Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536860-2021

22/10/2021    S206

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2021/S 206-536860

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
Национален регистрационен номер: 000663814
Пощенски адрес: бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №.66
Град: гр.София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1784
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Миткова Митева
Електронна поща: natalia.miteva@meteo.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.meteo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/29291
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри,  компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 4 (четири) обособени позиции.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 77 280.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сървъри

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66, НИМХ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обособена позиция № 3 е свързан с доставка на сървъри в количество и с характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничен район (FLOODGUARD)“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 и Проект „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ (INNOAIR)

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 137-364327
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16587
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по обособени позиции, Обособена позиция 3: Сървъри

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/10/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПЕРСИ ООД
Национален регистрационен номер: 030413948
Пощенски адрес: ул. Златна Добруджа 18
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1330
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 93 800.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 77 280.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/10/2021