Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537836-2021

22/10/2021    S206

Poland-Sieradz: Refuse and waste related services

2021/S 206-537836

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Sieradz
National registration number: 8272162123
Postal address: ul. Armii Krajowej 5
Town: Sieradz
NUTS code: PL714 Sieradzki
Postal code: 98-200
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Pełka
E-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
Telephone: +48 438275550
Fax: +48 438223201
Internet address(es):
Main address: http://www.ugsieradz.finn.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ugsieradz.e-zp.finn.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: sprawy wynikające z działalności jednostki samorządu gminnego

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieradz

Reference number: ZFZ.271.1.12.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sieradz.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z:

1)odbieraniem odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sieradz,

2)zakres zamówienia:

1 odpady komunalne zmieszane szacunkowa ilość odpadów 1 800,00 Mg,

2 odpady komunalne selektywnie zebrane – 1 100,00 Mg,

3 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 320,00 Mg;

3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SWZ:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1,

b) zestawienie nieruchomości w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Sieradz – załącznik Nr 2,

c) zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – załącznik Nr 3,

d) szczegółowy opis wymagań dotyczących wyposażenia pojazdów, pojemników oraz rejestracji zdarzeń – załącznik Nr 4,

e) szacunkowa liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – załącznik Nr 5

f) liczba przystanków i wiat autobusowych – załącznik Nr 6,

4) a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- kierowanie i obsługa sprzętu służącego do odbioru odpadów,

- czynności opróżniania pojemników i odbioru worków z odpadami selektywnymi oraz innych odpadów komunalnych.

b) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy – załącznik Nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych / Weighting: 30
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli Wykonawca posiada:

-wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, obejmującego, co najmniej, rodzaje i kody odpadów komunalnych wymienione w załączniku Nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

-aktualne, własne uprawnienia, zezwolenia na transport odpadów komunalnych, o których mowa w części I ust. 7. Własne uprawnienia i zezwolenia winny być wydane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności ustawy o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierać, co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione w załączniku Nr 3 pn.: Zestawienie rodzaju i kodów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

-Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości i o wartości łącznie powyżej 1 500 000,00zł (brutto)

-Zamawiający wymaga potwierdzenia należytego wykonania zobowiązań określonych w załączniku Nr 4 do SIWZ, tj. monitorowania pracy pojazdu oraz automatycznej identyfikacji pojemników (system RFID), wykonanych na terenie o podobnej wielkości (ilość zamontowanych transporderów RFID) w okresie 12 miesięcy.

-Wykonawca wykaże się dysponowaniem, co najmniej:

•pojazd bezpylny grzebieniowy i z widłowym mechanizmem załadowczym z funkcją kompaktującą 3 razy, w tym co najmniej 1 wyposażony w system dynamicznego ważenia – 2 sztuki,

•pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym do odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych baterii i akumulatorów) – 3 sztuki,

•pojazd typu hakowiec lub bramowiec — 1 sztuka,

•baza magazynowo - transportowa spełniająca wszelkie wymagania opisane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i jest usytuowana nie więcej niż 60 km od terenu Gminy Sieradz.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Systemu e-ZP Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia i warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia dostępnych na stronie internetowej zamawiającego pod adresem (https://ugsieradz.e-zp.finn.pl).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, tel. 43 827 55 50, e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl;

2)Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Sieradz jest Pan Józef Goliński e-mail: ido@ugsieradz.com.pl; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieradz znak sprawy: ZFZ.271.1.12.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.); 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa” oraz przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm); 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 ustawy Pzp oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), przez okres 11 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 11 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan:−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1)Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.

2)Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3)Odwołanie przysługuje na:

a)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4)Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5)Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

6)Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

7)Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

8)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

-nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

-opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

c)miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

-nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

-zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

9)Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021