Services - 538282-2021

22/10/2021    S206

Poland-Ostrów Mazowiecka: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 206-538282

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Ostrów Mazowiecka
National registration number: 550667860
Postal address: 3 Maja 66
Town: Ostrów Mazowiecka
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 07-300
Country: Poland
Contact person: Michał Kazimierski
E-mail: zzp@ostrowmaz.pl
Telephone: +48 296795433
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=1161
Address of the buyer profile: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Reference number: RG-Z.271.24.2021
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Szczegółowe informacje w SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112710 Landscaping work for green areas
45233142 Road-repair works
45233220 Surface work for roads
45233290 Installation of road signs
50230000 Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
77211500 Tree-maintenance services
77300000 Horticultural services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
77314100 Grassing services
77342000 Hedge trimming
90511000 Refuse collection services
90511300 Litter collection services
90610000 Street-cleaning and sweeping services
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Main site or place of performance:

Miasto Ostrów Mazowiecka.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

2. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące zadania:

1) Zadanie I: Omiatanie i oczyszczanie ulic, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz chodników na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

2) Zadanie II: Usuwanie nieczystości ze śmietniczek rozstawionych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

3) Zadanie III: Dekorowanie miasta;

4) Zadanie IV: Obkaszanie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych;

5) Zadanie V: Wykaszanie chwastów i traw z pasów drogowych;

6) Zadanie VI: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

7) Zadanie VII: Pielęgnacja zieleni w parku nad stawem miejskim przy ul. 3 Maja;

8) Zadanie VIII: Bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

9) Zadanie IX: Zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (zwany dalej jako „SOPZ”), załączniki nr 1-6 do SOPZ oraz wzór umowy.

4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Z uwagi na ograniczenie ilości wprowadzanych danych do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) – nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ i załącznikami na stronie internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43. Każdy z Wykonawców składających ofertę zobowiązany jest dołączyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oryginał dokumentu wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy) oraz zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia tych podmiotów. Sporządzając JEDZ w części IV: ,,Kryteria kwalifikacji”, można ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α ,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’, bez uzupełniania pozostałych sekcji w części IV.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin Płatności Faktur / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.

3.Szczegółowe informacje dot. danych osobowych zawarte są w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia..

Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wykaże, że posiada:

1) zezwolenia na odbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.) wydane w drodze decyzji przez właściwy organ odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów pochodzących z oczyszczania miejsc stanowiących przedmiot zamówienia.

2) wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO) w zakresie transportu odpadów.

Dokumenty na wezwanie potwierdzające spełnianie warunków: Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł brutto; Dokument na wezwanie potwierdzający spełnianie warunków: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełnimy, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

1) będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

a) sześć osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi,

b) sześć osób do wykonywania prac pomocniczych,

c) jedna osoba (kierownik robót), która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,

d) dwie osoby - dyspozytorzy akcji zimowej - posiadające co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz min. 6 miesięcy doświadczenia przy pracy polegającej prowadzeniu i koordynowaniu czynności związanych z zimowym utrzymaniem ulic lub dróg, chodników placów i parkingów,

e) jedna osoba posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi pilarki;

Razem 16 osób.

Zamawiający dopuszcza również aby osoby, o których mowa w lit. b) mogły posiadać kwalifikacje, o których mowa w lit. e). W tym przypadku Wykonawca musi dysponować min. 15 osobami.

2) Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na zimowym utrzymaniu ulic, dróg, chodników, placów lub parkingów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

3) Wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę/i polegającą/e na: mechanicznym omiataniu ulic, dróg, chodników parkingów, placów, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych o łącznej wartości brutto nie mniej niż 150 000,00 zł brutto,

4) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę/i polegającą/e na: świadczeniu usług lub wykonywaniu prac o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia dot. Zadania VIII (Bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka) o łącznej wartości brutto nie mniej niż 150 000,00 zł brutto,

5) będzie dysponował następującym sprzętem:

a) Zamiatarka mechaniczna ze szczotką walcową – min. 1 szt.

b) Samochód samowyładowczy o masie całkowitej powyżej. 5-10t. – min. 2 szt.,

c) Samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5t. – min. 1 szt.

d) Kosiarka spalinowa samobieżna – min. 1 szt.,

e) Podkaszarka spalinowa żyłkowa – min. 2 szt. ,

f) Piła spalinowa wysięgnikowa do gałęzi – min. 1 szt.,

g) Samochód dostawczy z przyczepą lub ciągnik z przyczepą – min. 1 szt.,

h) Ciągnik gąsienicowy lub ciągnik kołowy - min. 1 szt.,

i) Piła spalinowa – min. 2 szt.,

j) Nożyce spalinowe wysięgnikowe 3 m do szpalerów– min. 1 szt.,

k) Kosiarka spalinowa - min 1 szt.,

l) Dmuchawa do liści - min. 2 szt.,

m) Odkurzacz do liści - min. 1 szt.,

n) Rębak – min. 1 szt.,

o) Walec drogowy min.2,5 tony - min. 1 szt.,

p) Równiarka drogowa - min. 1 szt.,

q) Koparko Ładowarka - min. 1 szt.,

r) Zapas soli w ilości 200 ton,

s) Zapas piasku w ilości 100 ton,

t) Nośniki pod piaskarki wraz z piaskarkami - min. 4 szt.,

u) Nośniki pod pługi średnie wraz z pługami - min. 6 szt.,

v) Mikrociągnik z nośnikiem pod pług i piaskarkę - min. 2 szt.

Dokumenty na wezwanie potwierdzające spełnianie warunków: Wykaz narzędzi, Wykaz usług, Wykaz osób

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy jest załączony do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy (w drodze aneksu do umowy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy oraz art. 454 i 455 ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 12:20
Place:

na Platformie https://e-ProPublico.pl/

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie ”Oferta/Załączniki”poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesień lub Październik 2022r.

VI.3)Additional information:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 PLN - szczegóły w SWZ. Dopuszcza się powierzenie części zamówienia podwykonawcy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające że nie podlega wykluczeniu tj: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SWZ, Oświadczenia dot. grupy kapitałowej, Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia określone w SWZ podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej”. Informacje dot. środków ochrony prawnej zawarte są w pkt 36 SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021