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Urzędem” w siedzibie Zamawiającego wraz z zainstalowaniem go na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej z dostawą niezbędnego Oprogramowania obejmującą w szczególności:

1. dostawę Oprogramowania Aplikacyjnego i niezbędnego Oprogramowania Standardowego wraz z udzieleniem licencji oraz Oprogramowania Dedykowanego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na warunkach wskazanych w Umowie,

2. instalację, konfigurację i uruchomienie Oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego,

3. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej,

4. opracowanie Projektu Technicznego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1,

5. opracowanie zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 Planu Migracji, Planu Integracji, Planu Testów Akceptacyjnych, Planu Szkoleń, Planu Startu Produkcyjnego oraz dostosowanie Systemu do potrzeb Zamawiającego wraz z migracją i integracją zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

6. przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych,

7. przeprowadzenie Szkoleń w oparciu o Plan Szkoleń,

8. wdrożenie produkcyjne Systemu, w zakresie określonym w Załączniku Nr 1,

9. dostarczenie wszelkich licencji na Oprogramowanie Standardowe i Aplikacyjne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu,

10. stabilizację Systemu.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Funkcjonalności / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Ocena jakościowa wybranych funkcjonalności / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe funkcjonalności / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Doświadczenie Personelu / Weighting: 10
Price - Weighting: 45
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania przedmiotu Umowy określa się na 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Świadczenie Gwarancji i Serwisu Gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Wykonywanie i dostawa Modyfikacji w ramach Nadzoru Autorskiego, na podstawie Zleceń, w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 148-393379
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Urzędem

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 175 000,00 (słownie sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu,

2. gwarancjach bankowych,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nr rachunku 72 1010 1010 0137 1013 9120 0000, z adnotacją „wadium – BOU-IV.272.27.2021 system ERP”.

Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym w pkt 11.3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2.2-11.2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium.

Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który musi rozpoczynać się najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert oraz nie może być krótszy dzień upływu terminu związania ofertą.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

Zamawiający zwróci wadium w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności lub złożenia przez wykonawcę wniosku, o których mowa odpowiednio w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP (art. 505-590 ustawy PZP) przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP,

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w 6.1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.6 i 21.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021