Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538230-2021

Submission deadline has been amended by:  575024-2021
22/10/2021    S206

Poland-Lubaczów: Refuse collection services

2021/S 206-538230

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Lubaczów
National registration number: 65090065400000
Postal address: ul. Jasna 1
Town: Lubaczów
NUTS code: PL822 Przemyski
Postal code: 37-600
Country: Poland
Contact person: Krzysztof Krzemiński - stanowisko ds. zamówień publicznych
E-mail: przetargi@lubaczow.com.pl
Telephone: +48 166321684
Fax: +48 177173655
Internet address(es):
Main address: http://www.gminalubaczow.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubaczów

Reference number: IZP.271.21.2021
II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubaczów.:1) Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubaczów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczególności określającymi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Gmina Lubaczów

II.2.4)Description of the procurement:

Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubaczów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz aktami wykonawczymi, a także aktualnymi w okresie wykonywania zamówienia zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego i przepisami prawa miejscowego w szczególności określającymi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów.

Od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady odbierana i zagospodarowana będzie każda ilość odpadów komunalnych wystawionych przed nieruchomościami tj.:

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

b) zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura) oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

c) pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. mobilna – obwoźna zbiórka odpadów spod posesji właścicieli nieruchomości zamieszkałych).

2) Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do zbiórki odpadów komunalnych w ramach zaoferowanej ceny.3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dostarczonych przez mieszkańców Gminy Lubaczów.3. Na terenie Gminy Lubaczów obowiązywał będzie system mieszany zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemnikowo – workowy.4. Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Lubaczów (obecnie weryfikowanym przez nadzór Wojewody pod kątem zgodności z prawem), Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów, stanowiącym Załącznik do SWZ, w aktualnej uchwale Rady Gminy Lubaczów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – stanowiącej Załącznik do SWZPrzy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do respektowania przepisów wynikających z:1) Programu ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego wraz z aktami powiązanymi;2) Planu gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz z uchwałami powiązanymi.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości nie będzie powodować zmiany umowy, ani zmiany wartości zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt7 ustawy Pzp. na poziomie 40%, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na zakres wskazany w SWZ

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:Cena brutto zamówienia – 60%;Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów – 20%;Termin płatności faktury – 20%.a. Łączna ocena punktowa (P) oferty zostanie obliczona według formuły:P = PC + PK + PP

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym/Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 1.2.1 Określenie warunku:1) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lubaczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779) - w charakterze podmiotu transportującego;3) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy 2012 o odpadach - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.UWAGAWykonawca musi zapewnić posiadanie uprawnień wynikających z odpowiednich zezwoleń oraz wpisów do właściwych rejestrów przez cały okres realizacji zamówienia.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:

1.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego– sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;1.2.2. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.2. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 109 ust. 1 Pzp.2.1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na postawie art. 109 ust. 1 Pzp,

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą) 2.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, które składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ. JEDZ należy utworzyć zgodnie z instrukcją przygotowaną przez UZP podaną przez Zamawiającego w SWZ.2.2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 2.3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku do SWZ.

2.4. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.1. W JEDZ należy podać następujące informacje:a) w CZĘŚCI II JEDZ - informacje dotyczące Wykonawcy, - z tym, że w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;- w CZĘŚCI II JEDZ sekcja A w miejscu gdzie żąda się informacji dotyczącej VAT należy wpisać numer NIP i/lub pesel;b) w CZĘŚCI III JEDZ informacje na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 -informacje wymagane,z tym, że Zamawiający zastrzega że w Części III, Sekcja C JEDZ „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” zamawiający składa oświadczenie w zakresie art. 108 pkt 1 lit h p.z.p (jeśli osoby występujące po jego stronie zostały ukarane za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769))c) w CZĘŚCI IV JEDZ Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji sekcja α (alfa), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;d) w CZĘŚĆ V JEDZ (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną;e) w CZĘŚCI VI JEDZ oświadczenia końcowe.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):

3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego 1.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający wymaga następujące podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.2.:a) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lubaczów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;b) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach

i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu transportującego;c) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.01.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy o odpadach - w charakterze podmiotu zbierającego zużyty sprzęt.3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie wymagażadnego podmiotowego środka dowodowego3.4. Zdolność techniczna lub zawodowaZamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.4.:a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.4. Podmioty udostępniające zasoby4.1. Zgodnie z art. 118 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP3.1. Jeżeli wykonawca, podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1.2.1.

3.2. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1.powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Treść pkt. 3.2. stosuje się.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, co najmniej:1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;3) jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;4) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Lubaczów lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Lubaczów na terenie do którego posiada tytuł prawny – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 139 Pzp w związku z czym najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp1.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w nim przesłanek, tj:1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskie– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 1.1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo

omplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 1.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonymi do SWZ projektowanymi postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiającego.2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/11/2021
Local time: 09:15
Place:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow.Wykonawca może w przedmiotowym postępowaniu złożyć tylko jedną ofertę.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na PlatformieZakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow, w zakładce„POSTĘPOWANIA”i pod nazwą postępowa

Information about authorised persons and opening procedure:

Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow informacje zgodą z art.222 ustawy PZP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 r.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej,

VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust.1 pkt7 ustawy Pzp. na poziomie 40%, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na 1) Odbieraniu i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:2) Odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) .3) Dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach zaoferowanej ceny4) Likwidacja dzikich składowisk z terenu Gminy Lubaczów.5) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przystanków autobusowych.. Tajemnica przedsiębiorstwa:1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,2. Wszelkie pliki zawierające informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny zostać umieszone w osobnym folderze o nazwie „Tajemnica przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku .zip,3.Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do złożenia UZASADNIENIA, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.4.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.5.W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wraz z przekazaniem informacji, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione.1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 16.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) .Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.\9. Wykonawca może złożyć jedną ofertęOferta musi spełniać następujące wymogi:a) musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektron.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Hoża 76/78
Town: Warszawa
Postal code: 00-682
Country: Poland
E-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 22392-31-17
Fax: +48 22392-31-20
Internet address: https://www.gov.pl/web/prokuratoria
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021