The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 536774-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Brno: Industrial machinery

2021/S 206-536774

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vojenská nemocnice Brno
National registration number: 60555530
Postal address: Zábrdovická 3/3
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 63600
Country: Czechia
Contact person: plk. Ing. Viktor Hanáček
E-mail: vhanacek@vnbrno.cz
Telephone: +420 973445653
Internet address(es):
Main address: http://www.vnbrno.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno

II.1.2)Main CPV code
42000000 Industrial machinery
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 25 010 357.30 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Varné a přístrojové technologie pro stravovací provoz

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42000000 Industrial machinery
42215200 Food-processing machinery
51542100 Installation services of food-processing machinery
50800000 Miscellaneous repair and maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace gastro technologie podle SPECIFIKACE a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Záruční doba / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Cena profylaktických prohlídek / Weighting: 5
Cost criterion - Name: HZS pozáruční servis / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena za výjezd / Weighting: 5
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Klimatizační technologie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42000000 Industrial machinery
42512000 Air-conditioning installations
45331220 Air-conditioning installation work
50730000 Repair and maintenance services of cooler groups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Brno

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění části 2 VZ je dodávka a instalace klimatizačních jednotek podle PROJEKTU a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Záruční doba / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Weighting: 80
Cost criterion - Name: HZS pozáruční servis / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Cena za výjezd / Weighting: 5
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 163-428334
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GASTRO MACH, s.r.o.
National registration number: 27818861
Postal address: Za Podjezdem 449/9, Bukovice
Town: Jeseník
NUTS code: CZ071 Olomoucký kraj
Postal code: 79001
Country: Czechia
E-mail: info@gastromach.cz
Telephone: +420 727846206
Internet address: https://www.gastromach.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 536 145.30 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DAIMOND - chlazení, spol. s r.o.
National registration number: 60728167
Postal address: Vídeňská 267/56a, Štýřice
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 63900
Country: Czechia
E-mail: info@daimond.cz
Telephone: +420 543210162
Internet address: https://www.daimond.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 18 474 212.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Část 2 VZ:

Poddodavatel: SUBTECH, s.r.o., IČ 29352819

Specifikace části plnění veřejné zakázky: stavební práce a výkon funkce specialisty pro technologická zařízení staveb.

Poddodavatel: REOSTA spol. s r.o., IČO 26287532

Specifikace části plnění veřejné zakázky: výkon funkce stavbyvedoucí.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021