Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537600-2021

22/10/2021    S206

Poland-Pawłosiów: Refuse collection services

2021/S 206-537600

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Pawłosiów
Postal address: Jarosław
Town: Pawłosiów 88
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-500
Country: Poland
Contact person: Jerzy Kubicki
E-mail: jkubicki@gminapawlosiow.pl
Telephone: +48 166220366
Internet address(es):
Main address: http://gminapawlosiow.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.epuap.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2022r.

Reference number: IP.271.4.2021
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2022r.

Część Nr 1 - odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.

Część Nr 2 - odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 221 200.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

powiat jarosławski Gmina Pawłosiów

II.2.4)Description of the procurement:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 141 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert :

a) Cena (C) - waga kryterium 60%;

b) Kryterium środowiskowe

Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia (Ś) 40% 40 punktów

II.2)Description
II.2.1)Title:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

powiat jarosławski gmina Pawłosiów

II.2.4)Description of the procurement:

odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 80 200.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

kryteriami oceny ofert :

a) Cena (C) - waga kryterium 60%;

b) Kryterium środowiskowe

Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

Kryterium środowiskowe – normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia (Ś) 40% 40 punktów

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wpis do wskazanych rejestrów. Wykonawca spełni warunek jeżeli legitymuje się: posiadaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pawłosiów, posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; posiadaniem wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, posiadaniem wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Urząd Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby upoważnione:

Jerzy Kubicki, Katarzyna Kulikowska

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2022r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Warszawa
Town: ul. Postępu 17a
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: SR952
Town: Jarosław
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z rozdziałem IX ustawy prawo zamówień publicznych odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021