Services - 537925-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kruszwica: Refuse collection services

2021/S 206-537925

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kruszwica
National registration number: 5562751234
Postal address: ul.Nadgoplańska 4
Town: Kruszwica
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Postal code: 88-150
Country: Poland
Contact person: Monika Winiarczyk
E-mail: monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl
Telephone: +48 523515010
Fax: +48 523516021
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica

Reference number: PIFZ-Z.271.34.2021
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zadanie I: Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kruszwica, obejmującej miasto Kruszwica oraz 30 sołectw

Zadanie II: Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Spółki Wodnej Sp. z o.o., Szarlej 18, oraz wyposażenie punktu i innych miejsc określonych przez Zamawiającego w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych

Zadanie III: Przedmiotem zamówienia w zadaniu III jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica. Lokalizacja oraz rodzaje pojemników i nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do wzoru umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Main site or place of performance:

Teren gminy Kruszwica

II.2.4)Description of the procurement:

I. Zadanie I:

1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Kruszwica, obejmującej miasto Kruszwica oraz 30 sołectw oraz odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe obejmującej miasto Kruszwica i miejscowości: Grodztwo, Mietlica, Ostrówek, Popowo, Złotowo.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych), odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych i nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe oraz odbieranie i zagospodarowanie wyszczególnionych w SWZ odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny.

3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych, odbieranych w okresie realizacji zamówienia na terenie miasta i gminy Kruszwica, wyniesie:

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ok. 7 644 Mg zbieranych selektywnie:

- papier ok. 240 Mg

- szkło ok. 800 Mg

- metale i tworzywa sztuczne ok. 900 Mg

- bioodpady ok. 2 460 Mg.

Ostateczna ilość odpadów będzie znana w wyniku realizacji zadania. Ilość odpadów komunalnych może być uzależniona od pory roku.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia opisane są w „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I, II i III” stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II. Zadanie II:

1. Przedmiotem zamówienia w zadaniu II jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Spółki Wodnej Sp. z o.o., Szarlej 18, oraz wyposażenie punktu i innych miejsc określonych przez Zamawiającego w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, przeterminowane leki, chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papa odpadowa, tekstylia i odzież, popioły.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia PSZOK w odpowiednią ilość i rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Ilość i rodzaje pojemników określa „Wykaz pojemników w PSZOK” stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy”.

III. Zadanie III:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu III jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Kruszwica. Lokalizacja oraz rodzaje pojemników i nieruchomości określone są w załączniku nr 4 do wzoru umowy.

2. Wykonawca zobowiązuję się do odbierania odpadów komunalnych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieczystości z terenu wokół pojemników po każdorazowym ich opróżnieniu oraz odstawienia opróżnionych pojemników na ich stałe miejsce lokalizacji.

3. Szacunkowa ilość i rodzaje pojemników przeznaczona do wywozu w okresie trwania zamówienia wynosi około:

- Kontener KP-10 – bioodpady – 40 szt.

- Kontener KP-7 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 560 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 120 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – papier – 70 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – metale i tworzywa sztuczne– 140 szt.

- Pojemnik 1100 litrów – szkło – 70 szt. (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w zał. nr 6 do SWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania I, II i III".

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Norma emisji spalin EURO / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), obejmujące odpady o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, ex 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 30, 20 01 32, 20 01 34, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, ex 20 03 99.

2. posiada wpis dokonany przez właściwego marszałka województwa w zakresie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), dotyczącym podmiotów transportujących odpady, w zakresie rodzaju odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot umowy.

Szczegółowe informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty składane potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

a) jedną usługę w ramach której odbierał niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości co najmniej 3 800 Mg/rok oraz

b) jedną usługę w ramach której odbierał odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, papa odpadowa, bioodpady, tekstylia i odzież oraz popioły) w ilości łącznie co najmniej 2 200 Mg/rok.

2. dysponują następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami) zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) co najmniej sześcioma pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spełniających normy emisji spalin EURO w tym:

- co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych

odpadów komunalnych;

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

Pojazdy te powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych, jako zmieszane i selektywnie gromadzone w następujących typach pojemników:

- metalowe lub plastikowe pojemniki o poj. co najmniej 110 l;

- kontenery o poj. 5 m3; 7m3, 10 m3;

- worki na odpady o poj. 60 l, 110 l i 120 l;

Pojazdy te powinny być we właściwym stanie technicznym, oznaczone widocznym logo i numerem telefonu Wykonawcy oraz wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu zbierania odpadów po opróżnieniu pojemników.

b) bazą magazynowo - transportową na terenie gminy Kruszwica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Kruszwica, zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Szczegółowe informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty składane potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały zawarte w dokumentach zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 11:15
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesień 2023 r.

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017

z podaniem tytułu: Wadium- / Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kruszwica /

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.

6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.

7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie;

2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .

Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zawarte w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021