Services - 538191-2021

22/10/2021    S206

Polska-Zbrosławice: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2021/S 206-538191

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zbrosławice
Adres pocztowy: ul. Oświęcimska 2
Miejscowość: Zbrosławice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 42-674
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@zbroslawice.pl
Tel.: +48 322337012
Faks: +48 322337100
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zbroslawice.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice

Numer referencyjny: PZP.271.26.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Świadczenie usługi dotyczy odpadów powstałych na terenie Gminy Zbrosławice.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zbrosławice

II.2.4)Opis zamówienia:

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) i zbieranych w sposób selektywny, powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice,

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych,

- zorganizowanie i prowadzenie (w tym przyjmowanie odpadów) mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

- przeprowadzenie raz w roku akcji zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie: 15 271

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy: 14 165

Powierzchnia gminy: 148,7 km²

W Gminie Zbrosławice w poprzednich latach odebrano następujące ilości odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych:

2018 – 4991,189 Mg

2019 – 5562,67 Mg

2020 – 6167,40 Mg

Załącznik nr 7 zawiera szczegółowe dane z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów.

Wskazana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbrosławice jest niezależna od Zamawiającego. Podaną w dokumentach zamówienia ilość należy traktować jako szacunkową. O ile postanowienia niniejszego OPZ nie stanowią inaczej Wykonawca jest zobowiązany do odbierania z nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych bez względu na ich ilość. Rzeczywista ilość odbieranych odpadów w trakcie realizacji umowy może różnić się od ilości szacunkowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca realizował będzie usługi objęte niniejszym postępowaniem w terminie 24 miesięcy licząc od dnia 01.01.2022 r. lub od dnia zawarcia Umowy, jeżeli nastąpi to później, z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 3 Umowy (planowany termin zakończenia usługi), jednakże nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Ustawa z dn. 19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej "ustawa Pzp" albo "uPzp"

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

2.1). Zam. wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 uPzp (przesł. obligatoryjne).

2.2). Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 uPzp (przesł. fakultatywne).

2.3). Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.4). Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

2.5). Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2.4) są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2.4). nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 uPzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. informacji z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

1.3. oświadczenia wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zzapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

(..)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

dot. Sekcji III.1.1) ciąg dalszy:

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

3. Uwagi do pkt 1.

a) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej;

b) Dokument, o którym mowa w lit a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis lit. b) stosuje się.

d) Zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy Pzp: jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

e) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

a) wykonał lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, USŁUGĘ polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub na odbieraniu odpadów, o łącznej masie odebranych odpadów w jednym roku (w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy) w ilości co najmniej: 5000 Mg.

UWAGI do lit. a)

1. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej.

2. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.

3. W przypadku, gdy usługi referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w Wykazie usług, wskazać, jakie czynności w ramach tych usług były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu usług, ale także zarządzanie i administrowanie usługami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia SAMOCHODAMI SPECJALISTYCZNYMI I CIĘŻAROWYMI, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości co najmniej:

- 2 pojazdy [śmieciarki] przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

- 2 pojazdy przystosowane do odbierania worków z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi oraz odpadów wielkogabarytowych,

- 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

UWAGI do lit. b):

1. Wszystkie wyżej wymienione środki transportu muszą spełniać, co najmniej normę emisji spalin EURO 5.

2. Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak, aby odpady komunalne z terenu Gminy Zbrosławice były na bieżąco odbierane i zagospodarowane.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej.

c) Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową, usytuowaną i wyposażoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) w niniejszym postępowaniu podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.2 SWZ, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 6.1 i 6.2 SWZ (pkt 1) powyżej)

Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.014.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”.

Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2) Poleganie na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu [art. 118 ustawy Pzp]:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 6.2 SWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

1.3. Zamawiający przewiduje także zgodnie z wymogiem ustawowym dot. umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 436 pkt 4 oraz art. 439 ustawy Pzp) możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w punkcie 20.3 SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, Polska.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice.

Otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego na wskazanej platformie zakupowej. Otarcie następuje poprzez użycie mechanizmu odszyfrowania ofert udostępnionego przez Platformę zakupową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III-IV kwartał 2023 roku

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał.nr 1 do SWZ.

2. Oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:

2.1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 6.1 i 6.2 SWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2.2. Formularz cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ.

2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).

2.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie pkt 11.1. SWZ.

2.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 upzp.

2.6. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 upzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy-dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. (wzór- załącznik nr 4 do SWZ).

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami: Cena ofertowa - 60pkt, Ilość pojazdów przeznaczonych do obsługi Zamawiającego z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą – 25pkt, Przeprowadzenie akcji edukacyjnej o tematyce ekologicznej - 10pkt; Czas reakcji Wykonawcy na dodatkowe zlecenie Zamawiającego 5pkt,

4. Dot. sekcji IV.2.6) Minimalny okres związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert który jest pierwszym dniem tego terminu;

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” o której mowa w art. 139 uPzp.

6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdziale 11 SWZ. Szczegóły opisano w rozdz. 11 SWZ.

7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenie o którym mowa w art. 94 uPzp.

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za pośrednictwem tejże Platformy lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: przetargi@zbroslawice.pl.

Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i składając ofertę w postaci elektronicznej:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Szczegóły zawiera Rozdział 9 SWZ.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo i przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp (do 20% wartości zam. podstawowego).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Termin do wniesienia odwołania: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021