Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538284-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Software programming and consultancy services

2021/S 206-538284

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glavna direktsiya "Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto" (GDPBZN) - MVR
National registration number: 129010164
Postal address: ul. Pirotska 171 A
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1309
Country: Bulgaria
Contact person: Miroslav Rosenov Markov
E-mail: mromarkov@mvr.bg
Telephone: +359 296010315
Internet address(es):
Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2526
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/149513
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/149513
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Разработване и внедряване на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища

II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка има за цел разработване и внедряване на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища.

Изграждането на платформата за анализиране и оценка на рисковете от бедствия ще осигури предоставяне на своевременна информация към отговорните звена и органите на изпълнителната власт, които с оглед на нормативно определените си функции трябва да имат готовност за предприемане на действия при опасност или при вече настъпило бедствие.

Платформата ще позволи събиране, обработване и визуализиране на информация и данни, имащи отношение към бедствията. Платформата може да бъде използвана, както в оперативната и превантивна дейности на ГДПБЗН, така и от страна на отговорните звена и органите на изпълнителната власт при планирането и реализирането на превантивни мерки, целящи намаляването риска от бедствия.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 650 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка има за цел разработване и внедряване на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища.

Изграждането на платформата за анализиране и оценка на рисковете от бедствия ще осигури предоставяне на своевременна информация към отговорните звена и органите на изпълнителната власт, които с оглед на нормативно определените си функции трябва да имат готовност за предприемане на действия при опасност или при вече настъпило бедствие.

Платформата ще позволи събиране, обработване и визуализиране на информация и данни, имащи отношение към бедствията. Платформата може да бъде използвана, както в оперативната и превантивна дейности на ГДПБЗН, така и от страна на отговорните звена и органите на изпълнителната власт при планирането и реализирането на превантивни мерки, целящи намаляването риска от бедствия.

Възлагането на настоящата обществена поръчка обуславя изпълнението на Дейност 4: „Проучване и идентифициране на съществуващи локални информационни системи и изграждане на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища.“ от Процедура: BG16M1OP002-4.006 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, по приоритетни оси „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ от оперативна програма „Околна среда“.

Дейностите и обхвата на задачите, които трябва да бъдат извършени от участниците, са описани в подробно в техническата спецификация. Включени са следните основни дейности, които формират обхвата на задачите:

Дейност 1 „Анализ на съществуващата инфраструктура от изградени вече локални информационни системи за наводнения и свлачища, на типовете бедствия и тяхното разпознаване и на възможностите за интегриране с Националната система за управление на водите в реално време (НСУВРВ), в частност с пилотния проект за р. Искър“.

Дейност 2 „Разработване и внедряване на Национална информационна система (платформа) за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища“.

Дейност 3 „Обучение“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Гаранционна поддръжка – ГП / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Професионална компетентност на персонала – ПКП / Weighting: 45
Price - Weighting: 35
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 650 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 16
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Обществената поръчка се финансира със средства по проект № BG16M1OP002-4.006-0001-C02 „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“, свързан с изпълнението на специфичната цел на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

II.2.14)Additional information

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие до изтичане на срока за гаранционната поддръжка.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 16 месеца от влизане в сила на договора, но не по-късно от 30.06.2023 г., при настъпване на първото от двете събития.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер най-малко на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Б” от ЕЕДОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер най-малко на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева.

Документ за доказване:

Съответствието с критерия за подбор по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП се доказва с:

Един или няколко от следните документи:

- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- справка за общия оборот.

Информацията в документите да обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи.

Документ за доказване:

Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи.

Сертификата трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора. Сроковете на валидност и начина на освобождаване са описани в документацията на обществената поръчка.

Начинът на плащане е подробно описан в документацията.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/12/2021
Local time: 10:00
Place:

Комисията започва работа след като декриптира подадените оферти. Всички оферти се декриптират от датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

Information about authorised persons and opening procedure:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

 са налице основанията съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП;

 са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 – 5 от ЗОП;

 са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП;

 са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

 са налице основанията съгласно чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

 офертата/документите представени от участника не са на български език;

 е променил образците по процедурата;

 е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства;

 е предложил обща стойност за извършването на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, без включен ДДС, която надвишава посочената прогнозна стойност.

Повече информация за използването и работата със системата ЦАИС ЕОП може да се намерите в „Ръководство за стопанските субекти – кандидати и участници в обществени поръчки“, на следния електронен адрес: https://help.eop.bg/supplier/index.htm

Правилата за ползване на системата ЦАИС ЕОП са публично достъпни на електроната страница на Националния орган по методология Агенцията по обществени поръчки с електронен адрес: https://www2.aop.bg/. На същият адрес е публично достъпна приложимата национална нормативна уредба в областта на обществените поръчки, в т.ч. и по отношение участието на чуждестранни лица в обществената поръчка.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Република България.

1.Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Tелефон: 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg

2.Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Телефон: 02 8119 443;

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

3.Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Телефон: 02 940 60 00;

Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да бъде представена в 10 дневен срок, съгл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021