Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536774-2021

22/10/2021    S206

Česko-Brno: Průmyslové stroje

2021/S 206-536774

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vojenská nemocnice Brno
Národní identifikační číslo: 60555530
Poštovní adresa: Zábrdovická 3/3
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63600
Země: Česko
Kontaktní osoba: plk. Ing. Viktor Hanáček
E-mail: vhanacek@vnbrno.cz
Tel.: +420 973445653
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.vnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/vnb
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno

II.1.2)Hlavní kód CPV
42000000 Průmyslové stroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 25 010 357.30 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Varné a přístrojové technologie pro stravovací provoz

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42000000 Průmyslové stroje
42215200 Stroje pro zpracovávání potravin
51542100 Instalace a montáž strojů na výrobu potravin
50800000 Různé opravy a údržba
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace gastro technologie podle SPECIFIKACE a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Záruční doba / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Váha: 80
Kritérium nákladů - Název: Cena profylaktických prohlídek / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: HZS pozáruční servis / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: Cena za výjezd / Váha: 5
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Klimatizační technologie

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
42000000 Průmyslové stroje
42512000 Klimatizační systémy
45331220 Instalace a montáž klimatizace
50730000 Opravy a údržba skupin chladících zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brno

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění části 2 VZ je dodávka a instalace klimatizačních jednotek podle PROJEKTU a provádění servisních služeb po skončení záruční doby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Záruční doba / Váha: 10
Kritérium nákladů - Název: Nabídková (pořizovací) cena v Kč bez DPH / Váha: 80
Kritérium nákladů - Název: HZS pozáruční servis / Váha: 5
Kritérium nákladů - Název: Cena za výjezd / Váha: 5
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 163-428334
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
19/10/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GASTRO MACH, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27818861
Poštovní adresa: Za Podjezdem 449/9, Bukovice
Obec: Jeseník
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 79001
Země: Česko
E-mail: info@gastromach.cz
Tel.: +420 727846206
Internetová adresa: https://www.gastromach.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 6 536 145.30 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
15/10/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DAIMOND - chlazení, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 60728167
Poštovní adresa: Vídeňská 267/56a, Štýřice
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 63900
Země: Česko
E-mail: info@daimond.cz
Tel.: +420 543210162
Internetová adresa: https://www.daimond.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 18 474 212.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Část 2 VZ:

Poddodavatel: SUBTECH, s.r.o., IČ 29352819

Specifikace části plnění veřejné zakázky: stavební práce a výkon funkce specialisty pro technologická zařízení staveb.

Poddodavatel: REOSTA spol. s r.o., IČO 26287532

Specifikace části plnění veřejné zakázky: výkon funkce stavbyvedoucí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/10/2021