Supplies - 536774-2021

22/10/2021    S206

Česko-Brno: Průmyslové stroje

2021/S 206-536774

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vojenská nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 60555530
Poštovní adresa: Zábrdovická 3/3
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63600
Země: Česko
Kontaktní osoba: plk. Ing. Viktor Hanáček
E-mail: vhanacek@vnbrno.cz
Tel.: +420 973445653
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.vnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
42000000 Průmyslové stroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 25 010 357.30 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Varné a přístrojové technologie pro stravovací provoz

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42000000 Průmyslové stroje
42215200 Stroje pro zpracovávání potravin
51542100 Instalace a montáž strojů na výrobu potravin
50800000 Různé opravy a údržba
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace gastro technologie podle SPECIFIKACE a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Záruční doba / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Váha: 80
Kritérium nákladů - Název: Cena profylaktických prohlídek / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: HZS pozáruční servis / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: Cena za výjezd / Váha: 5
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Klimatizační technologie

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42000000 Průmyslové stroje
42512000 Klimatizační systémy
45331220 Instalace a montáž klimatizace
50730000 Opravy a údržba skupin chladících zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění části 2 VZ je dodávka a instalace klimatizačních jednotek podle PROJEKTU a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Záruční doba / Váha: 10
Kritérium nákladů - Název: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Váha: 80
Kritérium nákladů - Název: HZS pozáruční servis / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: Cena za výjezd / Váha: 5
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 163-428334
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
19/10/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GASTRO MACH, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27818861
Poštovní adresa: Za Podjezdem 449/9, Bukovice
Obec: Jeseník
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 79001
Země: Česko
E-mail: info@gastromach.cz
Tel.: +420 727846206
Internetová adresa: https://www.gastromach.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 536 145.30 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
15/10/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DAIMOND - chlazení, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 60728167
Poštovní adresa: Vídeňská 267/56a, Štýřice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63900
Země: Česko
E-mail: info@daimond.cz
Tel.: +420 543210162
Internetová adresa: https://www.daimond.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 18 474 212.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Část 2 VZ:

Poddodavatel: SUBTECH, s.r.o., IČ 29352819

Specifikace části plnění veřejné zakázky: stavební práce a výkon funkce specialisty pro technologická zařízení staveb.

Poddodavatel: REOSTA spol. s r.o., IČO 26287532

Specifikace části plnění veřejné zakázky: výkon funkce stavbyvedoucí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/10/2021