Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538184-2021

22/10/2021    S206

Poland-Murowana Goślina: Forestry services

2021/S 206-538184

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
National registration number: 7770005729
Postal address: Łopuchówko 1
Town: Murowana Goślina
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62 - 095
Country: Poland
Contact person: Karolina Lewandowska
E-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl
Telephone: +48 618122161
Fax: +48 618122161-128
Internet address(es):
Main address: https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/platforma-zakupowa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w roku 2022

Reference number: SA.270.12.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Usługi z zakresu gosp.leśnej zgodnie z art.6 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony ppoż.,pozyskania,zrywki drewna,podwóz drewna,utrzymanie obiektów leśnych,prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w roku 2022.Zamówienie podzielone na 7 części:

-Cz I usługi z zakresu gosp.leśnej na terenie obrębu leśnego Kąty,

-Cz.II usługi z zakresu gosp.leśnej na terenie obrębu Łopuchówko,

-Cz.III usługi z zakresu gosp.leśnej na terenie obrębu Biedrusko,

-Cz.IV usługi z zakresu gosp.leśnej na terenie obrębu Dziewicza Góra,

-Cz.V usługi z zakresu gosp.szkółkarskiej,nasiennictwa,mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienia,mineralizację pasów ppoż.,oborywanie pożarzysk,

-Cz.VI maszynowe pozyskanie i zrywka drewna na terenie obrębu Kąty i Łopuchówko,

-Cz.VII maszynowe pozyskanie i zrywka drewna na terenie obrębu Biedrusko.

Postępowanie zgodnie z procedurą odwróconą-art. 139 ust.1,3-4 PZP.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 824 414.17 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Kąty

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchóko - teren Leśnictwa Brzeźno, Długa Goślina, Buczyna i Starczanowo.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr I zamówienia realizowane będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej,pozyskania i zrywki drewna,podwóz drewna,utrzymanie obiektów leśnych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr I:

Załącznik nr 3.1.a rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Załącznik nr 3.2.a układ sortymentowy pozyskania drewna

Załącznik nr 3.3.a zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Załącznik nr 3.4.a zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego

Załącznik nr 3.5.a informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.a - 3.3.a oraz 3.5.a mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych). Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.a – 3.3.a lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć, na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr I zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Ze względu na szczególny charakter terenu, na którym mają być realizowane niektóre prace leśne (wykaz oddziałów leśnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej CSWL, wskazany został w załączniku nr 16 do SWZ. Wykonawca i podwykonawca będzie musiał uwzględnić przepisy i zasady obowiązujące na terenach zamkniętych Resortu Obrony Narodowej, o których mowa w pkt. 3.16. SWZ.

W załączniku nr 17 do SWZ przedstawione zostały powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 207 149.12 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12a do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium 26 500 PLN.

Kryteria oceny ofert Cena 100%.

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Łopuchówko

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchóko - teren Leśnictwa Miączynek, Łopuchowo, Dąbrówka, Boduszewo.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr II zamówienia realizowane będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej (w tym obsługa PAD),pozyskania i zrywki drewna,podwóz drewna,utrzymanie obiektów leśnych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr II:

Załącznik nr 3.1.b rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Załącznik nr 3.2.b układ sortymentowy pozyskania drewna

Załącznik nr 3.3.b zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Załącznik nr 3.4.b zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego

Załącznik nr 3.5.b informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.b - 3.3.b oraz 3.5.b mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.B – 3.3.b lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć, na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr II zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

W załączniku nr 17 do SWZ przedstawione zostały powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 881 974.34 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12b do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wadium 22 500 PLN.

Kryteria oceny ofert Cena 100%.

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Biedrusko

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchóko - teren Leśnictwa Marianowo, Maniewo, Złotkowo, Gołaszyn.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr III zamówienia realizowane będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej,pozyskania i zrywki drewna,podwóz drewna,utrzymanie obiektów leśnych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr III:

Załącznik nr 3.1.c rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Załącznik nr 3.2.c układ sortymentowy pozyskania drewna

Załącznik nr 3.3.c zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Załącznik nr 3.4.c zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego

Załącznik nr 3.5.c informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.c - 3.3.c oraz 3.5.c mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1c. – 3.3.c lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć, na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr III zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Ze względu na szczególny charakter terenu, na którym mają być realizowane niektóre prace leśne (wykaz oddziałów leśnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej CSWL, wskazany został w załączniku nr 16 do SWZ. Wykonawca i podwykonawca będzie musiał uwzględnić przepisy i zasady obowiązujące na terenach zamkniętych Resortu Obrony Narodowej, o których mowa w pkt. 3.16. SWZ.

W załączniku nr 17 do SWZ przedstawione zostały powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 036 937.26 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12c do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

wadium 24 500 PLN

Kryteria oceny ofert Cena 100%.

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie obrębu leśnego Dziewicza Góra

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchóko - teren Leśnictwa Annowo i Wronczyn.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr IV zamówienia realizowane będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej,pozyskania i zrywki drewna,podwóz drewna,utrzymanie obiektów leśnych wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr IV:

Załącznik nr 3.1.d rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Załącznik nr 3.2.d układ sortymentowy pozyskania drewna

Załącznik nr 3.3.d zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Załącznik nr 3.4.d zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego

Załącznik nr 3.5.d informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.d - 3.3.d oraz 3.5.d mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.d – 3.3.d lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć, na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr IV zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

W załączniku nr 17 do SWZ przedstawione zostały powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 120 657.37 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12d do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

wadium 13 500 PLN

Kryteria oceny ofert Cena 100%.

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022r

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa, hodowli lasu w zakresie mechanicznego przygotowania gleby pod odnowienia oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie mineralizacji pas

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77211300 Tree-clearing services
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

szkółka leśna w Lctwie Łopuchowo,nasiennictwa i orek (oborywanie pożarzysk,mineralizacja pasów ppoż.,mechaniczne przygotowanie gleby pod odnowienia) na terenie całego Nctwa,w przechowalni nasion.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr V zamówienia realizowane będą prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa, hodowli lasu w zakresie mechanicznego przygotowania gleby pod odnowienia oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie mineralizacji pasów ppoż. i oborywania pożarzysk” wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr V:

Załącznik nr 3.1.e – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2.e – wykaz drzewostanów do zbioru nasion w Gospodarczych Drzewostanach Nasiennych (GDN), Wyłączonych Drzewostanach Nasiennych (WDN), plantacji nasiennych oraz źródeł nasion

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1.e - mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.e – 3.2.e lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr V, zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na mechanicznym przygotowaniu gleby (w odnowieniach, mineralizacji pasów ppoż., oborywania pożarzysk), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Dla budynku socjalnego, o numerze inwentarzowym 132/14, zlokalizowanego na terenie szkółki leśnej w Głęboczku w Leśnictwie Łopuchowo, Nadleśnictwo Łopuchówko umożliwi Wykonawcy najem przedmiotowego budynku na czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na wykonywaniu usług z zakresu gospodarki leśnej w gospodarstwie szkółkarskim (w ramach Pakietu nr V).

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedłożenia pisemnego zobowiązania najmu w/w budynku socjalnego, o ile Wykonawca będzie zainteresowany z jego korzystania w czasie trwania realizacji Pakietu nr V przedmiotu zamówienia (informacja zawarta została również w rozdziale nr 17 przedmiotowej SWZ).

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie mógł korzystać z pomieszczeń socjalnych budynku zlokalizowanego na szkółce leśnej według stawki miesięcznej w wysokości 232,57 zł netto/miesiąc. Wzór umowy najmu pomieszczeń socjalnych budynku o numerze inwentarzowym 132/14 stanowi Załącznik nr 15 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 332 807.97 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12e do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

wadium 4 000,00

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022r

II.2)Description
II.2.1)Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna na terenie obrębu leśnego Kąty i Łopuchówko

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77231000 Forestry management services
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchówko - teren Leśnictwa: Buczyna, Starczanowo, Długa Goślina, Brzeźno, Boduszewo.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr VI zamówienia realizowane będą prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr VI:

Załącznik nr 3.1.f – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2.f – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3.f – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4.f – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1.f - 3.4.f mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.f – 3.3.f lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr VI zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Ze względu na szczególny charakter terenu, na którym mają być realizowane niektóre prace leśne (wykaz oddziałów leśnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej CSWL, wskazany został w załączniku nr 16 do SWZ. Wykonawca i podwykonawca będzie musiał uwzględnić przepisy i zasady obowiązujące na terenach zamkniętych Resortu Obrony Narodowej, o których mowa w pkt. 3.16. SWZ.

W załączniku nr 17 do SWZ przedstawione zostały powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Podczas realizacji Pakietu nr VI zamówienia związanego z maszynowym pozyskaniem i zrywką drewna, w trakcie realizacji tej części zamówień niezbędny będzie również udział pilarzy do pozyskania drewna w ilości, o której mowa w załączniku nr 3.4.f – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna (w ramach Pakietu nr VI).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 380 466.74 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12f do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

wadium 13 000 PLN.

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022r

II.2)Description
II.2.1)Title:

Maszynowe pozyskanie i zrywka drewna na terenie obrębu leśnego Biedrusko

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77231000 Forestry management services
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Łopuchówko - teren Leśnictwa: Gołaszyn, Marianowo, Złotkowo.

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach Części nr VII zamówienia realizowane będą prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się w ramach Pakietu nr VII:

Załącznik nr 3.1.g – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2.g – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3.g – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4.g – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1.g - 3.4.g mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 do SWZ (stanowiący Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz opis czynności nieopisanych w Opisie Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1.g – 3.3.g lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.

Zamawiający, w ramach Pakietu nr VII zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Ze względu na szczególny charakter terenu, na którym mają być realizowane niektóre prace leśne (wykaz oddziałów leśnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej CSWL, wskazany został w załączniku nr 16 do SWZ. Wykonawca i podwykonawca będzie musiał uwzględnić przepisy i zasady obowiązujące na terenach zamkniętych Resortu Obrony Narodowej, o których mowa w pkt. 3.16. SWZ.

W załączniku nr 17 do SWZ przedstawione zostały powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów.

Podczas realizacji Pakietu nr VII zamówienia związanego z maszynowym pozyskaniem i zrywką drewna, w trakcie realizacji tej części zamówień niezbędny będzie również udział pilarzy do pozyskania drewna w ilości, o której mowa w załączniku nr 3.4.g – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna (w ramach Pakietu nr VII).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 275 792.85 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12g do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

wadium 9 500 PLN.

W pkt.II.1.5wartość wszystkich części zamówienia z opcją i zamówieniami z art.214 ust.1pkt.7Pzp.

Wartość w pkt.II.2.6 nie zawiera wartości z art.214 ust.1pkt.7Pzp i opcji.

Okres realiz.zam. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed 01.01.2022 r. rozpoczęcie realiz.zam. nastąpi od dnia 01.01.2022r

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu - w ramach każdej z części zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącej sytuacji ekonomicznej - w ramach każdej z części zamówienia.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

- dla Pakietu I - 120 000,00 zł,

- dla Pakietu II - 100 000,00 zł,

- dla Pakietu III - 110 000,00 zł,

- dla Pakietu IV - 60 000,00 zł,

- dla Pakietu V - 18 000,00 zł,

- dla Pakietu VI - 20 000,00 zł,

- dla Pakietu VII - 15 000,00 zł.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”),

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie DOŚWIADCZENIA warunek zostanie uznany za spełniony,jeśli Wca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia,w którym upływa termin składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie):

-zrealizował lub realizuje(przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów,usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż:

- 1 200 000,00 zł brutto(P nr I), 1 000 000,00 zł brutto (P nr II), 1 100 000,00 zł brutto (P nr III), 600 000,00 zł brutto (P nr IV) polegające na wykonywaniu prac obejmujących: hodowlę lasu, ochronę lasu, pozyskanie i zrywkę drewna,

- 180 000,00 zł brutto (P nr V) polegające na wykonywaniu prac: prowadzenie gospodarstwa szkółkarskiego na szkółce leśnej lub szkółce drzew i/lub krzewów ozdobnych,mechaniczne przygotowanie gleby (np.pod odnowienia, mineralizację pasów ppoż., i/lub oborywanie pożarzysk),

- 200 000,00 zł brutto (P nr VI), 150 000,00 zł brutto (P nr VII) polegające na wykonywaniu prac:maszynowe pozyskanie i zrywka drewna w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej,

przy czym:

(a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku,

(b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku.

Warunek w zakresie POTENCJAŁU TECHNICZNEGO,zostanie uznany za spełniony, jeśli Wca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować:

- co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,lub co najmniej 1 szt. maszyny leśnej typu forwarder lub 1 szt.ciągnika z przyczepą z żurawiem do załadunku przystosowaną do nasiębiernej zrywki drewna (dotyczy P nr I,II,III,IV);

- co najm. 3 szt. pługów LPZ lub równoważnych do mechanicznego przygotowania gleby-dot. P nr V,

- co najm. 1 szt. maszyn leśnych typu harwester-dot. P nr VI i VII.

Warunek w zakresie OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wca wykaże,że dysponuje lub będzie dysponować:

-osobami,które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z §21 Rozp.Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gosp.leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE- w ilości 7 osób (P nr I), 3 os (P nr II), 4 os. (P nr III), 2 os (P nr IV),

-osobą do nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa-po 1 osobie na P nr I,II,III,IV,

- osobą,która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z Rozp.Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.05.2013 r w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin-po 1 osobie na P nr I,II,III,IV,

-co najm. 2 osobami, które pełnić będą dyżur w PAD-dot. P nr II,

-Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu-dot P V,VI,VII.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”),

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert),

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ),

- wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ),

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze w zał.nr 12:Zał nr 12a-wzór umowy dla P nr I,nr 12b-dla P nr II,nr 12c -dla P nr III,Zał nr 12d -dla P nr IV,Zał nr 12e - dla P nr V, Zał nr 12f –dla P nr VI, Zał nr 12g – dla P nr VII.

Zcy przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty,na podstawie której dokonano wyboru Wcy,w przypadku wystąpienia co najm.jednej z okoliczności wymienionych w paragrafie 16 umowy.

Zcy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wcę,którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie,i wynosić będzie 2,00 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia.Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności, o których mowa w rozdziale nr 17 SWZ. Zcy może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ jednak nie mniej niż 70% wartości przedmiotu umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W związku z tym iż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp Zamawiający zgodnie z art. 138 ust. 4 Pzp wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 Pzp, tj/ z 35 dni na 30 dni.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 07:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu - otwarcie poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego,otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia się na str.int.prowadzon. postęp. info.o kwocie,jaką Zcy przeznacza na sfinansow.zam. oraz części.

Niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia się na str. int. prowadzonego post. info o:nazwach,imionach.nazwiskach,siedzibach,miejscach prowadzonej działal.gospod.albo miejscach zamieszkania,cenach ofert.

Osoba uprawniona do porozum. się z Wcami-rozdz.10 SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tryb postęp.:przetarg nieograniczony.

Postęp. jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Zcy nie przewiduje:zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,składania ofert wariantowych oraz zawarcia umowy ramowej.

Zcy przewiduje możliwość udzielenia zam.o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7)PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

W postęp.mogą brać udział Wcy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam. w okolicznościach,o których mowa w art.108 ust.1 PZP i w art.109 ust. 1 pkt 1-5,7- 10 PZP.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty dla usług 10000 000 euro-przesłanka wykluczenia,o której mowa w art.108 ust.2 PZP nie występuje.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wca składa (wg pkt. 9.3. SWZ):

-oświad.Wcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu JEDZ.JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania,na dzień składania ofert,tymczasowo zastępujący wymagane przez Zcego podmiotowe środki dowodowe.Treść JEDZ określona została w Zał nr 5 do SWZ.JEDZ Wykonawca sporządza,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektron.),

-info z KRK z art.108 ust.1 pkt 1 i 2 PZP,art.108 ust.1 pkt 4 PZP,dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zam.publ. tytułem środka karnego,art. 109ust.1 pkt 2 lit a) PZP,art.109 ust.1 pkt 2 lit b) PZP,dot. ukarania za wykroczenie,za które wymierzono karę aresztu,art.109 ust.1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie,za które wymierzona karę aresztu-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

-oświad.Wcy,z art.108 ust.1 pkt 5 PZP,o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wcą,który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub info. potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia Wcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 PZP stanowi Zał nr 7 do SWZ,

- zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzającego,że Wca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,w zakresie art.109 ust.1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zcy żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

-zaświad.albo innego dok. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS potwierdzającego,że Wca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1)PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezp.społeczne lub zdrowotne wraz z zaświad.albo innym dok.Zcy żąda złożenia dok. potwierdzających,że przed upływem terminu składania ofert Wca dokonał płatności należnych składek zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

-odpisu lub informacje z KRS lub z CEiDG w zakresie art.109 ust.1 pkt 4) PZP,sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

-oświ. Wcy o aktualności info zawartych w oświadczeniu (art. 125 ust.1 PZP)wg zał nr 8 do SWZ.

Dok. i oświad. dotyczące wców z siedzibą poza RP-zawarte w SWZ.

Dok.składające się na ofertę w pkt.13.4 SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021