Services - 538282-2021

22/10/2021    S206

Polska-Ostrów Mazowiecka: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2021/S 206-538282

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ostrów Mazowiecka
Krajowy numer identyfikacyjny: 550667860
Adres pocztowy: 3 Maja 66
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kazimierski
E-mail: zzp@ostrowmaz.pl
Tel.: +48 296795433
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=1161
Adres profilu nabywcy: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer referencyjny: RG-Z.271.24.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Szczegółowe informacje w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290 Instalowanie znaków drogowych
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77300000 Usługi ogrodnicze
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511300 Usługi zbierania śmieci
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Ostrów Mazowiecka.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

2. W zakres prac będących przedmiotem zamówienia wchodzą następujące zadania:

1) Zadanie I: Omiatanie i oczyszczanie ulic, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz chodników na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

2) Zadanie II: Usuwanie nieczystości ze śmietniczek rozstawionych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

3) Zadanie III: Dekorowanie miasta;

4) Zadanie IV: Obkaszanie skarp wiaduktów i rowów melioracyjnych;

5) Zadanie V: Wykaszanie chwastów i traw z pasów drogowych;

6) Zadanie VI: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

7) Zadanie VII: Pielęgnacja zieleni w parku nad stawem miejskim przy ul. 3 Maja;

8) Zadanie VIII: Bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

9) Zadanie IX: Zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (zwany dalej jako „SOPZ”), załączniki nr 1-6 do SOPZ oraz wzór umowy.

4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz należytego wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Z uwagi na ograniczenie ilości wprowadzanych danych do ogłoszeń (okoliczności wynikające z ograniczeń technicznych, niezależnych od Zamawiającego) – nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich niezbędnych informacji. Z tego względu należy zapoznać się z SWZ i załącznikami na stronie internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43. Każdy z Wykonawców składających ofertę zobowiązany jest dołączyć: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Oryginał dokumentu wadium w poręczeniach lub gwarancjach (jeżeli dotyczy) oraz zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia tych podmiotów. Sporządzając JEDZ w części IV: ,,Kryteria kwalifikacji”, można ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α ,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’, bez uzupełniania pozostałych sekcji w części IV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Płatności Faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w związku z postępowaniem jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl.

3.Szczegółowe informacje dot. danych osobowych zawarte są w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia..

Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wykaże, że posiada:

1) zezwolenia na odbieranie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.) wydane w drodze decyzji przez właściwy organ odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów pochodzących z oczyszczania miejsc stanowiących przedmiot zamówienia.

2) wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO) w zakresie transportu odpadów.

Dokumenty na wezwanie potwierdzające spełnianie warunków: Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł brutto; Dokument na wezwanie potwierdzający spełnianie warunków: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełnimy, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

1) będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

a) sześć osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi,

b) sześć osób do wykonywania prac pomocniczych,

c) jedna osoba (kierownik robót), która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury,

d) dwie osoby - dyspozytorzy akcji zimowej - posiadające co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz min. 6 miesięcy doświadczenia przy pracy polegającej prowadzeniu i koordynowaniu czynności związanych z zimowym utrzymaniem ulic lub dróg, chodników placów i parkingów,

e) jedna osoba posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi pilarki;

Razem 16 osób.

Zamawiający dopuszcza również aby osoby, o których mowa w lit. b) mogły posiadać kwalifikacje, o których mowa w lit. e). W tym przypadku Wykonawca musi dysponować min. 15 osobami.

2) Wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na zimowym utrzymaniu ulic, dróg, chodników, placów lub parkingów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

3) Wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę/i polegającą/e na: mechanicznym omiataniu ulic, dróg, chodników parkingów, placów, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych o łącznej wartości brutto nie mniej niż 150 000,00 zł brutto,

4) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę/i polegającą/e na: świadczeniu usług lub wykonywaniu prac o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia dot. Zadania VIII (Bieżące utrzymanie dróg kategorii gminnej i wewnętrznej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka) o łącznej wartości brutto nie mniej niż 150 000,00 zł brutto,

5) będzie dysponował następującym sprzętem:

a) Zamiatarka mechaniczna ze szczotką walcową – min. 1 szt.

b) Samochód samowyładowczy o masie całkowitej powyżej. 5-10t. – min. 2 szt.,

c) Samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5t. – min. 1 szt.

d) Kosiarka spalinowa samobieżna – min. 1 szt.,

e) Podkaszarka spalinowa żyłkowa – min. 2 szt. ,

f) Piła spalinowa wysięgnikowa do gałęzi – min. 1 szt.,

g) Samochód dostawczy z przyczepą lub ciągnik z przyczepą – min. 1 szt.,

h) Ciągnik gąsienicowy lub ciągnik kołowy - min. 1 szt.,

i) Piła spalinowa – min. 2 szt.,

j) Nożyce spalinowe wysięgnikowe 3 m do szpalerów– min. 1 szt.,

k) Kosiarka spalinowa - min 1 szt.,

l) Dmuchawa do liści - min. 2 szt.,

m) Odkurzacz do liści - min. 1 szt.,

n) Rębak – min. 1 szt.,

o) Walec drogowy min.2,5 tony - min. 1 szt.,

p) Równiarka drogowa - min. 1 szt.,

q) Koparko Ładowarka - min. 1 szt.,

r) Zapas soli w ilości 200 ton,

s) Zapas piasku w ilości 100 ton,

t) Nośniki pod piaskarki wraz z piaskarkami - min. 4 szt.,

u) Nośniki pod pługi średnie wraz z pługami - min. 6 szt.,

v) Mikrociągnik z nośnikiem pod pług i piaskarkę - min. 2 szt.

Dokumenty na wezwanie potwierdzające spełnianie warunków: Wykaz narzędzi, Wykaz usług, Wykaz osób

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy jest załączony do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy (w drodze aneksu do umowy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy oraz art. 454 i 455 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 12:20
Miejsce:

na Platformie https://e-ProPublico.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie ”Oferta/Załączniki”poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień lub Październik 2022r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 PLN - szczegóły w SWZ. Dopuszcza się powierzenie części zamówienia podwykonawcy. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży: Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające że nie podlega wykluczeniu tj: Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SWZ, Oświadczenia dot. grupy kapitałowej, Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne zostały określone w SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia określone w SWZ podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej”. Informacje dot. środków ochrony prawnej zawarte są w pkt 36 SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021