Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537222-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Budapest: Optical readers

2021/S 206-537222

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 183-475506)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 27084377251
Postal address: Schweidel Utca 2-4.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1118
Country: Hungary
Contact person: Fail Kinga
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telephone: +36 13819400
Fax: +36 13819401
Internet address(es):
Main address: https://www.vbuzrt.hu/
I.1)Name and addresses
Official name: Országos Rendőr-főkapitányság
National registration number: 15720890251
Postal address: Teve Utca 4-6
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Demény Gergő r. alezredes
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Telephone: +36 14435597
Fax: +36 14435597
Internet address(es):
Main address: http://www.police.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Az EES bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése

Reference number: EKR001098242021
II.1.2)Main CPV code
30216100 Optical readers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Az EES bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. rész: EES adatrögzítésre alkalmas mobil eszközök - 300 db

2. rész: EES adatrögzítésre alkalmas mobilkoffer - 4 db

3. rész: Asztali okmányolvasó készülék - 70 db

4. rész: Asztali ujjnyomatolvasó készülék - 70 db

A közbeszerzés célja: a harmadik országbeli állampolgárok arckép, ujjnyomat és útiokmány adatainak rögzítése és azonosítása. A beszerezni kívánt eszközök segítségével biztosítható az EES kötelezett harmadik országbeli állampolgárok EES követelmény szerinti határforgalom-ellenőrzésének végrehajtása.

A részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő a 2. - 4. részek esetében a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételhez köti a szerződéstervezet IV.1. pontban foglaltak szerint.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 183-475506

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 13:00
Section number: VI.3
Place of text to be modified: További információk:
Instead of:

1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - pdf formátumban az aláírt szkennelt valamint adott esetben.xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5. AK a Kbt. 76.§ (5) bek. -vel összhangban az 1-3. részek esetében a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.

6. A beszerzés tárgya az 1., 2. és 4. részek tekintetében 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, amelyre tekintettel a Korm. rendelet XXV. (HUML25) fejezet szerinti terméknek rendelkeznie kell haditechnikai forgalmi engedéllyel, melyet Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének feltételeként ír elő. Az engedély megszerzésével kapcsolatos feltételekről a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet részletesen rendelkezik. Az engedély kiadására jogosult szerv a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. (https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/haditechnikai_osztaly).

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy a 2005. évi CIX. törvény 3. § (6) bekezdés alapján a 2. § és a 2/A. § szerinti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap. A (7) bekezdés szerint a 2/B. § szerinti engedélyezési eljárásokban, valamint a vállalkozások tanúsítási eljárásban a hatóság hatvan napon belül dönt, amennyiben kormányrendelet rövidebb határidőt nem állapít meg.

7. A) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 1-6. részek esetében:

Felolvasólap (EKR űrlap)

- Kereskedelmi ártábla

- Termék felhasználói tájékoztatója

- Termék gyártói adatlapja

- Termék megfelelőségéről szóló nyilatkozat (a műszaki leírás részeként kiadott Megfelelőségi nyilatkozat nevű dokumentum kitöltésével)

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)

- EEKD

- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)

- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)

- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

- Kapacitást biztosító szervezet igénybe vételét alátámasztó okirat (adott esetben)

- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)

- A KKD 19.1. A) /15. pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)

- A KKD 19.1. A.) /16. pontja szerint AT-nek, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevő nyújtsa be:

- Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (4.sz. nyilatkozatminta szerint)

- Előírt kizáró okok igazolás (1.sz. nyilatkozatminta szerint) (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)

- Referencianyilatkozat/igazolás (2.sz. nyilatkozatminta szerint)

- az M/2. szerinti részletes termékleírás (magyar nyelven) és fénykép

Az M/2. pontban előírt minimumkövetelmény vonatkozásában AK hivatkozik a Korm.rendelet 21. § (1) bek. h) pontjának utolsó fordulatára, mely szerint benyújtott termékleírás és fénykép hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell az érintett termék rendelkezésre bocsátásával. A termékleírás és fénykép hitelességét AK a műszaki leírásban szereplő ellenőrző lista alapján vizsgálja. A Kbt. 69. § (4)-(7) szerinti alkalmassági követelmények igazolását követően a felhívásra benyújtott 1 db mintatermék az ajánlattevő tulajdonában marad, a hitelességi vizsgálatot követően haladéktalanul visszaadásra kerül.

Amennyiben AT az alkalmasság igazolása körében, a termék hitelességének vizsgálata során nem tudja igazolni a termékleírás és fénykép műszaki leírásban foglalt követelményeknek való megfelelőségét, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be

- A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (6.sz. nyilatkozatminta)

- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kíván alválalkozók tekintetében 3.sz. nyilatkozatminta)

9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást.

10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Irányadó idő: jelen felhívásban közölt határidők vonatkozásában ajánlattevőknek az EKR rendszer idejét kell figyelembe venni.

12. Irányadó jogszabályok Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.

13. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

15. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

16. FAKSZ: Dr. Berethalmi András (lajstromszám: 01199) Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajtsromszám: 00202) Dr. Spóhn Tímea (lajstromszám: 00555)

17. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért. E körben AK hivatkozik a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére. Jelen közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellet zajlik.

Read:

1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait - azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat - pdf formátumban az aláírt szkennelt valamint adott esetben.xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5. AK a Kbt. 76.§ (5) bek. -vel összhangban az 1-3. részek esetében a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.

6. A beszerzés tárgya az 1., 2. és 4. részek tekintetében 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, amelyre tekintettel a Korm. rendelet XXV. (HUML25) fejezet szerinti terméknek rendelkeznie kell haditechnikai forgalmi engedéllyel, melyet Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének feltételeként ír elő. Az engedély megszerzésével kapcsolatos feltételekről a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet részletesen rendelkezik. Az engedély kiadására jogosult szerv a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. (https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/haditechnikai_osztaly).

AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy a 2005. évi CIX. törvény 3. § (6) bekezdés alapján a 2. § és a 2/A. § szerinti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap. A (7) bekezdés szerint a 2/B. § szerinti engedélyezési eljárásokban, valamint a vállalkozások tanúsítási eljárásban a hatóság hatvan napon belül dönt, amennyiben kormányrendelet rövidebb határidőt nem állapít meg.

7. A) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 1-6. részek esetében:

Felolvasólap (EKR űrlap)

- Kereskedelmi ártábla

- Termék felhasználói tájékoztatója

- Termék gyártói adatlapja

- Termék megfelelőségéről szóló nyilatkozat (a műszaki leírás részeként kiadott Megfelelőségi nyilatkozat nevű dokumentum kitöltésével)

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)

- EEKD

- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)

- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)

- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)

- Kapacitást biztosító szervezet igénybe vételét alátámasztó okirat (adott esetben)

- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)

- A KKD 19.1. A) /15. pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)

- A KKD 19.1. A.) /16. pontja szerint AT-nek, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevő nyújtsa be:

- Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (4.sz. nyilatkozatminta szerint)

- Előírt kizáró okok igazolás (1.sz. nyilatkozatminta szerint) (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)

- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)

- Referencianyilatkozat/igazolás (2.sz. nyilatkozatminta szerint)

- az M/2. szerinti részletes termékleírás (magyar nyelven) és fénykép

Az M/2. pontban előírt minimumkövetelmény vonatkozásában AK hivatkozik a Korm.rendelet 21. § (1) bek. h) pontjának utolsó fordulatára, mely szerint benyújtott termékleírás és fénykép hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell az érintett termék rendelkezésre bocsátásával. A termékleírás és fénykép hitelességét AK a műszaki leírásban szereplő ellenőrző lista alapján vizsgálja. A Kbt. 69. § (4)-(7) szerinti alkalmassági követelmények igazolását követően a felhívásra benyújtott 1 db mintatermék az ajánlattevő tulajdonában marad, a hitelességi vizsgálatot követően haladéktalanul visszaadásra kerül.

Amennyiben AT az alkalmasság igazolása körében, a termék hitelességének vizsgálata során nem tudja igazolni a termékleírás és fénykép műszaki leírásban foglalt követelményeknek való megfelelőségét, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be

- A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (6.sz. nyilatkozatminta)

- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kíván alválalkozók tekintetében 3.sz. nyilatkozatminta)

9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást.

10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Irányadó idő: jelen felhívásban közölt határidők vonatkozásában ajánlattevőknek az EKR rendszer idejét kell figyelembe venni.

12. Irányadó jogszabályok Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.

13. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.

15. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

16. FAKSZ: Dr. Berethalmi András (lajstromszám: 01199) Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajtsromszám: 00202) Dr. Spóhn Tímea (lajstromszám: 00555)

17. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért. E körben AK hivatkozik a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére. Jelen közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellet zajlik.

VII.2)Other additional information:

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) szerint tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírást a 2. és 4. részek tekintetében pontosítja.

A Kbt. 55.§ (4) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen köteles közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.