Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537662-2021

22/10/2021    S206

Poland-Biecz: Refuse and waste related services

2021/S 206-537662

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Biecz
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Biecz
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 38-340
Country: Poland
Contact person: Magdalena Lenard, Urząd Miejski w Bieczu - Zespół ds. zamówień publicznych, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz
E-mail: magdalena.lenard@biecz.pl
Telephone: +48 134406848
Fax: +48 134406800
Internet address(es):
Main address: http://www.biecz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/biecz
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2022 roku.

Reference number: ZP.271.12.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2022 roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań wobec Wykonawcy określa załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wraz z następującymi załącznikami do niego:

1) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

4) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

5) Wykaz koszy ulicznych,

6) Wykaz zbiorczych punktów selektywneg

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Gmina Biecz

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz w 2022 roku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań wobec Wykonawcy określa załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wraz z następującymi załącznikami do niego:

1) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

2) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,

3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

4) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

5) Wykaz koszy ulicznych,

6) Wykaz zbiorczych punktów selektywnego zbierania odpadów (Wykaz „gniazd”).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: KRYTERIUM EKOLOGIA (E) – NORMA EMISJI SPALIN / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: KRYTERIUM ASPEKT EKOLOGICZNY I SPOŁECZNY (A) / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają uprawnienia tj.:

- wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Burmistrza Biecza) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),

- aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych lub aktualny wpis do rejestru,

- wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że:

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych);

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia 200 000 zł.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum 1 (jedną) usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1 200 Mg w ramach tego zamówienia (umowy),

b) dysponuje sprzętem specjalistycznym służącym do realizacji zamówienia w ilości co najmniej:

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (w tym jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000 kg),

- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 5000 kg),

- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

- 1 pojazdem skrzyniowym do odbierania i transportu odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów nie nadających się do kompaktowania,

- 1 pojazdem specjalistycznym – śmieciarką samozaładowczą obudowaną z funkcją kompaktującą wyposażoną w wysokociśnieniowe wodne urządzenie mechaniczne do mycia pojemników o pojemności 120 l, 1100 l z zamkniętym obiegiem wody umożliwiającym mycie i dezynfekcje pojemników (w obiegu zamkniętym) bezpośrednio po odbiorze odpadów z danego pojemnika (tzw. „Myjka”),

c) dysponuje bazą magazynowo - transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy oraz zakres zmian umowy określa załącznik nr 7 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:05
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z KRK w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o z.p. tytułem środka karnego,

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

d) wykazu usług zgodnie z zapisami działu 11 SWZ;

e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt.1lit. a, c

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

1) informacji z KRK, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a;

4. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a,, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. W przypadkach wskazanych w art. 513 ust. 1 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Uzupełnienie do VI.3)

1. Ofertę i JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

2.Oświadczenie o którym mowa w dziale 10 ust. 7 SWZ oraz zobowiązanie, o którym mowa w dziale 10 ust. 10 SWZ składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej.

3.Do składania podmiotowych środków dowodowych zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Sposób komunikacji z Zamawiającym został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postąpu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021