Supplies - 537302-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wrocław: File servers

2021/S 206-537302

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 177-460638)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Wrocławska
Postal address: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-370
Country: Poland
Contact person: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-155/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej mateusz.synowka@pwr.edu.pl
E-mail: mateusz.synowka@pwr.edu.pl
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Reference number: SZP/242-155/2021
II.1.2)Main CPV code
48823000 File servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2. Kod CPV: 48823000-3 Serwery plików

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5. Dostawa na adres: Politechnika Wrocławska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzyża, 50-345 Wrocław

6. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi: 5 lat licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-460638

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Instead of:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2. Kod CPV: 48823000-3 Serwery plików

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w

sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5. Dostawa na adres: Politechnika Wrocławska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzyża, 50-345 Wrocław

6. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi: 5 lat licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Read:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2. Kod CPV: 48823000-3 Serwery plików

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w

sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5. Dostawa na adres: Politechnika Wrocławska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzyża, 50-345 Wrocław

6. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi: min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje wydłużenie okresu gwarancji.

Section number: II.2.4
Instead of:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2. Kod CPV: 48823000-3 Serwery plików

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w

sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5. Dostawa na adres: Politechnika Wrocławska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzyża, 50-345 Wrocław

6. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi: 5 lat licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu

odbioru bez zastrzeżeń.

7. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem

Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed

złożeniem oferty.

8. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Treść Oferty musi być zgodna z

wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

9. (jeżeli dotyczy) Wskazanie przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach nazwy handlowej - określa

klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na

konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu

prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią

minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ofert

równoważnych.

Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria

stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt

równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, fizykochemiczne,

eksploatacyjne i techniczne równoważnie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego. Oznacza to,

że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez

Zamawiającego. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną

parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy

Read:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2. Kod CPV: 48823000-3 Serwery plików

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w

sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5. Dostawa na adres: Politechnika Wrocławska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzyża, 50-345 Wrocław

6. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi: min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje wydłużenie okresu gwarancji.

7. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem

Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed

złożeniem oferty.

8. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Treść Oferty musi być zgodna z

wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

9. (jeżeli dotyczy) Wskazanie przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach nazwy handlowej - określa

klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na

konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu

prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią

minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ofert

równoważnych.

Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria

stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt

równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, fizykochemiczne,

eksploatacyjne i techniczne równoważnie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego. Oznacza to,

że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez

Zamawiającego. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną

parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy

Section number: II.2.5
Instead of:

Kryteria określone poniżej

Cena

Read:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na cały asortyment - okres gwarancji (G) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji - skrócenie terminu realizacji (T) / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Section number: VI.3
Instead of:

1. Oferta musi składać się z:

1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;

2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (JEDZ);

3) (jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;

4) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

5) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 9 SWZ; (jeżeli dotyczy)odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://przetargi.pwr.edu.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W związku z brakiem miejsca w sekcji III.1.2 Zamawiający informuje, że przewiduje fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:

1) (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Read:

1. Oferta musi składać się z:

1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;

2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (JEDZ);

3) (jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;

4) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

5) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 9 SWZ; (jeżeli dotyczy)odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ;

6) przedmiotowych środków - wyników testów lub wyników symulacji z oryginalnego sizera producenta macierzy zgodnie z wymaganiami OPZ.

Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://przetargi.pwr.edu.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy,

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. W związku z brakiem miejsca w sekcji III.1.2 Zamawiający informuje, że przewiduje fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:

1) (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 08/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 01/02/2022
Read:
Date: 05/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 04/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 08/11/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: