Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538143-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Nová Ves: Refuse and waste related services

2021/S 206-538143

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Nová Ves I
National registration number: 00235580
Postal address: Václavské nám. 22, 280 02 Nová Ves I
Town: Nová Ves I
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 28002
Country: Czechia
Contact person: Martin Lapeš
E-mail: lapes@tntconsulting.cz
Telephone: +420 776637077
Internet address(es):
Main address: http://www.novaves.cz
Address of the buyer profile: http://novavesi.profilzadavatele.cz/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-nova-ves-i_180/svoz-komunalniho-a-trideneho-odpadu-v-obci-nova-ves-i_37763/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eveza.cz/profil-zadavatele/obec-nova-ves/elektronickyprijem/41550
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Svoz komunálního a tříděného odpadu v obci Nová Ves I

Reference number: P21V00000002
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dobu 5 let na službu spočívající v zajištění svozu SKO a svozu separovaného odpadu pro obec Nová Ves I. Přesné vymezení je uvedeno v návrhy smlouvy a výkazu výměr (slepý rozpočet), které jsou přílohami Zadávací dokumentace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 616 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění zakázky je katastrální území obce Nová Ves I.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dobu 5 let na službu spočívající v zajištění svozu SKO a svozu separovaného odpadu pro obec Nová Ves I.

Svozy SKO budou zajišťovány v následující četnosti:

-svoz kombinovaný 36x ročně

Svozy separovaného odpadu:

-svoz 13x ročně papír a plasty

-svoz 18x ročně BRKO

-Na vyžádání svoz sklo

Přesné vymezení je uvedeno v návrhy smlouvy a výkazu výměr (slepý rozpočet), které jsou přílohami Zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 616 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Předpokládaná hodnota VZ je stanovena v souladu s §21 odst. 1 písmeno b) za 48 měsíců, tedy hodnota za jednoleté plnění je ve výši 2154000 Kč bez DPH a tedy 4x2154000=8616000 Kč bez DPH

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Způsobilým dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže, že splňuje:

- profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ, a to předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsobilým dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který dále prokáže, že splňuje v souladu s §77 odst. 2 písmeno a):

oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Popřípadě oprávněními obdobného charakteru odpovídající požadovanému předmětu veřejné zakázky.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Požadavky na ekonomickou kvalifikace nejsou stanoveny

Minimum level(s) of standards possibly required:

Požadavky na ekonomickou kvalifikace nejsou stanoveny

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných služeb za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Rovnocenným dokladem k prokázání tohoto kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Zadavatel akceptuje i služby u nichž poskytování stále probíhá na základě víceletých smluv, nebo smluv na dobu neurčitou. Doložení provede dodavatel za uzavřený rok, tedy 2020, 2019, nebo 2018.

Kvalifikovaným dodavatelem veřejné zakázky je dodavatel, který:

- realizoval alespoň 3 obdobné služby za poslední 3 roky spočívající ve svozu a nakládání s odpadem a

- každá z nich dosahuje minimálního ročního finančního objemu ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH,

Za obdobnou zakázku lze považovat služby v oblasti spočívající v nakládání s odpady (např. jejich sběr, přeprava, doprava, odstranění,využití).

V případě, že se dodavatel na plnění referenční zakázky podílel společně s ostatními dodavateli anebo se na plnění zakázky podílel jako poddodavatel, musí rozsah, v jakém se podílel na plnění zakázky, dosahovat výše uvedeného finančního objemu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- 3 obdobné služby za poslední 3 roky spočívající ve svozu a nakládání s odpadem a každá z nich dosahuje minimálního ročního finančního objemu ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH,

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021