Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538247-2021

22/10/2021    S206

Poland-Radzyń Podlaski: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

2021/S 206-538247

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.
Postal address: Biała 185 B
Town: Radzyń Podlaski
NUTS code: PL Polska
Postal code: 21-300
Country: Poland
E-mail: biuro@zzok-adamki.pl
Internet address(es):
Main address: https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zzok-adamki.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Main activity
Other activity: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z odpadów wielkogabarytowych

Reference number: 4/ZP/2021
II.1.2)Main CPV code
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstałych z odpadów wielkogabarytowych:

1) odpady stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia pochodzić będą z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. (Instalacja Biała 185 B, 21-300 Radzyń Podlaski);

2) odpady te powstają w wyniku mechanicznego rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07;

3) odpady nie zawierają elementów metalowych;

4) odpady przekazywane będą Wykonawcy luzem;

5) odpady będą przekazywane Wykonawcy loco instalacja Zamawiającego

i ładowane na środki transportu Wykonawcy na koszt Zamawiającego i ważone na wadze Zamawiającego;

6) średni czas załadunku jednego samochodu wynosi 30 min, natomiast waga jednego ładunku odpadów wynosi ok 20 Mg;

7) odbiór odpadów przez Wykonawcę następował będzie w dni robocze w godz. 7.00-20.00;

8) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania oględzin na podany adres e-mail: biuro@zzok-adamki.pl .

W 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje odbiór odpadów w ilości 2 100 Mg.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej ilości odpadów przewidziane

do odbioru w okresie obowiązywania umowy mają jedynie charakter szacunkowy. Faktyczna ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia będzie uzależniona od potrzeb wynikających z prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji będzie mniejsze od zakładanego, wskazanego powyżej, z tym, że minimalną masę odpadów zapewnioną do odbioru przez Wykonawcę określa się na poziomie 1 800 Mg

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., Instalacja Biała 185 B (21-300 Radzyń Podlaski), gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstałych z odpadów wielkogabarytowych:

1) odpady stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia pochodzić będą z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. (Instalacja Biała 185 B, 21-300 Radzyń Podlaski);

2) odpady te powstają w wyniku mechanicznego rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07;

3) odpady nie zawierają elementów metalowych;

4) odpady przekazywane będą Wykonawcy luzem;

5) odpady będą przekazywane Wykonawcy loco instalacja Zamawiającego

i ładowane na środki transportu Wykonawcy na koszt Zamawiającego i ważone na wadze Zamawiającego;

6) średni czas załadunku jednego samochodu wynosi 30 min, natomiast waga jednego ładunku odpadów wynosi ok 20 Mg;

7) odbiór odpadów przez Wykonawcę następował będzie w dni robocze w godz. 7.00-20.00;

8) Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Instalacji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania oględzin na podany adres e-mail: biuro@zzok-adamki.pl .

W 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przewiduje odbiór odpadów w ilości 2 100 Mg.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej ilości odpadów przewidziane

do odbioru w okresie obowiązywania umowy mają jedynie charakter szacunkowy. Faktyczna ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia będzie uzależniona od potrzeb wynikających z prowadzonej przez Zamawiającego działalności. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli faktyczne zapotrzebowanie na usługi objęte przedmiotem zamówienia w okresie jego realizacji będzie mniejsze od zakładanego, wskazanego powyżej, z tym, że minimalną masę odpadów zapewnioną do odbioru przez Wykonawcę określa się na poziomie 1 800 Mg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

2. Zamawiający wyklucza z postępowania:

1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;

2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

3) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzi wobec nich przesłanka określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4-10 ustawy PZP.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie PLN: dwa tysiące), w formach określonych w Rozdz. VIII SWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 PZP.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy: prace fizyczne przy wykonywaniu czynności odbioru i transportu odpadów.

UWAGA:

Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tego wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji i rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualne zezwolenie w zakresie przetwarzania odpadów objętych zamówieniem, wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Ilość odpadów wymieniona w zezwoleniu nie może być mniejsza niż ilość wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia;

b) posiada odpowiedni wpis do rejestru, o którym mowa art. 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (zał. nr 3 do SWZ).

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (zał. nr 3 do SWZ).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 12:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Biała 185 B, 21-300 Radzyń Podlaski) przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH ZŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

A.PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie z Zał.nr 2 do SWZ:

1)W części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji), Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 126 ust. 1 PZP).

2)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jednolity dokument składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z jednolitym dokumentem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2.Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni):

1)Kopia aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem, wydanego przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);

2)Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa art. 49 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

3)Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni):

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w :

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

3)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – wraz z zaświadczeniem Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

4)Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wraz

z zaświadczeniem innym dokumentem Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 3 SWZ:

a)pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Rozdz. VI cz. A ust. 3 pkt 1 SWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

b)pkt 3, 4, 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

7)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa powyżej w pkt. 6 lit. a – b powyżej.

8) Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. A ust. 3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

B. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE-Nie dotyczy

C. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Na ofertę składają się:

1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ (oryginał);

2) aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (jednolity dokument), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

2. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - o ile dotyczy;

3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 PZP i następnych.

2. Środkami ochrony prawnej, są:

1) odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej,

2) skarga do sądu.

3. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 579-590 PZP.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera Dział IX ustawy PZP.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021