Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536857-2021

22/10/2021    S206

Polska-Frampol: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2021/S 206-536857

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Frampol
Adres pocztowy: ul. Radzięcka 8
Miejscowość: Frampol
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod pocztowy: 23-440
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Łubiarz
E-mail: umframpol@frampol.pl
Tel.: +48 846857509
Adresy internetowe:
Główny adres: https://umframpol.bip.lubelskie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol

Numer referencyjny: ZP.271.24.02.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 633 683.26 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Frampol.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 1 zestaw o mocy min. 3,650 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie,

b) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kątach,

c) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Komodziankach,

d) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycach,

e) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Radzięckiej

f) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Starej Wsi,

g) 1 zestaw o mocy min. 5,11 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Pulczynowie,

h) 1 zestaw o mocy min. 8,03 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Radzięcinie,

i) 1 zestaw o mocy min. 9,855 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Teodorówce,

j) 1 zestaw o mocy min. 9,855 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Woli Radzięckiej,

k) 1 zestaw o mocy min. 9,855 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Radzięcinie,

l) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Szatni przy boisku sportowym we Frampolu,

m) 1 zestaw o mocy min. 14,965 kWp dla budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu,

n) 1 zestaw o mocy min. 14,965 kWp dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu,

o) 1 zestaw o mocy min. 27,360 kWp dla budynku Hali Sportowo-Widowiskowej we Frampolu,

p) 1 zestaw o mocy min. 49,780 kWp dla budynku Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu.

2) montaż konstrukcji pod moduły (panele) fotowoltaiczne,

3) montaż modułów (paneli) fotowoltaicznych,

4) montaż okablowania AC i DC w przygotowanych rurach elektroinstalacyjnych,

5) montaż inwertera,

6) przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy przyłączeniowej,

7) montaż rozdzielnic R AC oraz R DC wraz z podłączeniem do inwertera i istniejącej instalacji elektrycznej obiektu,

8) przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej obiektu do zwiększenia mocy przyłączeniowe.

9) inne elementy ujęte w załączniku nr 1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.1 do SWZ.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składają się projekty budowlane branży elektrycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 143-379684
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EL-MAR S.C. Marczak Piotr, Marczak Łukasz
Adres pocztowy: Teodorówka Kolonia 17B
Miejscowość: Frampol
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-440
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 673 732.65 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 633 683.26 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://frampol.ezamawiajacy.pl

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021