Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538091-2021

22/10/2021    S206

Poland-Trzebiatów: Refuse collection services

2021/S 206-538091

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Trzebiatów
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Trzebiatów
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 72-320
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Sulimka
E-mail: zamowienia@trzebiatow.pl
Telephone: +48 913872984
Fax: +48 913872984
Internet address(es):
Main address: www.trzebiatow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, w gminie Trzebiatów

Reference number: RZ.271.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

- odbiorze odpadów komunalnych, z terenu Gminy Trzebiatów, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,

- transporcie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Trzebiatów.

2. Ogólna charakterystyka Gminy Trzebiatów:

a) powierzchnia gminy wynosi 225 km2;

b) liczba mieszkańców wg. meldunków wynosi: 15 155 (stan na dzień 30.09.2021 r.);

c) liczba osób na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 12 632 (stan na dzień 30.09.2021 r.);

d) liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 58 (stan na dzień 30.09.2021 r.)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7.1 oraz załącznik nr 7.2 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Obszar gminy Trzebiatów

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

a) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Trzebiatów, z podziałem na następujące frakcje:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- szkło,

- papier,

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (zebrane w jednym worku lub pojemniku),

- bioodpady;

b) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej, na terenie której powstają odpady komunalne na terenie gminy Trzebiatów, z podziałem na następujące frakcje:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- szkło,

- papier,

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (zebrane w jednym worku lub pojemniku),

- bioodpady;

c) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie gminy Trzebiatów, z podziałem na następujące frakcje:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- szkło,

- papier,

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (zebrane w jednym worku lub pojemniku),

- bioodpady;

d) odbiór i transport odpadów komunalnych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, które zostaną wystawione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przed posesją lub przy pergolach śmietnikowych dwa razy do roku, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7.1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidziano możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Polegałyby one na wykonywaniu tożsamych przedmiotowo usług z zamówieniem podstawowym, w łącznym okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Są ujęte w szacunkowej wartości.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Transport odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trzebiatowie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Obszar gminy Trzebiatów

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Strumykowa, 72-320 Trzebiatów) do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy oraz Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie (dotyczy odpadów budowlanych)

z podziałem na następujące frakcje:

- szkło,

- papier,

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (zebrane w jednym kontenerze),

- bioodpady,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady budowlane,

- zużyte opony.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7.2 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Przewidziano możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129). Polegałyby one na wykonywaniu tożsamych przedmiotowo usług z zamówieniem podstawowym, w łącznym okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Są ujęte w szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

WARUNKI DLA CZĘŚCI I

Wykonawca zobowiązany jest posiadać:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebiatów, obejmujący rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem publicznym,

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO).

WARUNKI DLA CZĘŚCI II

Wykonawca zobowiązany jest posiadać:

- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym zamówieniem.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

WARUNKI DLA CZĘŚCI I

Wykonawca zobowiązany jest posiadać:

- środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 100 000,00 zł.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, na potwierdzenie warunku, zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.Urz.UE.

WARUNKI DLA CZĘŚCI II

Wykonawca zobowiązany jest znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym zamawiający nie precyzuje sposobu spełniania tego warunku.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca przedłoży zamawiającemu:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dotyczy tylko części I;

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

WARUNKI DLA CZĘŚCI I

a) w celu spełnienia warunku w zakresie wymaganego doświadczenia, wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług odbioru i transportu odpadów komunalnych (wraz z zagospodarowaniem lub bez zagospodarowania) o wartości minimum 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) brutto każda. Za pojedynczą usługę zamawiający uzna usługę/usługi realizowaną/realizowane na rzecz danego inwestora nieprzerwalnie przez 12 następujących po sobie miesięcy. Każdy kolejny rok stanowić będzie odrębną usługę, bez względu na to, czy wykonawca dysponuje umową (lub umowami) na czas obejmujący jeden, czy też kilka lat.

UWAGA!

- W przypadku składania oferty wspólnej (tj. w szczególności składanej przez konsorcjum lub spółkę cywilną) ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Zamawiający dopuszcza również możliwość wykazania się wykonawców składających ofertę wspólną wykonaniem usług zrealizowanych wspólnie w ramach co najmniej takiego samego składu konsorcjum lub spółki cywilnej. UWAGA! Na podstawie art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, a także dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- W przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania spełnienia niniejszego warunku, podmiot ten musi spełniać ten warunek w całości. UWAGA! Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

b) w celu spełnienia warunku w zakresie dysponowania sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, wykonawca musi wykazać, że dysponuje samochodami specjalistycznymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

- minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- minimum 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wymaga się, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu drogowego.

WARUNKI DLA CZĘŚCI II

c) w celu spełnienia warunku w zakresie dysponowania sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, wykonawca musi wykazać, że dysponuje samochodami specjalistycznymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

- minimum 1 pojazd z dźwignikiem bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,

- minimum 1 pojazd z dźwignikiem hakowym do odbioru kontenerów z odpadami.

Wymaga się, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściciel pojazdów powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie tych pojazdów do ruchu drogowego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

A. Wykonawca przedłoży zamawiającemu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór - załącznik nr 3 do SWZ) – dotyczy tylko części I.

UWAGA: Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2) Rozporządzenia [2], jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonywaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór - załącznik nr 4 do SWZ).

B. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6.1 oraz załącznik nr 6.2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 09:25
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 09:30
Place:

Siedziba zamawiającego - za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiatow/proceedings

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IX 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.Postępowanie prowadzenie jest w j. polskim.

3.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, z uwagi na limit znaków, zostały zawarte w rozdziale XVIII ust. 2 i 3 SWZ.

5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4) ustawy. Wykaz przesłanek wykluczenia zawarty jest w rozdziale XIV i XV SWZ.

6. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:

1)formularz oferty;

2) oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

3) JEDZ(e);

4)odpis lub inf z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;

5)pełnomocnictwa;

6)podmiotowe środki dowodowe:

a) oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

b)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

7. Pozostałe dok. wymagane na wezwanie, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy (poza wym. w Sekcji III ogłoszenia):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą (...);

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

8.Z uwagi na limit znaków szczegółowy opis warunków udziału, podstawy wykluczenia oraz zasady składania dokumentów zawarte są w SWZ.

9.Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.Wadium należy wnieść w wysokości 20.000,00 zł - dot. cz. 1 zamówienia.

11.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z rozdziałem XVII ust. 8 SWZ.

12. Wykonawca, w celu podpisania umowy, przedkłada zamawiającemu:

a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 59 ustawy Pzp;

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy (5% ceny ofertowej);

c) umowę ubezpieczenia. Suma ubezpieczeniowa – nie mniejsza niż 500 000,00 zł – dotyczy części 1 zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zgodnie z Art. 505 ust. 1 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Zgodnie z art. 513 Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Termin wniesienia odwołania należy obliczyć w oparciu o art. 515 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, zgodnie z którym, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

4. Natomiast, odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne).

5. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne).

6. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Zgodnie z art. 579 ust. 1 na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021