Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538401-2021

22/10/2021    S206

Poland-Ząbkowice Śląskie: Snow-clearing services

2021/S 206-538401

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
National registration number: 890723841
Postal address: ul.Daleka 19
Town: Ząbkowice Śląskie
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-200
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Kaniowska
E-mail: m.kaniowska@zdp-zabkowice.pl
Telephone: +48 748151657
Fax: +48 748151657
Internet address(es):
Main address: www.zdp-zabkowice.pl
Address of the buyer profile: www.zdp-zabkowice.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ząbkowickiego w sezonach 2021/2022 i 2022/2023 -II postępowanie na zadanie I i II

Reference number: ZP.251.6.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonach: 2021/2022 i 2022/2023 - podział na dwa zadania. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami Zamawiający opisał w projektowanych zamówieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 882 636.00 PLN / Highest offer: 885 384.00 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Zadanie nr I obejmuje drogi wojewódzkie na terenie Powiatu Ząbkowickiego o łącznej długości 117,39 km

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg. Usługi prowadzone w ramach zimowego utrzymania dróg mają na celu zmniejszenie lub eliminację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa i opady śniegu.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: czas podstawienia sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Przewidziano prawo opcji do 25%. Zgodnie z SWZ w sytuacjach, w których nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu usług.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 132 przy zastosowaniu art. 139 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP. Wartość szacunkowa zadania nr I - 925 925,00 zł netto (999 999,00 zł brutto).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Zadanie nr II obejmuje drogi powiatowe na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki i Gminy Złoty Stok, o łącznej długości 71,10 km

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w dwóch sezonach 2021/2022 i 2022/2023. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami Zamawiający opisał w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących integralną część SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas podstawienia sprzętu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Prawo opcji dla zadania nr II - 15%. Zgodnie z SWZ w sytuacjach,w których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu usług.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 132 przy zastosowaniu art. 139 ust. 1-4 ustawy w dnia 11 września 2019 r. PZP. Wartość szacunkowa zamówienia na zadanie nr II - 211 080,00 złotych netto (227 966,40 zł brutto)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 142-377969
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr I

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nawozy,Pasze Materiały Biudowlane S.C Dorota Grzegorz Kaczmarek
National registration number: 890481119
Postal address: Ząbkowice Śląskie
Town: Lutomierz 35
NUTS code: PL Polska
Postal code: 57-200
Country: Poland
Telephone: +48 695958188
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 925 925.00 PLN
Lowest offer: 882 636.00 PLN / Highest offer: 885 384.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr II

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Nawozy Pasza Materiały Budowlane s.c Dorota Grzegorz Kaczmarek
National registration number: 890481119
Postal address: Ząbkowice Śląskie
Town: Lutomierz 35
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 57-200
Country: Poland
Telephone: +48 606138322
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 211 080.00 PLN
Lowest offer: 189 173.00 PLN / Highest offer: 212 987.00 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przy zastosowaniu art. 139 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżń. zm.) zwaną dalej „ustawą PZP”, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla uprzedniej oceny ofert. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: 02-676
Town: Warszawa
Postal code: ul.Postępu 17A
Country: Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

o którym mowa w art. 519 ust. 1 „ ustawy PZP”, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi sią do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale

IX „Środki ochrony prawnej" PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021