The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 537761-2021

22/10/2021    S206

Poland-Chodzież: Refuse and waste related services

2021/S 206-537761

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chodzież
Postal address: ul. Notecka 28
Town: Chodzież
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 64-800
Country: Poland
E-mail: sekretariat@gminachodziez.pl
Telephone: +48 672821608
Fax: +48 672821608
Internet address(es):
Main address: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
Address of the buyer profile: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy

Reference number: GO.271.4.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku usług w zakresie:

a) odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ( dalej w SWZ – zmieszanych odpadów komunalnych ) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) odbierania i zagospodarowania odpadów selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce,

c) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i w worki na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce - bez dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411 Pilski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Chodzież

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku usług w zakresie:

a) odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ( dalej w SWZ – zmieszanych odpadów komunalnych ) od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, na których zamieszkują mieszkańcy,

b) odbierania i zagospodarowania odpadów selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce,

c) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i w worki na selektywnie zbierane odpady komunalne oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce - bez dodatkowej opłaty na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) zamieszkałe nieruchomości jednorodzinne oraz zabudowane budynkiem wielolokalowym z częstotliwością odbierania odpadów, jak z nieruchomości jednorodzinnych zgodnie z pkt. 6 A niniejszego rozdziału,

b) zamieszkałe nieruchomości zabudowane budynkiem wielolokalowym zgodnie z pkt. 6B niniejszego rozdziału,

c) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamionce.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje udzielania podobnych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 temu samemu wykonawcy o wartości nie przekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego na takich samych warunkach realizacji jak umowa podstawowa, jeżeli wyczerpią się ilości odpadów planowanych do odbioru i zagospodarowania lub zostanie zakończona wartość umowy podana w ofercie wykonawcy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

a) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO ), o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów,

b) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Chodzież,

c) posiadają zezwolenie na zagospodarowanie odpadów komunalnych objętych zamówieniem lub umowę z instalacją komunalną, wpisaną na listę prowadzoną przez Marszałka Województwa, spełniającą wymagania określone w art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach zlokalizowaną z zachowaniem wymagań zawartych w art. 20 ust. 2 tej ustawy oraz zezwolenie lub umowy z instalacjami zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie.

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ oraz wpisu do BDO i wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, zezwolenia lub umów z instalacjami - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie określa się warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) Doświadczenie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej:

jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1000 Mg od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy oraz

jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w ilości co najmniej 800 Mg od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy.

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ i wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b) Potencjał techniczny :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

ba) dysponują bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Chodzież, do której wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz postanowienia wynikające z ustawy o odpadach.

bb) dysponują lub będą dysponować co najmniej :

co najmniej dwoma pojazdami (typu śmieciarka) przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

co najmniej jednym pojazdem bez funkcji kompaktującej, samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych,

które dodatkowo spełniać będą poniższe warunki:

wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów powinny posiadać wyposażenie pozycjonowania satelitarnego (GPS) oraz urządzenia pozwalające na rejestrowanie zdarzenia odbioru odpadów w postaci zdjęć z określeniem daty, godziny i miejsca,

co najmniej 1 pojazd powinien posiadać wyposażenie w element prasujący, pozwalający zmniejszyć kubaturę przewożonych odpadów zmieszanych.

Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ i wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

c) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :

1) Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca dysponował co najmniej :

1 osobą pełniącą funkcję koordynatora, którą wykonawca skieruje do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego,

5 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii odpowiednio B lub C, w zależności od pojazdu jaki będzie obsługiwany przez danego kierowcę,

5 ładowaczami ( obsługa - związana z odbieraniem, załadunkiem i rozładunkiem odpadów )

Potwierdzenie spełniania warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego JEDZ oraz wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawiera załącznik Nr 7 Projekt umowy do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:15
Place:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2021r do godz. 10:00. za pośrednictwem Platformy na adres : https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl wg zasad określonych w rozdziale II SWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Do kontaktów z wykonawcami upoważnieni są:

w sprawach merytoryczno-technicznych : Anna Maciejewska,

konsultant ds. zamówień publicznych – Ryszard Dąbrowski.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie składa do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o jakich mowa w rozdziale VIII SWZ.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie będzie stosował procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp ( tj. procedury odwróconej ).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.

Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp – odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 62-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021