Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537472-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Liptovský Mikuláš: Učebné pomôcky a zariadenia

2021/S 206-537472

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Liptovský Mikuláš
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00315524
Poštová adresa: Štúrova 1989/41
Mesto/obec: Liptovský Mikuláš
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03142
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Brtáň
E-mail: obstaravanie@mikulas.sk
Telefón: +421 445565111
Fax: +421 445621396
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.mikulas.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4971

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Liptovský Mikuláš

Referenčné číslo: 221/1989/VO
II.1.2)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia - DA42
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IKT

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30213000 Osobné počítače - DA42
30214000 Pracovné stanice - DA42
38652120 Videoprojektory - DA42
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy - DA42
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Litovský Mikuláš

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž IKT do jazykových učební, chemických učební, fyzikálnej učebne.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v dňoch: 120
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: ITMS2014+: 302021K134, 302021K135, 302021K138, 302021M534

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 151-400418

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

IKT

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
28/07/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36289906
Poštová adresa: M.R. Štefánika 67/14
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 92701
Štát: Slovensko
E-mail: miro@mivasoft.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 29 308.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/10/2021

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
39162200 Učebné pomôcky a zariadenia - DA42
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
30213000 Osobné počítače - DA42
30214000 Pracovné stanice - DA42
38652120 Videoprojektory - DA42
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy - DA42
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Litovský Mikuláš

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž IKT do jazykových učební, chemických učební, fyzikálnej učebne

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 120
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Táto zákazka neobsahuje rámcovú dohodu.

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 29 308.00 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: MIVASOFT, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36289906
Poštová adresa: M.R. Štefánika 67/14
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 92701
Štát: Slovensko
E-mail: miro@mivasoft.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Dodatok č.1 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena čl. 10 - úprava prílohy č. 1 - cenová ponuka - časť č. 1 - IKT zo dňa 30.08.2021 kúpnej zmluvy časť 1 - IKT č. 503/2021/PEM zo dňa 28.07.2021. Úprava prílohy č. 1 spočíva v úprave názvu ponúkaného zariadenia pri zachovaní technických parametrov a cien jednotlivých položiek.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré zazmluvnené tovary už nie sú dostupné, sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 1 k Kúpnej zmluve časť 1 - IKT č. 503/2021/PEM.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 29 308.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 29 308.00 EUR