Services - 537959-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Groningen: Diensten in verband met luchtvervuling

2021/S 206-537959

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Groningen
Nationaal identificatienummer: 01182023
Postadres: Sint Jansstraat 4
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9712 JN
Land: Nederland
Contactpersoon: Irene Dijkstra
E-mail: inkoop@provinciegroningen.nl
Telefoon: +31 646834164
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.provinciegroningen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184625
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=184625
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Immissiemeting Siliciumcarbide-vezels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90731000 Diensten in verband met luchtvervuling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het uitvoeren van immissiemetingen in de regio Oost Groningen en het rapporteren hierover in kwartaalrapportages en in een jaarrapportage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90731400 Diensten voor toezicht op of meting van luchtvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen (Oost-Groningen)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze opdracht is het beschikbaar maken van informatie over de immissieconcentratie van siliciumcarbide vezels voor toezicht op het bedrijf ESD-SIC bv en voor het informeren van overheden. In de afgelopen jaren zijn daartoe monsters genomen, immissieconcentraties bepaald en gerapporteerd. Het is de bedoeling dat de bemonstering op vier locaties, de immissiebepaling en de rapportage op vergelijkbare wijze worden voortgezet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2022
Einde: 30/04/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee keer met 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het Aanbestedingsdocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

NVT, elektronisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Groningen
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021