The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 538371-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Amsterdam: Plaatsing van personeel

2022/S 190-538371

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lead Buyer Interne Diensten Gemeente Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 07678703 0000
Postadres: Amstel 1
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1011 PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Richard Kemmelings
E-mail: r.kemmelings@amsterdam.nl
Telefoon: +31 639089475
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206963
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206963
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Personeel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur Juridisch Personeel

Referentienummer: 206963
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79610000 Plaatsing van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de levering/inzet van juridisch personeel vanaf schaal 10 voor de dossiers, vragen en taken waarin de Gemeente niet met haar eigen juridisch personeel in kan voorzien, bijvoorbeeld door piekbelasting, (langdurig) verzuim/ afwezigheid eigen personeel en gebrek aan specifieke expertise. De externe inzet wordt op twee verschillende manieren ingevuld: via een detachering (inspanningsverplichting) of resultaatopdracht (resultaatverplichting voor b.v. zaakstroom/bulkopdracht voor het afhandelen van dossiers). Onderhavige opdracht wordt opgedeeld in de volgende drie percelen: (i) omgevingsrecht, (ii) bestuursrecht algemeen en (iii) privaat- en aanbestedingsrecht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Omgevingsrecht Inhuur Juridisch Personeel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft de Inzet van juridische capaciteit ten behoeve van de behandeling van bestuursrechtelijke procedures, waaronder het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, de behandeling van bezwaar­schriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechtelijke instanties en/of het verrichten van juridische diensten, waaronder juridische advisering en strategievorming, die betrekking hebben op diverse onderwerpen binnen het Omgevingsrecht (o.a. Wabo en de Huisvestingswet), waaronder:

  Juridische werkzaamheden (advisering omtrent strategie, onderzoeken, haalbaarheid en beroep) rondom de totstandkoming van bestemmingsplannen en wijzigingen omgevingsplan, met inbegrip van afwijkingsprocedures en planschade.2. Juridische werkzaamheden (advisering en bezwaar en (hoger) beroep) rondom omgevingsvergunningen en de handhaving daaromtrent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Algemeen bestuursrecht Inhuur Juridisch Personeel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft de Inzet van juridische capaciteit ten behoeve van de behandeling van bestuursrechtelijke procedures, waaronder het opstellen en afhandelen van primaire beschikkingen, de behandeling van bezwaarschriften en het voorbereiden en voeren van beroepsprocedures bij de bestuursrechtelijke instanties en/of het verrichten van juridische diensten die betrekking hebben op diverse onderwerpen binnen het Algemeen bestuursrecht, waaronder:

  De Wet Open Overheid (Woo);De Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waaronder openbare orde en veiligheid;Openbare ruimte;Wet Bibob;Drank- en horecawet;Verkeersregelgeving;Subsidies;Onderwijswetgeving inclusief onderwijshuisvesting;Sociale zekerheidsregelgeving (WMO, WKO, Jeugdwet, Participatiewet);Privacywetgeving;Algemene wet bestuursrecht;Gemeentewet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Privaat- en aanbestedingsrecht Inhuur Juridisch Personeel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft de Inzet van juridische capaciteit ten behoeve van het verrichten van juridische diensten op het gebied van het privaat- en aanbestedingsrecht, behoudens juridische diensten betreffende de vertegenwoordiging in rechte en advisering ter voorbereiding op gerechtelijke procedures. Het betreft in ieder geval juridische dienstverlening met betrekking tot het opstellen en beoordelen van en/of adviseren over: (Complexe) (Inkoop)contracten;Aanbestedingsstukken in (complexe) aanbestedingsprocedures, zoals selectie- en gunningsleidraden, programma's van eisen, nota's van inlichtingen, gunningsbesluiten en overeenkomsten;Contracten met betrekking tot o.a. (ver)huur, (ver)koop en erfpacht van gronden, onroerende zaken en vastgoed;Ontwikkelings- en samenwerkingsovereenkomsten m.b.t. gebiedsontwikkeling;Contracten met betrekking tot de aanneming van werk;Het algemeen verbintenissenrecht.Arbeidsrecht

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 maal 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/11/2022
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022