Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537319-2021

22/10/2021    S206

Polska-Częstochowa: Urządzenia sieciowe

2021/S 206-537319

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-481451)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 573-011-67-75
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl
Tel.: +48 343784201
Faks: +48 343784211
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujd.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Numer referencyjny: ZP.26.1.88.2021
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania.

Zadanie 1: Pamięć RAM – 72 szt.

Zadanie 2: Karty sieciowe – 16 szt.

Zadanie 3: Wkładka światłowodowa – 40 szt.

Zadanie 4: Serwer przechowywania danych – 3 szt.

Zadanie 5: Router – 6 szt.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.

4.Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-481451

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: