Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538224-2021

22/10/2021    S206

Poland-Chorzów: Architectural design services

2021/S 206-538224

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Postal address: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 76 lokal U1
Town: Chorzów
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-500
Country: Poland
E-mail: rtbs@o2.pl
Telephone: +48 322273086
Fax: +48 322168371
Internet address(es):
Main address: http://regionalnetbs.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/regionalne_tbs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/regionalne_tbs
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z o.o. w której ponad 50% udziałów posiada jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projekt budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 73/6

Reference number: U-04/2021
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Projekt budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej z uwzględnieniem uwag, sugestii i opinii Zamawiającego oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych opracowań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w koncepcji programowo - przestrzennej z lutego 2021 roku (koncepcja architektoniczna) stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Description of the procurement:

Projekt budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej z uwzględnieniem uwag, sugestii i opinii Zamawiającego oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych opracowań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w koncepcji programowo - przestrzennej z lutego 2021 roku (koncepcja architektoniczna) stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 154
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 projekty o wartości min. 200 000,00 zł (każdy), w zakresie zaprojektowania budynku wielorodzinnego / zespołu budynków wielorodzinnych lub budynku / zespołu budynków użyteczności publicznej lub budynku / zespołu budynków zamieszkania zbiorowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.), o powierzchni użytkowej min. 4000 m2 (każdy z projektów) oraz co najmniej 4 kondygnacjami. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ. Zmiany do umowy zostały opisane w postanowieniach umownych.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:30
Place:

Oferty składa się elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/regionalne_tbs

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. Informacje dotyczące podstaw wykluczenia znajdują się w SWZ.

II. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ, stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

III. Dokumenty jakich będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania przez Wykonawcę szczegółowo opisano SWZ.

IV. Dokumenty jakich będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę szczegółowo opisano w SWZ.

V. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp z zastosowaniem art. 139, tzw. procedury odwróconej.

VI. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wysokość wadium i sposób wniesienia określony jest w SWZ.

VII. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegóły zostały opisane w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021