Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537592-2021

22/10/2021    S206

Romania-Bârlad: Software support services

2021/S 206-537592

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD
National registration number: 4446481
Postal address: Strada: Republicii, nr. 300
Town: Barlad
NUTS code: RO216 Vaslui
Postal code: 731054
Country: Romania
Contact person: ALINA MIRON
E-mail: spitalul.municipal.barlad@gmail.com
Telephone: +40 0765257092
Fax: +40 235413303
Internet address(es):
Main address: www.spital-barlad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129612
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIE PRESTARI SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA SI PROGRAM INFORMATIC

Reference number: 4446481/2020/11
II.1.2)Main CPV code
72261000 Software support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Conform descrierii din caietul de sarcini

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita satabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 260 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO216 Vaslui
Main site or place of performance:

Barlad- conform caiet de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA SISTEME INFORMATICE INTEGRATE=CONFORM CAIET SARCINI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea 98/2016 . Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor depune documentul DUAE, iar operatorilor economici clasati pe primul loc li se vor solicita documentele justificative pentru declaratiile din acest document, in vederea probarii acestora. Vor fi exclusi din procedura operatorii economici care se regasesc in una din situatiile prevazute la art 164, 165 si 167 din L98/2016; In sensul verificarii prevazute la art 170 alin 1 din Legea nr 98/2016, subcontractantii completeaza declaratia pe propria raspundere in conformitate cu prevederile art 193-195 din aceeasi lege, precizand ca nu se afla in niciuna din situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantilor clasati pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea licitatiei li se vor solicita, in vederea probarii celor asumate in DUAE, urmatoarele: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (bugetul local si de stat)valabile la momentul prezentarii; -cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organizatiei de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstraza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 166 alin (2), art 167 alin (2) si art 171 din Legea 98/2016; -alte documente edificatoare, dupa caz. - Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare,echivalente, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta si document echivalent cu certificatul constator ONRC, privind forma de constituire. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana

Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: ec. Daniela Rusu, ing Aioanei Lucian, ing Arama Costel,ec. Alina Miron, op Moraru Gina, ec. Rusu Catalin.

1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul considerat castigator in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

2. Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare , echivalente, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Persoane juridice/ fizice: Certificat constatator, echivalent celui emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa fie mentionat in aceste documente.Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire(inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Ofertantul trebuie sa detina licenta ORDA.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelorservicii de tipul specificat în ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat in ultimii 3 (trei) ani servicii similare in baza unuia sau mai multor contracte. Cerinta nr. 2 In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (art.182 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Cerinta nr. 3 Informatii privind subcontractantii.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate de indeplinire cerinta nr.1 :Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularulDUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost executate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul oficial BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere va fi prezentat odata cu depunerea DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii (în cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitate de indeplinire cerinta nr.2 : Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Tertul/tertii sustinatori/subcontractant vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori , prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului, acordul de subcontractare se va/vor prezenta odata cu depunerea DUAE. Documente justificative care fac dovada informatiilor cuprinse in DUAE vor fi solicitate doar ofertantul clasatpe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.. Odata cu documentele justificative prezentate de ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor., tertul/tertii sustinatori ai acestora vor prezenta documentele justificative care confirma ca vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Modalitate de indeplinire cerinta nr.3 : Operatorii economici participanti vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. prezentarea acordului de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

COMISIA EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021