Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536960-2021

22/10/2021    S206

Polska-Dobryszyce: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2021/S 206-536960

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobryszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 772-22-59-998
Adres pocztowy: ul. Wolności 8
Miejscowość: Dobryszyce
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Czapla
E-mail: gmina@dobryszyce.pl
Tel.: +48 4468111168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dobryszyce.i-bip.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 86 kompletów fabrycznie nowych instalacji solarnych na/w nieruchomościach/budynkach osób prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobryszyce. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji/urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz uruchomienie instalacji wraz z instruktażem użytkowników. Instalacja solarna musi się składać co najmniej z następujących elementów:

a) kolektora solarnego w wymaganej ilości,

b) konstrukcji wsporczej pod kolektory solarne,

c) zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej,

d) zestawu pompowego,

e) naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa,

f) termostatycznego zaworu mieszającego,

g) połączeń kablowych i rurowych wraz z izolacją,

h) sterownika,

i) systemu (układu) monitoringu pracy instalacji,

Przewiduje się następujące typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

a) 62 zestawy instalacji solarnych składających się z 2 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 240 l,

b) 24 zestawy instalacji solarnych składających się z 3 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 280 l.

Zakres wymaganych czynności obejmuje:

1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych instalacji kolektorów solarnych wraz z konstrukcją wsporczą dostosowaną do miejsca montażu. Zamawiający wymaga, żeby kolektory słoneczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy.

2) Montaż zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej.

3) Montaż pompy dwudrogowej.

4) Montaż naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa.

5) Montaż armatury kontrolno-pomiarowej.

6) Montaż rurociągów wraz z izolacją

7) Uruchomienie i sprawdzenie (wykonanie badań, prób, regulacji instalacji kolektorowych) poprawności działania instalacji.

8) Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla każdej z instalacji.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez instalację solarną na karcie mikro SD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

9) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych zestawów instalacji solarnych.

10) Montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tabliczki informacyjnej (tabliczka zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).

11) Opracowanie oraz dostawę dokumentacji powykonawczej, zawierającej schemat ideowy wykonanej instalacji wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami przedstawiającymi lokalizację poszczególnych urządzeń instalacji wraz z opisem uzupełniającym.

Dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji solarnych wraz z ich montażem stanowi załącznik do przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia.

Miejsca montażu kolektorów słonecznych:

budynek mieszkalny – 79 lokalizacji.

budynek pomocniczy – 5 lokalizacji.

grunt – 2 lokalizacje.

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce” dofinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1.Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie - od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2022 roku, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 150-398507
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy.

Poprzez publikację w dniu 05.08.2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 150-398507, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przed otwarciem ofert Zamawiający upublicznił informację o wysokości środków, jakie może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwotę w wysokości 811.611,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.09.2021 roku zostały złożone dwie oferty – przez n/w Wykonawców:

1. Skorut Systemy Solarne Spółka z o. o. z Myślenic z ceną brutto w wysokości 1.369.190,26 zł.

2. FLEXIPOWER GROUP Spółka z o. o. Spółka komandytowa z Pabianic z ceną brutto w wysokości 1.026.738,72 zł.

Uwzględniając wartość złożonych ofert oraz wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający postanowił dokonać unieważnienia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

art. 515. (Termin wniesienia odwołania)

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021