Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537632-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bydgoszcz: Project and design preparation, estimation of costs

2021/S 206-537632

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
National registration number: 9561969536
Postal address: ul. Dworcowa 80
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL619 Włocławski
Postal code: 85-010
Country: Poland
Contact person: Anna Kominiak
E-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523705718
Fax: +48 523705716
Internet address(es):
Main address: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522979
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa i rozbudowa DW nr 377 na odcinku Nowe – Twarda Góra – Milewko – opracowanie PFU oraz DŚU.

Reference number: ZDW.N4.361.57.2021
II.1.2)Main CPV code
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe – Twarda Góra – Milewko – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ - załącznik nr 4 do SWZ oraz Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 104 459.68 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

DW nr 377 na odcinku Nowe – Twarda Góra – Milewko

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ - załącznik nr 4 do SWZ oraz Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Doświadczenie Projektanta Drogowego / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 104 459.68 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3

do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym

we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na stronie internetowej prowadzonego postępowania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się zakres usługi opisany w Rozdziale III pkt I SWZ.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,

w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 10 ustawy Pzp .

3. Do oferty Wykonawca dołącza Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(zwany dalej „JEDZ”), jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, (o ile są przewidziane).

4. W Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (Sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.

6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw, procedury odwróconej, o której mowa

w art. 139 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu.

8. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środku publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

9. Wszystkie pozostałe informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone w SWZ wraz z załącznikami, dotyczy również kryteriów i zasad oceny ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy PZP.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021