Services - 538088-2021

22/10/2021    S206

Polska-Jelenia Góra: Usługi gospodarki odpadami

2021/S 206-538088

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIASTO JELENIA GÓRA
Adres pocztowy: Plac Ratuszowy 58
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Tokarczyk
E-mail: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl
Tel.: +48 757546390
Faks: +48 757546204
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jeleniagora.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora/proceedings
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI (20 02 01) POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

Numer referencyjny: RZ.271.41.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze.

Zamówienie podzielone jest na 4 (cztery) części. Dla każdej części zamówienia określa się inny zakres czasowy odpadów podlegających zagospodarowaniu:

Część I - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.;

Część II - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 maja 2022r. do 31 lipca 2022 r.;

Część III - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.;

Część IV - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze.

Część I - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 kwietnia 2022 r.

Prognozowany udział poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu przewidzianym do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi: 727 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1maja 2022r. do 31 lipca 2022 r.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze.

Część II - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 maja 2022r. do 31 lipca 2022 r.

Prognozowany udział poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu przewidzianym do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi: 825 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2022
Koniec: 31/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze.

Część III - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 30 września 2022 r.

Prognozowany udział poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu przewidzianym do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi: 821 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2022
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze.

Część IV - Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji usługa świadczona w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

Prognozowany udział poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu przewidzianym do zagospodarowania w okresie realizacji zamówienia wynosi: 678 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia żadnego warunku.

W zakresie uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zagospodarowaniu (odzysku) odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.), tj:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,

2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiającego, lub dysponują prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenia albo pozwolenie,

3) w przypadku gdy Wykonawca posiada instalację w odległości większej niż 60 km od granicy miasta w Jeleniej Górze musi dysponować stacją przeładunkową w odległości do 60 km od granicy miasta.

W okolicznościach, których mowa powyżej Wykonawca przedłoży dodatkowo aktualną decyzję na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia w tej stacji, tj. zezwoleniem na zbieranie odpadów wydanym na podstawie ustawy o odpadach lub pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem wydanym na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska uwzględniającym warunki zezwolenia na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca przedstawi:

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,

b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodach wskazanych przez Zamawiającego lub dokument dysponujący prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenie albo pozwolenie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 10.1 Tomu I SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący Tom II SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami Tomu II SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Tokarczyk.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2022 r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp - uszczegółowienie w pkt 5.1 Tomu I SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 284587801
Faks: +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 284587801
Faks: +48 284587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021