Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 538118-2021

22/10/2021    S206

Poland-Kraśnik: Refuse and waste related services

2021/S 206-538118

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Kraśnik
National registration number: 431019402
Postal address: Lubelska 84
Town: Kraśnik
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 23-200
Country: Poland
Contact person: Piotr Breś
E-mail: zp@krasnik.eu
Telephone: +48 818251540
Fax: +48 818251520
Internet address(es):
Main address: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik

Reference number: WIR.FiZP.271.1.27.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kraśnik i ich zagospodarowania oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) najpóźniej 7 dni przed pierwszym planowanym terminem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu odbioru. Utworzenie najpóźniej do dnia 31.01.2022 r. oraz utrzymanie i obsługa 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Kraśnik wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów komunalnych oraz usunięcie do 120 Mg odpadów pochodzących z uprzątnięcia dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta Kraśnik.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000 Refuse disposal and treatment
90511000 Refuse collection services
90513100 Household-refuse disposal services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90918000 Bin-cleaning services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Miasto Kraśnik

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kraśnik i ich zagospodarowania oraz wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) najpóźniej 7 dni przed pierwszym planowanym terminem odbioru odpadów, wynikającym z harmonogramu odbioru. Utworzenie najpóźniej do dnia 31.01.2022 r. oraz utrzymanie i obsługa 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Kraśnik wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów komunalnych oraz usunięcie do 120 Mg odpadów pochodzących z uprzątnięcia dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta Kraśnik.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, określa następujące wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące prace przy realizacji przedmiotu zamówienia (praca fizyczna) były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba biorąca czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia była zatrudniona na powyższych warunkach.

2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:

a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 3 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności na składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszej literze, wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczania, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za okres rozliczeniowy.

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi: 24 miesiące od daty zawarcia umowy, przy czym rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od 01.01.2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) posiadania aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kraśnik, w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia,

b) posiadania wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem art. 233 ustawy o odpadach lub ważne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek dotyczący:

wykonania należycie, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie:

a) usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przy czym łączna wartość już wykonanych usług polegających na odbiorze

i zagospodarowaniu odpadów wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto i łączna masa odpadów wynosi co najmniej 8 000 Mg, przy czym wartość jednego z zadań polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wynosiła co najmniej 2 500 000,00 zł brutto,

b) usługi polegającej na prowadzeniu co najmniej 1 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez okres co najmniej 1 roku

Minimum level(s) of standards possibly required:

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem należycie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, przy czym łączna wartość już wykonanych usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów wynosi minimum 5 000 000,00 zł brutto i łączna masa odpadów wynosi co najmniej 8 000 Mg, przy czym wartość jednego z zadań polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wynosiła co najmniej 2 500 000,00 zł brutto oraz usługi polegającej na prowadzeniu co najmniej 1 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez okres co najmniej 1 roku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał roku 2023.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp.

2) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

6) Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części z uwagi na względy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne.

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 3% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług będących przedmiotem zamówienia w przypadku, gdy po upływie obowiązywania umowy nie zostanie wybrany wykonawca (przedłużająca się procedura przetargowa).

11) Zamawiający nie wymaga złożenie oferty po uprzednim odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

12) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), które może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424.

W tytule przelewu należy wpisać:. Wadium - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kraśnik”.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.11.2021 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego) i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń łub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp tj.:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art 107 ust 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (...)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-675
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021