Services - 538255-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Engineering services

2021/S 206-538255

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Slovenská správa ciest
National registration number: 00003328
Postal address: Miletičova 19
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 82619
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
E-mail: stefan.ungrady@ssc.sk
Telephone: +421 557277200
Internet address(es):
Main address: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434789
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
National registration number: 00003328
Postal address: Kasárenské nám. č.4
Town: Košice
NUTS code: SK04 Východné Slovensko
Postal code: 04001
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
E-mail: stefan.ungrady@ssc.sk
Telephone: +421 557277200
Internet address(es):
Main address: https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/434789
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Štátna rozpočtová organizácia.
I.5)Main activity
Other activity: Investičná výstavba, správa a údržba ciest I.triedy.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty

Reference number: T-04/21
II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty.

Cesta I/74 tvorí dôležitú dopravnú tepnu v smere západ východ k hraničnému prechodu na Ukrajinu v obci Ubľa. V riešenom území spája hranicu s Ukrajinou a okresné mesto Snina. Plní teda aj funkciu hlavnej dopravnej tepny v okrese Snina. Celková dĺžka navrhovaného cestného úseku je 3 570,00 m. Bude vybudovaná v kategórii C11,5/80 a bude prepojovať úsek pôvodnej cesty I/74 v úseku Snina Stakčín ohrozovaný zosuvmi. Okrem trasy bude súčasťou stavby aj križovatka Snina, ktorá sprostredkuje napojenie cesty I/74 na bývalú cestu I/74 a miestnu komunikáciu do areálu Sninské rybníky. Zároveň sa vybudujú ďalšie poľné a lesné cesty, vodohospodárske objekty a celý rad inžinierskych vedení.

Navrhované technické riešenie uvedených objektov a zariadení stavby, spĺňa všetky kritériá, umožňujúce ich priaznivé začlenenie do predmetného územia v rámci vymedzených podmienok územia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 594 042.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71322300 Bridge-design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dohľadu (AD) pre stavbu I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty.

Cesta I/74 tvorí dôležitú dopravnú tepnu v smere západ východ k hraničnému prechodu na Ukrajinu v obci Ubľa. V riešenom území spája hranicu s Ukrajinou a okresné mesto Snina. Plní teda aj funkciu hlavnej dopravnej tepny v okrese Snina. Celková dĺžka navrhovaného cestného úseku je 3 570,00 m. Bude vybudovaná v kategórii C11,5/80 a bude prepojovať úsek pôvodnej cesty I/74 v úseku Snina Stakčín ohrozovaný zosuvmi. Okrem trasy bude súčasťou stavby aj križovatka Snina, ktorá sprostredkuje napojenie cesty I/74 na bývalú cestu I/74 a miestnu komunikáciu do areálu Sninské rybníky. Zároveň sa vybudujú ďalšie poľné a lesné cesty, vodohospodárske objekty a celý rad inžinierskych vedení.

odokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

v tlačenej forme8 vyhotovení

v digitálnej forme (USB/externý disk) vo formáte

(2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpočet, 4 x v pdf)6 vyhotovení

odokumentácia na ponuku (DP)

v tlačenej forme5 vyhotovení

v digitálnej forme (USB/externý disk) vo formáte

(2 x v dwg, dgn, doc, xls, rozpočet, 4 x v pdf)6 vyhotovení

onavyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

prehľadná situácia5 vyhotovení

Koordinačná situácia na podklade katastrálnej mapy (KN-C parcely)5 vyhotovení

Sprievodná správa5 vyhotovení

Ortofotomapa5 vyhotovení

Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov 2 vyhotovenia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 594 042.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

T-04/21

II.2.14)Additional information

1. K bodu II.2.13) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z rozpočtu EÚ Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), a zo štátneho rozpočtu.

2. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) je orientačná

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie a dodanie diela nasledovne:

DSP: do 9 mesiacov od účinnosti Zmluvy

DP/DRS:do 5 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len Zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 Zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

a.predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo

b.doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.12.2019, sa mení zákon č.343/2015 Z.z. o VO:

- §32 ods.1 písm.b), c)

- §32 ods.2 písm.c)

Podľa §32 ods.2 písm.c) zákona o VO uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §32 ods.1 písm.c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.

6.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO.

7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8. V súlade s §32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa §32 ods.1 písm.e) zákona o VO.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

V zmysle zákona č.50/1976 Zb., zákona č.138/1992 Zb., zákona č.569/2007 Z.z., zákona č.24/2006 Z.z., zákona č.543/2002 Z.z...., zákona č.215/1995 Z.z. a 216/1995 Z.z.

III.2.2)Contract performance conditions:

Pred podpisom zmluvy sa požaduje, aby úspešný uchádzač poskytol riadnu súčinnosť:

- Poistná zmluva (bod 29.6, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov)

- Čestné vyhlásenie HIP (bod 29.7, časť A.1 Pokyny pre uchádzačov)

Od skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky.

Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.

V tomto prípade sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať

zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu

zákazky.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 11:00
Place:

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4, Košice.

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO.

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Komunikácia medzi záujemcami / uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje výlučne elektronicky

prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejného obstarávanie (IS EVO), verzia 18.0.

Uchádzač predkladá svoju ponuku elektronicky prostredníctvom informačného systému IS EVO.

V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky.

2. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods.7 zákona o VO, t.j. superreverzný postup.

3. Súťažné podklady, vysvetlenia prípadne doplnenia informácií alebo inej sprievodnej dokumentácie budú uverejnené v elektronickej podobe v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa, zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle §57 zákona o VO resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné, nepridelenia finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o NFP, nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, ak ponúkané ceny budú vyššie ako PHZ, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO.

5. Verejný obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle §40 ods.6 písm.g) zákona o VO).

Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym

subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO.

6. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v §11 ods.1 zákona o VO.

7. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

8. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.

10. Ide o zelené verejné obstarávanie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021