Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537199-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Drukarki i plotery

2021/S 206-537199

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 182-473002)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 387116932
Adres pocztowy: ul. Zakopiańska 73
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-418
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Dziewit
E-mail: marek.dziewit@kit.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 122618324
Faks: +48 122660870
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup urządzenia do druku 3D z materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych oraz kompozytów

Numer referencyjny: ZP/10/21
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania jest zakup urządzenia do druku 3D z materiałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych oraz kompozytów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 182-473002

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Powinno być:
Data: 02/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/10/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 05/11/2021
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: