Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537885-2021

22/10/2021    S206

Poland-Koszalin: Construction management services

2021/S 206-537885

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postal address: ul. Szczecińska 31
Town: Koszalin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 75-122
Country: Poland
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Telephone: +48 943427831
Fax: +48 943424328
Internet address(es):
Main address: www.zzdw.koszalin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://portal.smartpzp.pl/zzdw
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (odc. Rakowo – Borne Sulinowo)

Reference number: ZZDW – 6.414.187.2021.8.2
II.1.2)Main CPV code
71540000 Construction management services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (odc. Rakowo - Borne Suinowo)

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 42 085.37 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

gmina Borne Sulinowo

II.2.4)Description of the procurement:

1.Usługa obejmuje:

1) zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Projektu;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie

z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

3) działania mające na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

4) dokumentowanie postępu robót;

5) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z Kierownikiem Projektu.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) usunięcie drzew i krzewów,

2) zdjęcie warstwy humusu,

3) rozbiórkę nawierzchni, krawężników, kostki betonowej

4) remont mostu,

5) wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów,

6) wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej,

7) sadzenie drzew,

8) ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch,

9) wykonanie schodów terenowych oraz barier,

10) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia” i „§ 9 Zobowiązania Wykonawcy Zarządzającego Projektem” wzoru umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty 5 500,00 złotych netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

3) Ponadto do wyliczenia wynagrodzenie brutto zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający pomocniczo może zastosować poniższy wzór:

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy = (R x W u) / W k

R – wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy

Wu – wartość wynagrodzenia brutto zamówienia udzielonego wykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, których nadzór dotyczy

Wk – wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy robót budowlanych wynikająca z umowy podstawowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie Inżyniera Projektu / Weighting: 16
Quality criterion - Name: Doświadczenie Inspektora Nadzoru Robót Drogowych / Weighting: 24
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 585.37 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 351
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

II.2.14)Additional information

Zgodnie z art. 257 ustawy - Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie min. 2 usługi polegające na zarządzaniu projektem (zadaniem) drogowym, każdym o wartości robót min. 2 mln PLN (brutto).

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Korzystanie z podmiotów udostępniających zasoby:

a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

b) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,

c) wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć na wezwanie, na potwierdzenie spełniania w/w warunku:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ,

b) dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy - Rozdział D SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:30
Place:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin. Otwarcie nastąpi za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw

Information about authorised persons and opening procedure:

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego i braku możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W tej sytuacji, zamawiający zamieści na Platformie informację o zmianie terminu otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Smart PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzdw i pod nazwą postępowania wskazaną w sekcji II.1.1)

II. Zamawiający w postępowaniu zastosuje procedurę określoną w art. 139 ustawy–Prawo zamówień publicznych.

III. Wykonawca, zgodnie z Działem XI Rozdział A SWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.

IV. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) i 7) ustawy.

V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć na Platformie dokumenty wskazane w pkt 5 działu VIII SWZ.

VI. Oświadczenie oraz podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ;

2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ);

5) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ),

VII. Sposób złożenia podmiotowych środków dowodowych dla Wykonawców zagranicznych wskazany jest w Dziale IX Rozdziału A SWZ.

VIII. Oświadczenie oraz podmiotowe środki dowodowe dla Wykonawców wspólnie ubiegających się oraz polegających na zasobach innych podmiotów wskazane są w Dziale VIII Rozdziału A SWZ.

IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w Dziale XVII SWZ.

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawarto w Dziale V SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniuo udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021