Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538048-2021

Submission deadline has been amended by:  595764-2021
22/10/2021    S206

Poland-Mrozy: Household-refuse disposal services

2021/S 206-538048

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA MROZY
Postal address: ul. Adama Mickiewicza 35
Town: Mrozy
NUTS code: PL925 Siedlecki
Postal code: 05-320
Country: Poland
Contact person: Monika Zawisza - Urząd Miasta i Gminy Mrozy
E-mail: gmina@mrozy.pl
Telephone: +48 257574190
Fax: +48 257574190
Internet address(es):
Main address: https://www.mrozy.pl
Address of the buyer profile: https://mrozy.bip.net.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mrozy.bip.net.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach ul. Graniczna 1”

Reference number: IGK.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Mrozy (zbieranych w stacjonarnym i mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach ul. Graniczna 1.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 245 286.51 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL925 Siedlecki
Main site or place of performance:

Kod NUTS: PL925 Siedlecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Mrozy (zbieranych w stacjonarnym i mobilnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach ul. Graniczna 1.

Odbiorem zostaną objęte frakcje:

1) odpady zmieszane – szacunkowa ilość 730 MG

2) szkło- szacunkowa ilość 270 MG

3) papier – szacunkowa ilość 120 MG

4) metale– szacunkowa ilość 1 MG

5) tworzywa sztuczne– szacunkowa ilość 323 MG

6) bioodpady – szacunkowa ilość 36 MG

7) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - szacunkowa ilość 2 MG

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – szacunkowa ilość 175 MG

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym urządzenia zawierające freony np. lodówki, pralki, telewizory itp., – szacunkowa ilość 1 MG

10) odpady odzieży i tekstyliów- szacunkowa ilość 1 MG

11) zużyte opony - szacunkowa ilość 12MG

12) odpady budowlane i rozbiórkowe - szacunkowa ilość 86 MG

13) popiół - szacunkowa ilość 1 MG

14) przeterminowane leki i chemikalia- szacunkowa ilość 0,1 MG

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi , w szczególności igły i strzykawki - szacunkowa ilość 0,1 MG

16) odpady niebezpieczne oddzielnie gromadzone (z wyjątkiem azbestu), odpady, które ze względu na swoje właściwości lub składniki mogą stanowić zagrożenie dla jakichkolwiek elementów środowiska m.in. świetlówki, baterie, akumulatory itp.- szacunkowa ilość 0,2MG.

17) inne zebrane w sposób selektywny - szacunkowa ilość 1 MG

Podane przez Zamawiającego ilości odpadów są ilościami szacunkowymi i służą jedynie jako pomoc do skalkulowania oferty. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena brutto przedmiotu zamówienia skalkulowana i wyrażona w PLN.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: czas dostarczenia i ustawienia kontenerów / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 364
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888) w zakresie odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych objętych niniejszym postępowaniem od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Mrozów.

b) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

c) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021.779) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie świadczył w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy, dwie usługi polegające na odbiorze w sposób ciągły odpadów komunalnych o masie łącznej minimum 700Mg rocznie (każda z usług).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. W odniesieniu do

warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2021
Local time: 10:00
Place:

oferty złożone elektronicznie otwarte zostaną za pośrednictwem miniPortalu

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Podstawy wykluczenia.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp tj. Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wnoszenia odwołań.

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

3) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021