Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538175-2021

22/10/2021    S206

Poland-Dąbrowa Tarnowska: Forestry services

2021/S 206-538175

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska mgr inż. Krzysztof Majka
Postal address: ul. Szarwarska 1
Town: Dąbrowa Tarnowska
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-200
Country: Poland
Contact person: Władysław Kowalik
E-mail: wladyslaw.kowalik@krakow.lasy.gov.pl
Telephone: +48 146422101
Fax: +48 146424233
Internet address(es):
Main address: www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2022

Reference number: SI.270.42.2020
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz bieżące utrzymanie dróg leśnych, urządzeń melioracji i urządzeń turystycznych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2022.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)

Pakiet I – leśnictwo: Szczucin;

Pakiet II – leśnictwo: Dulcza;

Pakiet III – leśnictwo: Smyków;

Pakiet IV – leśnictwo: Podborze;

Pakiet V - leśnictwo Wał Ruda;

Pakiet VI - leśnictwo Waryś;

Pakiet VII - leśnictwo Bratucice;

Pakiet VIII - leśnictwo Wierzchosławice;

Pakiet IX - leśnictwo Bielcza;

Pakiet X - leśnictwo Biadoliny;

Pakiet XI - Gospodarstwo Szkółkarskie

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 163 844.86 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Szczucin w roku 2022

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Szczucin

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Szczucin w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 597,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 548,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 346,00

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 41,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 98,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 265,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 50,00

WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M 100,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 5 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 120,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 30,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 14,06

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 25,20

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 47,25

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 25,97

SADZ 1K Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 1,00

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 0,10

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 5,67

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 94,99

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,74

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 106,50

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 130,00

CW-W Czyszczenia wczesne HA 24,05

CP-W Czyszczenia póżne HA 12,72

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 2,00

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 886,00

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 20,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 5,00

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 38,00

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 880,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 38,75

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 200,00

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 886,00

MONT-ROG Montaż rogatki na drogach leśnych SZT 1,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 8,00

UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno - leśnych HM 3,00

ODN-LIN Odnowienie oznakowania granic linii podziału powierzchniowego H 50,00

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,00

ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 1,10

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 100 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1 520,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 120,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 40,00

GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 60,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 260,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 20,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 705 312.31 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dulcza w roku 2022

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Dulcza

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Dulcza w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 080,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 968,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 24,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 126,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 30,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 30,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 30,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 1 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 40,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 8,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 4,14

ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 0,84

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 5,17

KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 370,00

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 32,83

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 1,58

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 42,64

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 44,22

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 38,89

CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,37

CP-W Czyszczenia póżne HA 10,27

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 13,40

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,50

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 10,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 15,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 38,50

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 2,00

UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno - leśnych HM 5,00

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 95 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 10,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 770,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 8,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 74,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 8,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 917 916.17 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Smyków w roku 2022

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Smyków

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Smyków w roku 2022

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 243,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 168,00

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 365,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 153,00

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 63,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 116,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 100,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 100,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 300,00

WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M 1 000,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 3 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 40,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 24,00

PORZ>100 Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 4,37

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 13,49

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,07

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,08

KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 245,00

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 3,85

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 15,26

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 78,12

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 0,10

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 2,56

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 86,07

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,55

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 90,28

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 123,80

CW-W Czyszczenia wczesne HA 37,89

CP-W Czyszczenia póżne HA 57,64

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 72,00

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,91

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 5,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 45,00

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1 065,00

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 180,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 4,00

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 8,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 120 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1 127,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 55,00

GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 40,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 75,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 13,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 570 643.89 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Podborze w roku 2022

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Podborze

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Podborze w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 498,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 037,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 338,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 560,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 10,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 5,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 500,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 16,23

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 12,08

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 40,88

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 22,89

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 49,84

SADZ 1K Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 0,10

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 2,00

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 3,15

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 34,18

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 7,00

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 46,43

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 88,83

CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,88

CP-W Czyszczenia póżne HA 12,68

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 26,00

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 0,28

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,50

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 5,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 0,30

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 17,25

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 420,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 38,00

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 100,00

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 6,00

UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno - leśnych HM 1,00

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 100 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 845,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 24,00

GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 40,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 57,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 24,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 064 437.47 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wał Ruda w roku 2022

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Wał Ruda

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wał Ruda w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 904,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 558,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 134,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 700,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 30,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 30,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 30,00

WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M 500,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 4 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 88,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 10,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 8,80

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 8,80

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 26,74

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 34,86

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 2,10

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 22,20

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,70

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 27,60

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 74,78

CW-W Czyszczenia wczesne HA 20,67

CP-W Czyszczenia póżne HA 13,46

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 15,00

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 12,84

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,00

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 320,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 7,00

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 13,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 24,75

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 200,00

NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 320,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 4,00

ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,46

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 10,94

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 100 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 926,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 25,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 97,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 40,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 835 235.08 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Waryś w roku 2022

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Waryś

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Waryś w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 449,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 758,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 558,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 459,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 258,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 15,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 20,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M 600,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 6 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 134,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 16,21

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 15,90

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT 0,70

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 54,88

WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 13,37

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 38,96

SADZ 1K Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 14,00

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 9,90

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 135,37

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,05

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 163,32

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 111,10

CW-W Czyszczenia wczesne HA 21,79

CP-W Czyszczenia póżne HA 19,37

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 87,50

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 24,93

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,00

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 875,00

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 12,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 12,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 29,50

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 43,50

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 60,65

NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 875,00

US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 11,80

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 9,20

ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 4,60

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 120 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1 078,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 8,00

GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 30,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 129,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 21,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 537 550.28 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bratucice w roku 2022

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Bratucice

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bratucice w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 625,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 372,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 414,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 380,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 860,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 5,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 5,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 5,00

WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M 1 000,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 5 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 15,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 17,01

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 13,18

KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 410,00

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 46,41

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 72,66

SADZ 1K Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 0,26

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 44,66

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 74,68

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 10,37

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 129,57

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 132,35

CW-W Czyszczenia wczesne HA 8,53

CP-W Czyszczenia póżne HA 18,14

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 36,00

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,16

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 1,20

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 1 520,00

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 9,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 32,90

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 12,50

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1 005,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 29,00

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 160,00

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 520,00

US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 5,79

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 16,00

UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno - leśnych HM 3,00

ODN-LIN Odnowienie oznakowania granic linii podziału powierzchniowego H 70,00

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,20

ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 1,40

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 100 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

Kod czynności do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1 239,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 105,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 82,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 154,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 28,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 578 869.59 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wierzchosławice w roku 2022

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Wierzchosławice

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Wierzchosławice w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 485,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 966,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 852,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 384,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 402,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 10,00

PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 20,00

PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m M3 20,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 3 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 66,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 16,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 18,40

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 17,22

KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 340,00

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 79,85

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 48,94

SADZ 1K Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 1,20

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 5,00

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 130,42

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 19,77

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 155,89

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 133,19

CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,61

CP-W Czyszczenia póżne HA 32,81

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 8,00

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 31,06

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,00

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 1 090,00

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 22,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 34,77

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 37,43

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1 730,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 13,40

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 300,00

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 5,00

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 5,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 180,00

DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 30,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 090,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 6,00

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 150 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 945,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 20,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 91,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 8,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 692 838.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bielcza w roku 2022

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Bielcza

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Bielcza w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 290,00

CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 724,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 114,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 812,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 426,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 600,00

WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M 500,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 2 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 40,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 19,92

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 18,55

KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 175,00

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 81,55

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 57,89

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 3,00

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 28,23

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 90,08

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 32,90

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 154,21

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 138,63

CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,09

PODK-FORM Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 1,50

CP-W Czyszczenia póżne HA 14,13

GODZ KOPH Prace wykonywane koparką H 60,00

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 37,86

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 3,00

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 300,00

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 25,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 15,00

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 37,00

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 960,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 48,65

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 160,00

PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 15,00

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 15,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 150,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 300,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 6,00

ODN-LIN Odnowienie oznakowania granic linii podziału powierzchniowego H 30,00

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

OBS-POŻ Obserwacje z wieży przeciwpożarowej H 20,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 120 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 1 126,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H 19,00

GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 10,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 92,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 12,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 521 214.76 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Biadoliny w roku 2022

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa Biadoliny

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Biadoliny w roku 2022

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 170,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 109,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 290,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 430,00

CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 606,00

PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m M3 20,00

REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M 7 000,00

GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 52,00

GODZ KOP Prace wykonywane maszynami do robót ziemnych H 10,00

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 18,54

WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 18,54

KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 500,00

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 57,27

WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 72,51

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 0,10

SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 53,86

SADZ-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 52,92

POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,00

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 110,70

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych HA 158,52

CW-W Czyszczenia wczesne HA 22,45

CP-W Czyszczenia póżne HA 36,48

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,32

PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 2,00

KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 2,00

PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 1 550,00

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 25,00

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 64,00

GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 10,00

WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1 590,00

GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 12,46

K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 250,00

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 550,00

MONT-ROG Montaż rogatki na drogach leśnych SZT 2,00

REM-ROG Utrzymanie i remont rogatek leśnych SZT 1,00

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 12,00

DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

GODZ PTP Patrole terenowe w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego H 100,00

DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy skarp i dna rowów dróg leśnych M2 150 000,00

DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy dróg leśnych i innych obiektów H 100,00

DR-ODSNM Mechaniczne odśnieżanie dróg leśnych, składów i placów H 8,00

GODZ KODR Prace przy utrzymaniu dróg leśnych rozliczane w systemie godzinowym - prace koparko-ładowarką H 26,00

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 921,00

GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 100,00

GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (23% VAT) H 60,00

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H 101,00

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H 8,00

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 597 228.37 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Szkółkarskim w roku 2022

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Leśnictwa szkólkarskiego

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Szkółkarskim w roku 2022

Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t KMTR 500,00

Chemiczna ochrona roślin HA 4,71

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 23,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach AR 256,20

Spulchnianie gleby AR 534,80

Bronowanie AR 382,80

Orka pełna AR 382,80

Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem AR 53,92

Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem AR 23,60

Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 267,40

Wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar AR 11,00

Spulchnianie gleby na międzyrzędach dla DB i BK AR 146,40

Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów AR 11,00

Nawożenie mineralne w sadzonkach - mechanicznie AR 36,60

Nawożenie mineralne - dolistne AR 76,96

Nawożenie mineralne w sadzonkach - ręcznie AR 1,34

Startowy wysiew nawozów ręcznie AR 44,20

Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym HA 2,51

Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk AR 146,40

Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów AR 11,00

Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 77,37

Regulowanie położenia osłon AR 88,10

Wyjęcie 2-3 latek TSZT 182,60

Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego TSZT 17,30

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1 latek iglastych TSZT 20,00

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1-latek liściastych TSZT 15,40

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek iglastych TSZT 7,50

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek liściastych TSZT 206,00

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5-latek iglastych TSZT 16,00

Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5-latek liściastych TSZT 1,30

Żelowanie sadzonek pozostałych TSZT 10,00

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek TSZT 35,40

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek TSZT 213,50

Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek TSZT 17,30

Siew nasion grubych AR 25,00

Siew nasion AR 12,00

Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych AR 36,60

Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie TSZT 266,20

Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu AR 7,60

Zebranie zużytego substratu z wywiezieniem AR 1,80

Pielenie z wyniesieniem chwastów AR 42,92

Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na m2 M2 12 356,00

Pielenie chwastów w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na m2 M2 3 036,00

Przerywanie nadmiernych ilości siewek w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na 1 m2 TSZT 252,70

Przerywanie nadmiernych ilości siewek w kontenerach o zagęszczeniu cel ponad 400 sztuk na 1 m2 TSZT 799,00

Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1- latek TSZT 35,40

Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2 - 3 latek TSZT 32,20

Sortowanie sadzonek w kontenerach o zagęszczeniu cel do 400 sztuk na m2 TSZT 1 468,31

Sortowanie sadzonek w kontenerach TSZT 20,00

Siew nasion rzutem AR 5,80

Siew nasion w rządki AR 1,80

Wyciskanie rządków siewnych AR 1,80

Wałowanie AR 7,60

Siew podkiełkowanych nasion buka do kontenerów TSZT 504,16

Siew nasion lipy, grabu po 2 - 4 sztuk do celi kontenerów TSZT 204,54

Siew nasion klonów i jesionu po 1 - 3 sztuk do celi kontenerów TSZT 48,16

Siew nasion dębów do kaset TSZT 1 453,73

Prace godzinowe ciągnikowe -motogodziny MTH 127,00

Prace godzinowe wózek widłowy MTH 1 882,00

Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 500,00

Zbiór nasion dęba KG 5 500,00

Zbiór nasion brzozy KG 10,00

Zbiór nasion lipy KG 20,00

Zbiór nasion graba KG 20,00

Zbiór nasion wiązu KG 5,00

Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 5,00

Zbiór nasiona Klona zwyczajnego KG 5,00

Zbiór nasion olszy KG 5,00

Wykonanie termoterapii żołędzi KG 14 000,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 5 909

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 142 598.44 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 50 %wartości niniejszego zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

dla pakietu I - 140 000 zł

dla pakietu II - 75 000 zł

dla pakietu III - 125 000 zł

dla pakietu IV - 85 000 zł

dla pakietu V - 65 000 zł

dla pakietu VI - 120 000 zł

dla pakietu VII - 125 000 zł

dla pakietu VIII - 135 000 zł

dla pakietu IX - 120 000 zł

dla pakietu X - 125 000 zł

dla pakietu XI - 90 000 zł

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) dla Pakietów od I do XI

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietów od I do IV oraz VI do X

a) co najmniej dwoma ciągnikami zrywkowymi (np. LKT) lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna.,

II) dla Pakietu V

a) co najmniej dwoma ciągnikami zrywkowymi (np. LKT) lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna.,

III) dla Pakietu XI

a) co najmniej jednym ciągnikiem rolniczym z biegiem pełzającym.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietów od I do IV oraz VI do X

a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do pracy ciągnikiem zrywkowym

dla Pakietu V

a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką

b) co najmniej jedną osobą uprawnioną do pracy ciągnikiem zrywkowym

III) dla Pakietu XI

a) co najmniej 2 osobami z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych o udźwigu 2500 kg.

b) co najmniej 1 osoba z uprawnieniami do obsługi suwnicy o udźwigu 250 kg, sterowanej z poziomu roboczego

c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy, które stanowią dokumentację przetargową

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Pod koniec 2022 roku przewiduje się ogłoszenie postępowania przetargowego na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w następnym roku.

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021