Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537225-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Various office equipment and supplies

2021/S 206-537225

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 192-499026)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: STOLIChNA OBShtINA
National registration number: 000696327
Postal address: ul. MOSKOVSKA No.33
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Diana Metodieva Tzekova
E-mail: dtzekova@sofia.bg
Telephone: +359 29377345
Fax: +359 29861221
Internet address(es):
Main address: https://www.sofia.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1240

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Доставка на канцеларски материали за Заведения за соц. услуги, дирекция „ИХУПП“, Бюра за соц. услуги и дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“

II.1.2)Main CPV code
30190000 Various office equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на различни видове канцеларски материали в т.ч. Хартия-5300 пак.; Принтерна хартия-250 каш.; Пликове за писма-9200 бр.; Тетрадки-4700бр.; Класьори-2500 бр.; Коректор-1500 бр. и др., подробно описани в Техническата спецификация за нуждите на Заведенията за социални услуги, дирекция „Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти“, Бюра за социални услуги и дирекция „Социални услуги а деца и възрастни“ при Столична община.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 192-499026

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3)
Instead of:

I.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена

позиция без ДДС. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на обществената поръчка.

II. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

II.1. парична сума;

II.2. банкова гаранция;

II.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.

III За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т.

2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

IV. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях

лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

V. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни

участници в една и съща процедура.

VI. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението за участие се представя

копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата

обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

VII. Настоящата поръчка е основната част от обществена поръчка, обособена позиция от която ще бъде

възложена при условията на чл.21, ал.6 от ЗОП, съобразно индивидуалната й стойност, както следва: „Доставка на

канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ОП "СПТО" на стойност 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС.

________________________________________________________________________

Изпълнението на дейностите започва считано от 31.03.2022г.

Read:

I.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС. Прогнозната стойност на договора е прогнозната стойност на обществената поръчка.

II. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

II.1. парична сума;

II.2. банкова гаранция;

II.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.

III За участниците в процедурата не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т.

2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

IV. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,контролираните от тях

лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

V. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни

участници в една и съща процедура.

VI. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към заявлението за участие се представя

копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата

обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- лицето, което е упълномощено да представлява обединението.

VII. Настоящата поръчка е основната част от обществена поръчка, обособена позиция от която ще бъде

възложена при условията на чл.21, ал.6 от ЗОП, съобразно индивидуалната й стойност, както следва: „Доставка на

канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на ОП "СПТО" на стойност 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС.

________________________________________________________________________

Изпълнението на дейностите започва считано от 31.03.2022г.

________________________________________________________________________

Извършени са несъществени изменения в проекта на договор (чл.4, ал.2, т.4) и техническата спецификация (стр.3, булет 3).

ПУБЛИКУВАНИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ С НАПРАВЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

VII.2)Other additional information: