Supplies - 537377-2021

22/10/2021    S206

Slovenia-Topolšica: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-537377

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 189-491127)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
National registration number: 5820570000
Postal address: Topolšica 64
Town: Topolšica
NUTS code: SI0 Slovenija
Postal code: 3326
Country: Slovenia
Contact person: Janez Sevčnikar
E-mail: janez.sevcnikar@b-topolsica.si
Telephone: +386 38987745
Internet address(es):
Main address: www.boltop.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesivna dobava prehrambenega blaga za obdobje štirih (4.) let

Reference number: JN-74/2021-1
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sukcesivna dobava prehrambenega blaga za obdobje štirih (4.) let

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-491127

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

2.7. Finančno zavarovanje

I. Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik iz naslova zavarovanja resnosti ponudbe:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

predloži k ponudbeni dokumentaciji izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec

OBR 13 Menično izjavo s pooblastilom za unovčenje do višine 4000 EUR s priloženo, podpisano bianko menico. (sken dokumenta)

Dokazilo: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec OBR 13 Menično izjavo s pooblastilom za unovčenje s priloženo, podpisano bianko menico

II.

Vsak izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku: menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izbrani ponudnik enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izbranega ponudnika.

Dokazilo: parafiran obrazec OBR 13/1.

................................................................................................................

Priloži se popravljen obrazec ESPD v razdelku, razlogi za izključitev.

VII.2)Other additional information:

I.

Dikcija razpisne dokumentacije v razdelku 2.7 se spremeni tako, da naročnik namesto bančne garancije za resnost ponudbe, spremeni zahtevo v predložitev menice z menično izjavo za namene zavarovanja resnostni ponudbe in v predložitev parafiranega obrazca - Menice z menično izjavo za namene dobre izvedbe pogodbeni del.

II. Priloži se popravljen obrazec ESPD v razdelku, razlogi za izključitev, kjer je naročnik odkljukal vsa relevantna okenca.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420940/2021.74.JN._Prehrana_za_obdobje_stirih_let.BT.02.zip