Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537631-2021

Submission deadline has been amended by:  606352-2021
22/10/2021    S206

Poland-Wińsko: Refuse and waste related services

2021/S 206-537631

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wińsko
National registration number: 9880177504
Town: Wińsko
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-160
Country: Poland
Contact person: Kinga Kaźmierczak
E-mail: k.kazmierczak@winsko.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.winsko.pl
Address of the buyer profile: https://winsko.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://winsko.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://winsko.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wińsko

Reference number: IZR.271.34.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkały oraz powstałych na obiektach i przystankach autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Wińsko

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- Część 1 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

- część 2 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do gminy Wińsko

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

gmina Wińsko

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 11 do SWZ), których rodzaje wraz z kodami odpadów określa załącznik nr 19 do SWZ. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również nieruchomości zamieszkałe w pojemniki, kontenery i worki na odpady wg ilości i pojemności wskazanych w ppkt. 11; w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Organizacja przedmiotu zamówienia.

Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości (za wyjątkiem odpadów wymienionych w ppkt. 2 lit. f), których odbiór do utylizacji odbywa się wyłącznie ze wskazanych aptek) odbywać się będzie z podziałem na:

a) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne);

b) szkło;

c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale;

d) papier;

e) bioodpady;

f) leki – ze wskazanych aptek i placówek zdrowia, których wykaz stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3) Przewidywane, maksymalne ilości odpadów komunalnych generowanych na terenie gminy Wińsko w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.:

Rodzaj odpadu komunalnego Szacunkowa wielkość zamówienia

/Mg/

odpady niesegregowane 4 446,95

odpady segregowane (papier) 120,03

odpady segregowane (tworzywo sztuczne) 748,79

odpady segregowane (metale) 43,71

odpady segregowane (szkło) 519,29

odpady segregowane (odpady opakowaniowe wielomateriałowe) 44,75

odpady segregowane (bioodpady) 245,57

Odpady niebezpieczne 1,38

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9,63

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 362,60

leki 0,28

odpady budowlane i rozbiórkowe 237,29

Odpady tekstylne i odzież 29,05

zużyte opony 52,58

chemikalia 5,18

zużyte baterie i akumulatory 6,9

Odpady niekwalifikujące odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek 4,49

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na obiektach i przystankach autobusowych należących do Gminy Wińsko

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

gmina Wińsko

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych: w świetlicach wiejskich oraz w jednostkach OSP na terenie gminy Wińsko (załącznik nr 15 do SWZ), na przystankach autobusowych i w koszach ulicznych (załącznik nr 16 do SWZ), przy budynku Urzędu Gminy Wińsko (adres: Plac Wolności 2, Wińsko) oraz na placu targowym (ul. Ciemna) w Wińsku. Wykonawca ponosi całkowite koszty związane z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wyposaży również świetlice w pojemniki na odpady wg. ilości i pojemności wskazanych w załączniku nr 17 do SWZ. Ponadto w kosztach należy również uwzględnić opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku, tzw. opłatę marszałkowską dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę;

2) Szacowana ilość w Mg odebranych odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. 50,00 Mg.

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z przystanków autobusowych i koszy ulicznych wskazanych w załączniku nr 16 do SWZ raz na dwa tygodnie.

4) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich wskazanych w załączniku nr 15 do SWZ dwa razy na miesiąc;

5) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy Wińsko oraz z placu targowego raz na dwa tygodnie;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas reakcji zgłoszonej reklamacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wińsko, zgodnie z wymogami art. 9b-9c ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) prowadzonego przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

- wpisu do prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestru podmiotów wprowadzających produktu, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia;

- zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 i 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony wówczas, gdy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 500 000,00 zł dla części nr 1 oraz minimum 15 000,00 zł dla części nr 2 niniejszego zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż

-dla części nr 1 - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych na rzecz właściciela/właścicieli nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmują/obejmowały odbiór odpadów komunalnych o masie nie mniejszej niż 1 200,00 Mg/rok;

-dla części nr 2 - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie, i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na obiektach lub przystankach autobusowych o masie nie mniejszej niż 12,00 Mg/rok.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, określone zostały w załączniku nr 4a (dla części nr 1) i 4b (części nr 2) do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem:https://winsko.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021