Supplies - 537481-2019

13/11/2019    S219

Polska-Warszawa: Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń

2019/S 219-537481

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 195-473503)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd m.st. Warszawy
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-182/19
II.1.2)Główny kod CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-473503

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 18/11/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: