Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538115-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wędrzyn: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 206-538115

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie
Postal address: Wędrzyn
Town: Wędrzyn
NUTS code: PL Polska
Postal code: 69-211
Country: Poland
Contact person: Marcin KUPIŃSKI
E-mail: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl
Telephone: +48 261676225
Fax: +48 261676222
Internet address(es):
Main address: www.45wog.wp.mil.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Wojskowa Jednostka Budżetowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa sanitarna polegającą na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 45 WOG

Reference number: 50/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych oraz stanowisk prysznicowo-umywalkowych

w kontenerach sanitarnych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez 45 WOG w miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Gorzów Wlkp.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 747 608.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Gorzów Wlkp.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa sanitarna polegająca na dostarczeniu, obsłudze oraz pozostawieniu do używania na czas trwania zlecenia przenośnych systemów sanitarnych oraz stanowisk prysznicowo-umywalkowych

w kontenerach sanitarnych, w kompleksach wojskowych administrowanych przez 45 WOG w miejscowościach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna i Gorzów Wlkp.

2. Usługa polega na dostarczeniu, obsłudze (serwisie) oraz pozostawieniu

do użytkowania :

1) kabin przenośnych WC (VIP) wyposażonych w muszlę, pisuar, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na papier toaletowy, lustro wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte oraz damski/męski, wentylacje podwójną (zbiornika na fekalia

i kabiny WC), papier toaletowy, ręczniki papierowe; na okres obowiązywania umowy wraz serwisem 1 raz po każdym tygodniu w tym serwis końcowy.

2) umywalek wolnostojących dwustanowiskowych o pojemności zbiornika wody min. 150 l. wody czystej oraz zbiornika bezodpływowego wody brudnej, wyposażonych w dwa punkty czerpalne wody, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, pojemnik/ kosz na zużyte ręczniki; na okres obowiązywania umowy wraz serwisem 1 raz po każdym tygodniu w tym serwis końcowy.

3) kabin przenośnych WC (VIP) wyposażonych w muszlę, pisuar, umywalkę ze zbiornikiem na wodę, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na papier toaletowy, lustro wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte oraz damski/męski, wentylacje podwójna (zbiornika na fekalia

i kabiny WC), papier toaletowy, ręczniki papierowe; na okres do 1 tygodnia wraz z serwisem końcowym, (tzw. kabiny imprezowe),

4) umywalek wolnostojących dwustanowiskowych o pojemności zbiornika wody min. 150 l. wody czystej oraz zbiornika bezodpływowego wody brudnej, wyposażonych w dwa punkty czerpalne wody, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, pojemnik/ kosz na zużyte ręczniki; na okres do 1 tygodnia wraz z serwisem końcowym, (tzw. umywalki imprezowe).

5) wykonanie dodatkowych obsług (serwisów) kabin i umywalek pozostawionych do używania na czas trwania zlecenia.

6) kabin przenośnych WC (standard) wyposażonych w sedes, pisuar, podajnik na papier toaletowy, wieszak na ubranie, antypoślizgową podłogę, zamek wewnętrzny, wskaźnik wolne/zajęte oraz damski/męski, wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny WC), papier toaletowy ; na okres 1 doby zabezpieczania rejonów zakwaterowania wojsk z serwisem codziennym.

7) umywalek wolnostojących dwustanowiskowych o pojemności zbiornika wody min. 150 l. wody czystej oraz zbiornika bezodpływowego wody brudnej, wyposażonych w dwa punkty czerpalne wody, dozownik mydła w płynie lub płynu dezynfekującego, podajnik na ręczniki papierowe, pojemnik/ kosz na zużyte ręczniki; na okres 1 doby zabezpieczania rejonów zakwaterowania wojsk z serwisem codziennym.

8) stanowisk prysznicowo umywalkowych w kontenerach, wyposażonych

w prysznice, umywalki, dozowniki do mydła przeciwpoślizgową podłogę lustro nad każdą umywalką, wieszaki na ubranie, Instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo- prądowe, hermetyczne oświetlenie wewnętrzne, instrukcję obsługi i użytkowania kontenera sanitarnego, kosz na śmieci, podest zewnętrzny przed każdym wejściem do kontenera, o wym. min. 0,7m x 0,7m, wykonany z materiału wodoodpornego

i antypoślizgowego.

9) maksymalna ilość kabin przenośnych, umywalek wolnostojących i stanowisk prysznicowo umywalkowych w kontenerach do wykorzystania w ciągu trwania umowy określona jest w § 3 wzoru umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po zrealizowaniu umowy w zakresie zamówienia podstawowego w 100 %:

1) Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w czasie trwania umowy,

2) Rodzaj i maksymalną wielkość opcji określa § 3 ust.2;

3) O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem jego zakresu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem w trakcie trwania umowy, po wykorzystaniu ilości podstawowych danego rodzaju, z jednoczesnym wskazaniem rodzaju i ilości usług podlegających zamówieniu w ramach prawa opcji. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak łącznie do ilości wskazanej w § 3 ust. 2.

4) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel,

5) W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości bądź wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego,

6) Realizacja zamówienia z prawem opcji uzależniona będzie od potrzeb zamawiającego oraz wysokości środków finansowych przydzielonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 6 do SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:

a) posiada zezwolenie w drodze decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Sulęcin, Międzyrzecz ,Skwierzyna i Gorzów Wlkp.- zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. 888 t.j.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:

a) dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 700 000,00 zł ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu. W przypadku Konsorcjum/Spółki Cywilnej polisa musi zostać wystawiona na rzecz Konsorcjum/Spółki Cywilnej z wyszczególnieniem w polisie jego Członków/Wspólników.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:

a) wykaże (załącznik nr 5 do SWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 1 700 000,00 zł.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust.

4.- załącznik nr 9 do SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Wędrzyn

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

październik 2022

VI.3)Additional information:

Wraz z ofertą (Formularz ofertowy) Wykonawca składa:

1) Pisemne zobowiązanie podmiotów załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy)

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty

4) Umowa Konsorcjum/spółki cywilnej

5) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:

a) posiada zezwolenie w drodze decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Sulęcin, Międzyrzecz ,Skwierzyna i Gorzów Wlkp.- zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. 888 t.j.).

b) wykazu usług załącznik nr 5 do SWZ na którym wykaże, że zrealizował usługi zgodnie z zapisami w dziale VI pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, że te usługi zostały wykonane należycie

c) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 700 000,00 zł ważnej przez cały okres realizacji umowy.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 108 ust. 1,2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a i b oraz pkt. 3 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków

i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenie dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie;

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

g) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

h) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7 do SWZ

i) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4 do SWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwołwcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021