Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537673-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bydgoszcz: Project and design preparation, estimation of costs

2021/S 206-537673

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
National registration number: 9561969536
Postal address: ul. Dworcowa 80
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL619 Włocławski
Postal code: 85-010
Country: Poland
Contact person: Anna Kominiak
E-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
Telephone: +48 523705718
Fax: +48 523705716
Internet address(es):
Main address: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522934
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – droga krajowa nr 15 – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarun

Reference number: ZDW.N4.361.56.2021
II.1.2)Main CPV code
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – droga krajowa nr 15 – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ - załącznik nr 4 do SWZ oraz Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 211 999.73 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Main site or place of performance:

DW nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – DK nr 15.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zamówienie obejmuje: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo – droga krajowa nr 15”.

2. Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w przedmiocie zamówienia jak powyżej, która posłuży Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z przepisami ustawy PZP.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ - załącznik nr 4 do SWZ oraz Wzór umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie Projektanta Drogowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 211 999.73 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3

do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym

we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 11:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego poprzez upublicznienie wczytanych na

platformie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się zakres usługi opisany w Rozdziale III pkt I SWZ.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2.Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,

w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 10 ustawy Pzp

II. 1. Do oferty Wykonawca dołącza Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”), jako dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, (o ile są przewidziane).

2.W Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (Sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.

III. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 500 zł.

IV. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

V. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VII. Wszystkie pozostałe informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, dotyczy również kryteriów i zasad oceny ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021