Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536893-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Computer equipment and supplies

2021/S 206-536893

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademia Ignatianum w Krakowie
National registration number: 6761687491
Postal address: ul. Kopernika 26
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Telephone: +48 123999614
Internet address(es):
Main address: https://www.ignatianum.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa firewalli, monitorów, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu centralnego backupu, oprogramowania i kart SAS do serwera centralnego backupu

Reference number: 5/BZP/2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest dostawa firewalli, monitorów, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu centralnego backupu, oprogramowania i kart SAS do serwera centralnego backupu, z podziałem na cztery części zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 zamówienia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30231300 Display screens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 jest dostawa dostawa trzech monitorów i jednego kalibratora zewnętrznego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Dostawa asortymentu obejmuje także dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego, wyładunek i wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz objęcie asortymentu gwarancją (w tym świadczenie usług serwisu gwarancyjnego).

Zamawiający wymaga gwarancji na asortyment opisany szczegółowo w załączniku nr 1B do SWZ na okres tam wskazany, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji, rękojmi i świadczeń z nimi związanych zawarte są w załączniku nr 1 B do SWZ oraz § 6 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) Opis/y techniczny/e sporządzone przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów pozwalające na ocenę zgodności oferowanych dostaw oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ w odniesieniu do części zamówienia na które składana jest oferta. Wykonawca winien w składanych materiałach jednoznacznie wskazać, której oferowanej części zamówienia i poszczególnej pozycji asortymentowej dotyczą te materiały.

2) W przypadku, gdy zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca musi udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

3) Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą one, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

4) Ww. przedmiotowe środki dowodowe składa się wraz z ofertą za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5) Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych (nie złożenie dokumentów o których mowa w pkt 1) lub złożenie dokumentów, które są niezgodne z warunkami zamówienia, niekompletne albo nie zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ - będzie skutkowało odrzuceniem oferty).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Monitory o rozdzielczości 4K czyli 3840x2160 / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 80%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 142-377268
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Część nr 2 zamówienia

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą:

1) Oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć na formularzu JEDZ pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. JEDZ stanowi zał 3 do SWZ.

2) Dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu wykonawcy: pełnomocnictwo i/ lub właściwy dokument rejestrowy

3) Oświadczenie, z którego musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdz. VII pkt 4. SWZ - zał. 4 do Formularza oferty.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dot) - zał 2 do Formularza oferty

5) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.1) SWZ tj. karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub ośw. producenta (lub jego autoryzowanego przedstawiciela), albo inne równoważne dokumenty lub ośw.;6) Wykaz podwykonawców – zał 1 do Formularza oferty (jeśli dot.)

7) Wyjaśnienia dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dot.)

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Pzp.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych

w odniesieniu do podstaw wykluczenia (art. 108 ust. 1 Pzp):

a)informacji z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie stanowi zał 6 do Formularza oferty.

c)oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 Pzp (art. 108 ust 1 pkt 5 tej ustawy w zakresie podstaw dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji). Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Formularza oferty (FO).

Dokumenty w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów innych podmiotów:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie JEDZ, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1.1) SWZ oraz na odrębne wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt. 2.2) SWZ składa każdy z wykonawców. Wykonawcy dodatkowo zobowiązani są złożyć oświadczenie, o którym mowa w rodz. VIII pkt 1.3) SWZ.

2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca składa wraz z ofertą także oświadczenie JEDZ, o którym mowa w rodz. VIII pkt 1.1) SWZ podmiotu udostępniającego zasoby (potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) oraz na odrębne wezwanie Zamawiającego odpowiednie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021