Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538040-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-538040

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Akademia Ignatianum w Krakowie
National registration number: 6761687491
Postal address: ul. Kopernika 26
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Telephone: +48 123999614
Internet address(es):
Main address: https://www.ignatianum.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT, wspomagania audytem oraz zarządzaniem Active Directory wraz z usługami serwisu gwarancyjnego

Reference number: 14/BZP/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT, wspomagania audytem oraz zarządzaniem Active Directory na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, z podziałem na dwie części zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 1 przedmiotu zamówienia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72263000 Software implementation services
72514200 Facilities management services for computer systems development
71356300 Technical support services
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
51610000 Installation services of computers and information-processing equipment
72300000 Data services
51900000 Installation services of guidance and control systems
48600000 Database and operating software package
72200000 Software programming and consultancy services
72514000 Computer facilities management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 jest jest opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT obejmujące w szczególności:

a) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i sporządzenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej;

b) opracowanie i wdrożenie Systemu u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ - załącznik nr 1A do SWZ) i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ);

c) przeprowadzenie usług szkoleniowych;

d) udzielenie gwarancji na System;

e) świadczenie Usług Utrzymania (Serwisu Gwarancyjnego) dla zapewniania prawidłowego działania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, polegających na utrzymaniu, aktualizacji i serwisowaniu Systemu

f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji wraz z licencją na nią;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym formularzu, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

II.2.14)Additional information

Dotyczy kryteriów udzielenia zamówienia (ad sekcja II.2.5 ogłoszenia):

(C) Kryterium nr 1: Cena. Waga kryterium – 70%

(T) Kryterium nr 2: Skrócenie terminu realizacji Fazy I (Wdrożenie). Waga kryterium – 18 %

(L) Kryterium nr 3: Rozszerzenie licencji na dostęp dla 1 kolejnego technika powyżej wymaganych 3we wszystkich modułach. Waga kryterium – 12 %

Szczegółowo opisane w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część nr 2 przedmiotu zamówienia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72263000 Software implementation services
72514200 Facilities management services for computer systems development
71356300 Technical support services
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
51610000 Installation services of computers and information-processing equipment
72300000 Data services
51900000 Installation services of guidance and control systems
48600000 Database and operating software package
72200000 Software programming and consultancy services
72514000 Computer facilities management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 jest jest opracowanie i wdrożenie systemu systemu wspomagania audytem oraz zarządzaniem infrastrukturą Active Directory (HelpDesk z Asset Management) obejmujące w szczególności:

a) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i sporządzenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej;

b) opracowanie i wdrożenie Systemu u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ - załącznik nr 1B do SWZ) i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ);

c) przeprowadzenie usług szkoleniowych;

d) udzielenie gwarancji na System;

e) świadczenie Usług Utrzymania (Serwisu Gwarancyjnego) dla zapewniania prawidłowego działania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, polegających na utrzymaniu, aktualizacji i serwisowaniu Systemu;

f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji wraz z licencją na nią;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym formularzu, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

II.2.14)Additional information

Dotyczy kryteriów udzielenia zamówienia (ad sekcja II.2.5 ogłoszenia):

(C) Kryterium nr 1: Cena. Waga kryterium – 70%

(T) Kryterium nr 2: Skrócenie terminu realizacji Fazy I (Wdrożenie). Waga kryterium – 18 %

(L) Kryterium nr 3: Rozszerzenie licencji na dostęp dla 1 kolejnego technika powyżej wymaganych 3we wszystkich modułach. Waga kryterium – 12 %

Szczegółowo opisane w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

1.) W ramach części nr 1 zamówienia: co najmniej dwie usługi o wartości* nie niższej niż 270 000,00 zł brutto każda, polegające na dostarczeniu, dostosowaniu, pełnym wdrożeniu** i utrzymaniu systemu informatycznego;

2) W ramach części nr 2 zamówienia: co najmniej dwie usługi o wartości* nie niższej niż 175 000,00 zł brutto każda, polegające na dostarczeniu, dostosowaniu, pełnym wdrożeniu** i utrzymaniu systemu informatycznego;

W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych usług, o których mowa w pkt 1) i 2).

* Przez „wartość usługi” lub „wartość projektu” Zamawiający rozumie sumę wartości niematerialnych i prawnych oraz usług wykonanych przez Wykonawcę w związku z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego do momentu jego pełnego wdrożenia (w tym wdrożeniowe usługi szkoleniowe) oraz usług utrzymania tego systemu. Do wartości usługi nie wlicza się kosztów związanych rozbudową systemu informatycznego oraz kosztów infrastruktury sprzętowo – programowej (w tym oprogramowania systemowego).

** Przez pełne wdrożenie Zamawiający rozumie wdrożenie zgodnie z przedmiotem umowy bez wad i usterek.

Każda usługa winna być wykonana w ramach odrębnej umowy/ kontraktu. Zamawiający przez „odrębny kontrakt/ umowę” rozumie każdą jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych usług w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku kiedy wyżej wymagana przez Zamawiającego usługa będzie stanowiła część zamówienia o szerszym zakresie, Wykonawca winien w składanym Zamawiającemu wykazie zamówień wyodrębnić usługę o parametrach wymaganych w powyższym warunku (odpowiednio przedmiot/ zakres i wartość).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku o wyższej wartości [dot. pkt 1), 2)]

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takim przypadku Zamawiający uzna wykazaną usługę, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa ta została wykonana należycie w wymaganym zakresie i na kwotę nie mniejszą kwota wskazana odpowiednio dla części w pkt.1), 2).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: wymagana dla poszczególnych części zamówienia zgodnie z pkt 1) i 2) liczba zamówień nie sumuje się, tj. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać wszystkie wymagane dla danej części zamówienia usługi. Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby wykonawca się powołuje).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Formularza oferty (FO).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały dokumentach zamówienia tj. w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Przewidywane przez Zamawiającego zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:05
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający stosuje art. 139 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zamieszczone zostały w dokumentach zamówienia tj. SWZ.

3. Dokumenty wymagane do złożenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp), spełniania warunków postępowania, a także sposób ich przygotowania i składania zostały opisane w dokumentach postępowania – SWZ.

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą składa się oświadczenie (JEDZ) stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe.

5.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art 257 ustawy Pzp).

6. Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający określił w dokumentach zamówienia tj. w SWZ wymagania odnośnie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

7. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca podpisał umowę przetwarzania danych osobowych (PDO).

8.Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1), znajduje się w dokumentach zamówienia tj. SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021