Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538040-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2021/S 206-538040

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Ignatianum w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761687491
Adres pocztowy: ul. Kopernika 26
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
E-mail: zp@ignatianum.edu.pl
Tel.: +48 123999614
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ignatianum.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.ignatianum.edu.pl/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT, wspomagania audytem oraz zarządzaniem Active Directory wraz z usługami serwisu gwarancyjnego

Numer referencyjny: 14/BZP/2021
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT, wspomagania audytem oraz zarządzaniem Active Directory na potrzeby Akademii Ignatianum w Krakowie wraz z usługami serwisu gwarancyjnego, z podziałem na dwie części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 przedmiotu zamówienia

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
71356300 Usługi wsparcia technicznego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
72300000 Usługi w zakresie danych
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72514000 Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 1 jest jest opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania zarządzaniem incydentami, zgłoszeniami, infrastrukturą IT obejmujące w szczególności:

a) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i sporządzenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej;

b) opracowanie i wdrożenie Systemu u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ - załącznik nr 1A do SWZ) i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ);

c) przeprowadzenie usług szkoleniowych;

d) udzielenie gwarancji na System;

e) świadczenie Usług Utrzymania (Serwisu Gwarancyjnego) dla zapewniania prawidłowego działania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, polegających na utrzymaniu, aktualizacji i serwisowaniu Systemu

f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji wraz z licencją na nią;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym formularzu, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego (POWR.03.05.00-00-ZR10/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy kryteriów udzielenia zamówienia (ad sekcja II.2.5 ogłoszenia):

(C) Kryterium nr 1: Cena. Waga kryterium – 70%

(T) Kryterium nr 2: Skrócenie terminu realizacji Fazy I (Wdrożenie). Waga kryterium – 18 %

(L) Kryterium nr 3: Rozszerzenie licencji na dostęp dla 1 kolejnego technika powyżej wymaganych 3we wszystkich modułach. Waga kryterium – 12 %

Szczegółowo opisane w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 przedmiotu zamówienia

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
71356300 Usługi wsparcia technicznego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
72300000 Usługi w zakresie danych
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72514000 Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonania zamówienia: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31- 501 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania i zamówienia w części nr 2 jest jest opracowanie i wdrożenie systemu systemu wspomagania audytem oraz zarządzaniem infrastrukturą Active Directory (HelpDesk z Asset Management) obejmujące w szczególności:

a) wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej i sporządzenie Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej;

b) opracowanie i wdrożenie Systemu u Zamawiającego wraz z dostarczeniem niezbędnych komponentów (w szczególności dostarczenie i udzielenie licencji na oprogramowanie), który będzie spełniać wszystkie wymagania opisane w SWZ, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ - załącznik nr 1B do SWZ) i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU – załącznik nr 2 do SWZ);

c) przeprowadzenie usług szkoleniowych;

d) udzielenie gwarancji na System;

e) świadczenie Usług Utrzymania (Serwisu Gwarancyjnego) dla zapewniania prawidłowego działania Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, polegających na utrzymaniu, aktualizacji i serwisowaniu Systemu;

f) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji wraz z licencją na nią;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym formularzu, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1B do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z203/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dotyczy kryteriów udzielenia zamówienia (ad sekcja II.2.5 ogłoszenia):

(C) Kryterium nr 1: Cena. Waga kryterium – 70%

(T) Kryterium nr 2: Skrócenie terminu realizacji Fazy I (Wdrożenie). Waga kryterium – 18 %

(L) Kryterium nr 3: Rozszerzenie licencji na dostęp dla 1 kolejnego technika powyżej wymaganych 3we wszystkich modułach. Waga kryterium – 12 %

Szczegółowo opisane w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

1.) W ramach części nr 1 zamówienia: co najmniej dwie usługi o wartości* nie niższej niż 270 000,00 zł brutto każda, polegające na dostarczeniu, dostosowaniu, pełnym wdrożeniu** i utrzymaniu systemu informatycznego;

2) W ramach części nr 2 zamówienia: co najmniej dwie usługi o wartości* nie niższej niż 175 000,00 zł brutto każda, polegające na dostarczeniu, dostosowaniu, pełnym wdrożeniu** i utrzymaniu systemu informatycznego;

W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych część zamówienia faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego dla poszczególnych usług, o których mowa w pkt 1) i 2).

* Przez „wartość usługi” lub „wartość projektu” Zamawiający rozumie sumę wartości niematerialnych i prawnych oraz usług wykonanych przez Wykonawcę w związku z wdrożeniem kompleksowego systemu informatycznego do momentu jego pełnego wdrożenia (w tym wdrożeniowe usługi szkoleniowe) oraz usług utrzymania tego systemu. Do wartości usługi nie wlicza się kosztów związanych rozbudową systemu informatycznego oraz kosztów infrastruktury sprzętowo – programowej (w tym oprogramowania systemowego).

** Przez pełne wdrożenie Zamawiający rozumie wdrożenie zgodnie z przedmiotem umowy bez wad i usterek.

Każda usługa winna być wykonana w ramach odrębnej umowy/ kontraktu. Zamawiający przez „odrębny kontrakt/ umowę” rozumie każdą jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych usług w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku kiedy wyżej wymagana przez Zamawiającego usługa będzie stanowiła część zamówienia o szerszym zakresie, Wykonawca winien w składanym Zamawiającemu wykazie zamówień wyodrębnić usługę o parametrach wymaganych w powyższym warunku (odpowiednio przedmiot/ zakres i wartość).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku o wyższej wartości [dot. pkt 1), 2)]

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko usługi wykonane (zakończone), ale również wykonywane (w trakcie realizacji). W takim przypadku Zamawiający uzna wykazaną usługę, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa ta została wykonana należycie w wymaganym zakresie i na kwotę nie mniejszą kwota wskazana odpowiednio dla części w pkt.1), 2).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: wymagana dla poszczególnych części zamówienia zgodnie z pkt 1) i 2) liczba zamówień nie sumuje się, tj. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać wszystkie wymagane dla danej części zamówienia usługi. Ta sama zasada dotyczy tzw. podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby wykonawca się powołuje).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do Formularza oferty (FO).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały dokumentach zamówienia tj. w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Przewidywane przez Zamawiającego zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający stosuje art. 139 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zamieszczone zostały w dokumentach zamówienia tj. SWZ.

3. Dokumenty wymagane do złożenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp), spełniania warunków postępowania, a także sposób ich przygotowania i składania zostały opisane w dokumentach postępowania – SWZ.

4. Obligatoryjnie wraz z ofertą składa się oświadczenie (JEDZ) stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujące podmiotowe środki dowodowe.

5.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art 257 ustawy Pzp).

6. Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający określił w dokumentach zamówienia tj. w SWZ wymagania odnośnie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

7. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca podpisał umowę przetwarzania danych osobowych (PDO).

8.Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1), znajduje się w dokumentach zamówienia tj. SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub możė ponieść́ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność́́ Zamawiającego, podjętą w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnoścí w postępowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨ był obowiązany̨ na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021