Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537667-2021

22/10/2021    S206

Poland-Zgierz: Cleaning services

2021/S 206-537667

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
National registration number: 000677636
Postal address: ul. Parzęczewska 35
Town: Zgierz
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Patura - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
Telephone: +48 427144332
Fax: +48 427144530
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.zgierz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
National registration number: 000677636
Postal address: Parzeęczewska 35
Town: Zgierz
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: małgorzata patura
E-mail: zamowienia@wss.zgierz.pl
NUTS code: PL71 Łódzkie
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ŚWIADCZENIE USŁUG KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Reference number: PN/XXIV/2021
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Kompleksowe sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości, dezynfekcję pomieszczeń medycznych i niemedycznych (administracyjnych, gospodarczych i technicznych), zgodnie z Załącznikami 3 - 6 do SWZ o szacunkowej powierzchni – 20.655,00 m2

2) Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Zamawiającego o szacunkowej powierzchni – 69.028,20 m2.

3) Wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie.

4) Obsługę transportu wewnętrznego.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wraz z opisem przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 3 do niniejszych SWZ.

4. Szczegółowe zestawienie komórek organizacyjnych wraz z powierzchniami do sprzątania i dezynfekcji zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 13 588 144.08 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynkach i na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Kompleksowe sprzątanie, całodobowe utrzymanie czystości, dezynfekcję pomieszczeń medycznych i niemedycznych (administracyjnych, gospodarczych i technicznych), zgodnie z Załącznikami 3 - 6 do SWZ o szacunkowej powierzchni – 20.655,00 m2

2) Utrzymanie porządku na terenie zewnętrznym Zamawiającego o szacunkowej powierzchni – 69.028,20 m2.

3) Wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie.

4) Obsługę transportu wewnętrznego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas usunięcia potencjalnego zagrożenia skażeniem biologicznym / Weighting: 10
Quality criterion - Name: czas usunięcia stwierdzonych wad związanych z wykonaniem usługi / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 588 313.28 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (milion złotych),

2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje minimum 1 usługę sprzątania, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) usługa obejmuje swym zakresem utrzymanie czystości w podmiocie leczniczym prowadzącym działalność leczniczą, liczącym nie mniej niż 200 łóżek, posiadającym w swej strukturze blok operacyjny;

b) minimalny czas trwania realizacji usługi na podstawie jednej umowy 12 miesięcy;

c) powierzchnia pomieszczeń objętych usługą - minimum 15 000 m2

d) powierzchnia terenów zewnętrznych objętych usługą - minimum 15 000 m2

e) wartości umowy nie niższa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) brutto

wraz z załączeniem dowodu określającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

2) wśród personelu udzielającego świadczeń w ramach przedmiotu umowy, będzie zatrudniał na dzień zawarcia umowy:

a) minimum 20% personelu (w przeliczeniu na etaty), posiadającego doświadczenie zawodowe w podmiotach leczniczych oraz

b) minimum 10% personelu (w przeliczeniu na etaty), posiadającego minimum 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług w podmiocie leczniczym, udzielającym świadczeń na rzecz pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem wirusem Covid – 19 (tzw. łóżka covidowe)

wraz ze wskazaniem nazw tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług na zasadach określonych w SW, ofercie i umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, przed złożeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu, z Zamawiającym (dane kontaktowe 42 71 44 233, 250, 249), celem uzyskania informacji o obiekcie i warunkach wykonywania usługi.Wizja potwierdzona zostanie pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami pracy w placówce i poniesieniem pełnej odpowiedzialności za ich znajomość.

Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. Powyższy dokument należy złożyć w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Kopia polisy stanowić będzie załącznik do umowy.

Wykonawca dostarczy w/w dokument co

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2021
Local time: 09:30
Place:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2023r.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021