Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537322-2021

22/10/2021    S206

Poland-Starachowice: Database and operating software package

2021/S 206-537322

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 177-460775)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Starachowice
Postal address: ul.Radomska 45
Town: Starachowice
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 27-200
Country: Poland
Contact person: Wioletta Zielińska
E-mail: zamowienia@starachowice.eu
Telephone: +41 2738275
Fax: +41 2746305
Internet address(es):
Main address: https://starachowice.eu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowa systemów dziedzinowych w ramach projektu pn. „ Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”

Reference number: ZP.271.55.2021.ZWi
II.1.2)Main CPV code
48600000 Database and operating software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego systemu dziedzinowego (zwanego na potrzeby niniejszego postępowania SD) do obsługi ewidencji podatków i opłat, obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, platformy oświatowej, systemów dziedzinowych dla jednostek organizacyjnych oraz Portalu Klienta..

Więcej informacji w pkt. 1 SWZ dostępnej na stronie (https://bip.um.starachowice.pl/).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-460775

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5
Instead of:

Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet godzin rozwojowych / Waga: 15 %

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub wady w okresie gwarancji / Waga: 10 %

Kryterium jakości - Nazwa: Migracja danych historycznych / Waga: 15 %

Cena - Waga: 60

Read:

Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pakiet godzin rozwojowych / Waga: 25 %

Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu usunięcia awarii, błędu lub usterki w okresie gwarancji / Waga: 15 %

Cena - Waga: 60

Section number: III.1.3
Instead of:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki:

1) posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:

a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

dwóch usług (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) polegających na dostawie

i wdrożeniu zintegrowanego systemu dziedzinowego dla jednostki samorządu terytorialnego (JST) zawierającego co najmniej obszar funkcjonalny dotyczący podatków lokalnych, księgowości i finansów, gospodarki komunalnej z migracją danych do tego systemu oraz integracją z systemem obiegu dokumentów i portalem udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań z możliwością dokonywania płatności elektronicznych,

o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna usługa wykonana została na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 15 tysięcy według danych statystycznych GUS w roku rozpoczęcia wykonania usługi;

dwóch usług (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) polegających na dostawie

i wdrożeniu systemu obsługującego jednostki oświatowe zawierającego co najmniej trzy

z określonych obszarów merytorycznych: dziennik elektroniczny, arkusz organizacji

i planowania budżetu, zarządzanie przedszkolem dla co najmniej 5 jednostek oświatowych w każdej usłudze o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda;

jednej usługi polegającej na dostawie i wdrożeniu lub modernizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostki samorządu terytorialnego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione warunki mogą spełniać łącznie.

b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:

co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała ona wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) polegających co najmniej na dostawie

i wdrożeniu zintegrowanego systemu dziedzinowego zawierającego co najmniej obszar funkcjonalny dotyczący podatków lokalnych, księgowości i finansów, gospodarki komunalnej z migracją danych do tego systemu oraz integracją z systemem obiegu dokumentów i portalem udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań

z możliwością dokonywania płatności elektronicznych pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto dla każdego z projektów; (...) Więcej informacji w pkt. 6. ppkt II. 1) lit. b) SWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. UWAGA!

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.

Więcej informacji w pkt. 6. ppkt I - IV SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczy.

Pkt 7 SWZ. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcy po badaniu i ocenie ofert - art. 139 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 139 ustawy Pzp, zgodnie z którą, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

Read:

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki:

1) posiadać zdolność techniczną lub zawodową tj.:

a) wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert:

dwóch usług (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) polegających na dostawie

i wdrożeniu zintegrowanego systemu dziedzinowego dla jednostki samorządu terytorialnego (JST) zawierającego co najmniej obszar funkcjonalny dotyczący podatków lokalnych, księgowości i finansów, gospodarki komunalnej z migracją danych do tego systemu oraz integracją z systemem obiegu dokumentów i portalem udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań z możliwością dokonywania płatności elektronicznych,

o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedna usługa wykonana została na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 15 tysięcy według danych statystycznych GUS w roku rozpoczęcia wykonania usługi;

dwóch usług (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) polegających na dostawie,

wdrożeniu i utrzymaniu systemu obsługującego jednostki oświatowe zawierającego określone obszary merytoryczne: dziennik elektroniczny, arkusz organizacji i planowania budżetu dla co najmniej 4 jednostek oświatowych w każdej usłudze o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda;

dwóch usług (jedna usługa rozumiana jako jedna umowa) polegających na dostawie,

wdrożeniu i utrzymaniu systemu obsługującego jednostki oświatowe w zakresie obszaru merytorycznego: zarządzanie przedszkolem dla co najmniej 3 jednostek oświatowych

w każdej usłudze o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto każda;

jednej usługi polegającej na dostawie i wdrożeniu lub modernizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostki samorządu terytorialnego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

Więcej w pkt. 6 SWZ

b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doświadczeniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie:

co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu – posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie w kierowaniu projektami wdrażania systemów informatycznych, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała ona wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia systemów informatycznych) polegających co najmniej na dostawie

i wdrożeniu zintegrowanego systemu dziedzinowego zawierającego co najmniej obszar funkcjonalny dotyczący podatków lokalnych, księgowości i finansów, gospodarki komunalnej z migracją danych do tego systemu oraz integracją z systemem obiegu dokumentów i portalem udostępnionym w sieci Internet prezentującym stan zobowiązań

z możliwością dokonywania płatności elektronicznych pełniąc funkcję kierownika lub równoważną (tj. osoba kierowała pracą zespołu projektowego i była odpowiedzialna za prawidłowość wykonania projektu), o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto dla każdego z projektów; (...) Więcej informacji w pkt. 6. ppkt II. 1) lit. b) SWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. UWAGA!

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz ww. osób Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.

Więcej informacji w pkt. 6. ppkt I - IV SWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczy.

Pkt 7 SWZ. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawcy po badaniu i ocenie ofert - art. 139 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 139 ustawy Pzp - więcej w pkt. 7 SWZ

Section number: VI.3
Instead of:

1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

100. 000,00 zł - na cały okres związania ofertą.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu - tylko przelewem na rachunek bankowy nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A. tytułem: WADIUM na przetarg „Dostawa i wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowa systemów dziedzinowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w treści gwarancji wadialnej - istnieje.

Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) tejże ustawy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej

w ofercie.

Zabezpieczenie w wymaganej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustawą Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. na konto nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

i gwarancji – 30 % wysokości zabezpieczenia.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Read:

1) W przedmiotowym postępowaniu oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

100. 000,00 zł - na cały okres związania ofertą.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu - tylko przelewem na rachunek bankowy: UWAGA!

Przelewy dokonywane przed dniem 01.11.10.2021 r. na nr 59 1020 2629 0000 9102 0362 0150 PKO BP S.A.

Przelewy dokonywane po dniu 31.10.2021 r. na nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska. Tytułem: WADIUM na przetarg „Dostawa i wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowa systemów dziedzinowych w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci dokumentu elektronicznego. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w treści gwarancji wadialnej - istnieje.

Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) tejże ustawy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej

w ofercie.

Zabezpieczenie w wymaganej wysokości musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Wykonawca wniesie zabezpieczenie na warunkach i w formie zgodnej z ustawą Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. na konto nr 10 1090 2590 0000 0001 4860 2944 Santander Bank Polska.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Ustala się kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

i gwarancji – 30 % wysokości zabezpieczenia.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 26/01/2022
Read:
Date: 07/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: