Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537944-2021

Submission deadline has been amended by:  575032-2021
22/10/2021    S206

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania

2021/S 206-537944

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Obuchowska
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Tel.: +48 713752234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz obsługa szatni w budynkach Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. Zadanie 1 i 2

Numer referencyjny: BZP.2711.26.2021.BO
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości w pomieszczeniach oraz obsłudze szatni w budynkach Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu w podziale na następujące Zadania:

Zadanie 1: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 20 i 25 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Zadanie 2: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 2/3 i 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

1.1. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:

Zadanie 1: Łączna powierzchnia w budynku nr 20 i 25 wynosi: 11 216,58m2

w tym:

- powierzchnia wewnętrzna: 9616,58m2

- powierzchnia dachu: 1600,00 m2.

Zadanie 2: Łączna powierzchnia w budynku nr 2/3 i 21 wynosi: 17 868 m2

w tym

- powierzchnia wewnętrzna: 15 868 m2

- powierzchnia dachu: 2000 m2.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 8a i 8b do SWZ:

1.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określają Załączniki nr 9a i 9b do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 632 366.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 20 i 25 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90910000 Usługi sprzątania
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919000 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty Uniwersytetu Wrocławskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości w budynku 20 i 25 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

2. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem w budynku nr 20 i 25 wynosi 11 216,58m2

w tym:

- powierzchnia wewnętrzna: 9616,58m2

- powierzchnia dachu: 1600,00 m2.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8a do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1.

4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załączniki nr 9a do SWZ: Wzór umowy dla Zadania 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dwustronne mycie okien w budynku nr 20 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Polimerowanie tarketu w budynku nr 20 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czyszczenie podłóg gresowych w budynku nr 25 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dwustronne mycie okien w budynku nr 25 / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 902 642.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia dla Zadania 1: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r.

w tym:

budynek nr 20: 36 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.01.2022 r.

budynek nr 25: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 2/3 i 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
90911200 Usługi sprzątania budynków
90919000 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych
90920000 Usługi w zakresie odkażania urządzeń
90921000 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki Uniwersytetu Wrocławskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 2/3 i 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

1.1. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem w budynku nr 2/3 i 21wynosi 17 868 m2:

w tym

- powierzchnia wewnętrzna: 15 868 m2

- powierzchnia dachu: 2000 m2.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8b do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2.

1.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załącznik nr 9b do SWZ: Wzór umowy Zadania 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Polimeryzacja wykładzin PVC w budynku nr 2/3 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Nabłyszczanie wykładzin PVC w budynku nr 2/3 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Nabłyszczanie gresu w budynku nr 21 / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Nabłyszczanie parkietu w budynku nr 21 / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 729 724.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia dla Zadania 2: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r.

w tym:

budynek nr 2/3: 36 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.01.2022 r.

budynek nr 21: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w zakresie:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 i 109. ust. 1 uPzp.

3. Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy w sytuacjach przewidzianych w art. 109 ust. 3 uPzp oraz przy zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2 i 3 uPzp.

4. Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

6. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby.

7. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy tj.:

7.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1: pkt 1 i 2, pkt 4, w art. 109 ust. 1: pkt 2 lit. a; pkt 2 lit. b, pkt 3,

7.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp,

7.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem,

7.4 zaświadczenie albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem,

7.5 odpis lub informację z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 uPzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 mies. przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7.6 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1: pkt 3, 4, 5 i 6, art. 109 ust. 1: pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 2 lit. c, pkt 3, pkt 5-10 uPzp.

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 7, dotyczących tych podmiotów.

9. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7, dotyczące każdego z nich.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

10.1. informacji z KRK, o której mowa w pkt 7.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem, w zakresie, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej,

10.2. dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, 7.4 lub 7.5 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, potwierdzające, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje:

Zadanie 1:

co najmniej dwie usługi sprzątania spełniające, każda z nich, poniższe warunki:

- usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy*;

- usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych, przy czym powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 5000 m2 (słownie: pięć tysięcy m2).

Zadanie 2:

co najmniej dwie usługi sprzątania spełniające, każda z nich, poniższe warunki:

- usługa była wykonywana nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy*;

- usługa obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni wewnętrznych, przy czym powierzchnia ta nie może być mniejsza niż 8000 m2 (słownie: osiem tysięcy m2).

* W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.1. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1 powyżej spełnić go samodzielnie.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;

5.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Jako odrębne Załączniki nr 9a i 9b do SWZ Zamawiający zamieścił Wzory umów, które określają warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

https://uwr.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem przedmiotowego postępowania

Zamawiający przy wyznaczaniu terminu składania ofert skorzystał z art. 138 ust. 4 uPzp. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w Formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta składa się z:

1.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ;

1.2. Kalkulacji ceny sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a lub 1b do SWZ, odpowiednio dla Zadania 1 i 2,

1.3. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ),

1.4. (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale IX pkt 4 SWZ (Zał. nr 3 do SWZ)

1.5. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdziale IX pkt 3 SWZ (Zał. nr 4 do SWZ)

1.6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XIII SWZ.

1.7. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XIII SWZ.

2. Sposób komunikacji określono w rozdz. X SWZ.

3. Sposób składania ofert określono w rozdz. XIV SWZ.

4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. III SWZ.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 139 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia podstawowego dla Zadania 1 i Zadania 2, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. Maksymalny termin realizacji zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego wynosi 3 m-ce dla Zadania 1 i 3 m-ce dla Zadania 2.

Zamówienia polegające na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego będą dotyczyć wszystkich usług opisanych w OPZ odpowiednio dla Zadania 1 (Załącznik nr 8a do SWZ) i OPZ dla Zadania 2 (Załącznik nr 8b do SWZ) i realizowane będą w okresie po upływie terminu realizacji zamówienia podstawowego odpowiednio dla Zadania 1 i Zadania 2.

7. Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności wskazane w OPZ.

8. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

9. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie 1: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy),

Zadanie 2: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

10. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto.

11. Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX uPzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. uPzp)

- skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.

6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021