Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537431-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kielce: Network servers

2021/S 206-537431

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Świętokrzyska
National registration number: 657-000-97-74
Postal address: Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Town: Kielce
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Postal code: 25-314
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Nietrzpiel
E-mail: dzp@tu.kielce.pl
Telephone: +48 413424140
Fax: +48 413424270
Internet address(es):
Main address: www.bip.tu.kielce.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego

Reference number: AZA-381-18/20
II.1.2)Main CPV code
48821000 Network servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego

II.2.2)Additional CPV code(s)
30233100 Computer storage units
30237200 Computer accessories
32420000 Network equipment
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego. Rozbudowa funkcjonującego w Politechnice Świętokrzyskiej Klastra komputerowego zakłada pełną integrację istniejącej obecnie części fizycznej i wirtualnej z nową, rozbudowywaną częścią zawierającą wszystkie wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ elementy sprzętowe i softwareowe. Zamawiający wymaga, by dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz by nie był używany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 120
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 096-250683

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
06/05/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ITPunkt Sp. z o.o.
Postal address: Szyb Walenty 26a
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-700
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 2 622 287.48 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 515 Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
48821000 Network servers
VII.1.2)Additional CPV code(s)
30233100 Computer storage units
30237200 Computer accessories
32420000 Network equipment
48000000 Software package and information systems
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska

VII.1.4)Description of the procurement:

W trakcie realizacji Umowy zaistniały okoliczności wymagające modyfikacji umowy w zakresieświadczenia Wykonawcy obejmujące wykonanie aktualizacji firmware macierzy Dell SC8000 wraz z koniecznością zabezpieczenia danych produkcyjnych na czas wykonania aktualizacji kontrolerów macierzy którą posiada zamawiający oraz potrzeby konfiguracji dodatkowych zasobów serwera plików w celu migracji danych użytkowników oraz wykonania aktualizacji firmware obudów PowerEdge M1000e (BLC01, BLC02) w zakresie oprogramowania CMC, KVM, iDRAC, I/O Module

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 182
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 2 622 287.48 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ITPunkt
Postal address: Szyb Walenty 26a
Town: Ruda Śląska
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-700
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

W trakcie realizacji Umowy zaistniały okoliczności wymagające modyfikacji umowy w zakresie świadczenia Wykonawcy obejmujące wykonanie aktualizacji firmware macierzy Dell SC8000 wraz z koniecznością zabezpieczenia danych produkcyjnych na czas wykonania aktualizacji kontrolerów macierzy którą posiada zamawiający oraz potrzeby konfiguracji dodatkowych zasobów serwera plików w celu migracji danych użytkowników oraz wykonania aktualizacji firmware obudów PowerEdge M1000e (BLC01, BLC02) w zakresie oprogramowania CMC, KVM, iDRAC, I/O Module

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

W trakcie realizacji Umowy zaistniały okoliczności wymagające modyfikacji umowy w zakresie świadczenia Wykonawcy obejmujące wykonanie aktualizacji firmware macierzy Dell SC8000 wraz z koniecznością zabezpieczenia danych produkcyjnych na czas wykonania aktualizacji kontrolerów macierzy którą posiada zamawiający oraz potrzeby konfiguracji dodatkowych zasobów serwera plików w celu migracji danych użytkowników oraz wykonania aktualizacji firmware obudów PowerEdge M1000e (BLC01, BLC02) w zakresie oprogramowania CMC, KVM, iDRAC, I/O Module

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 2 622 287.48 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 2 622 287.48 PLN